Pályázati kiírás

droszler | 2006. február 24 12:33:34 | körmendi hírek |
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 39/2003. (XII.31.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2. Pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános.
4. Pályázat tárgya: a körmendi ingatlan nyilvántartásban 1491/48 helyrajzi szám alatt felvett, 2824 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû, belterületi ingatlan. Az ingatlan kertvárosias lakóterületi övezetbe sorolt, tervezett csoportházas építési övezet, ahol a helyi építési szabályzat elõírásai szerint csoportházas jellegû, legfeljebb 6 épületegységbõl álló épület, illetve a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület vagy kézmûipari épület helyezhetõ el. Az ingatlanra vonatkozó részletes szabályozási elõírások a Polgármesteri Hivatalban Czafit Csaba irodavezetõnél megtekinthetõk. Az ingatlan természetben Körmenden, a Képúti ligetben, az EGIS konyha szomszédságában található.
5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Körmend Város Polgármesteri Hivatala 105-ös iroda.
6. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melybõl egy példányt minden oldalát aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következõ szerepeljen: „Ajánlat az 1491/48 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevõ személyére vonatkozólag!
7. A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázatok elbírálásánál fõ szempont a vételár nagysága. A kiíró által meghatározott irányár: 3300 Ft/m2 + ÁFA.
8. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos elõírások:
- A vételárat egyösszegben, a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kell megfizetni.
- Az ingatlant beépítési kötelezettség terhe mellett értékesíti a kiíró.
- A beépítési kötelezettség biztosítékául elállási jog és visszavásárlási jog kerül a szerzõdésben kikötésre.
9. Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró lehetõvé teszi, hogy a pályázó az ingatlan egészére, vagy csak annak egy részére tegyen ajánlatot.
10. Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következõk:

- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.
- A pályázónak egyértelmûen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (bruttó egyösszegû megajánlást kér a kiíró).
- A pályázó pályázatában köteles bemutatni az ingatlan hasznosítására irányuló elképzeléseit, és köteles nyilatkozni arról, hogy az általa tervbe vett hasznosítási mód együtt jár-e munkahelyteremtéssel.
- A pályázó nyilatkozzon arról, hogy az ingatlan beépítésére milyen határidõ mellett vállal kötelezettséget.
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan egészét vagy csak annak egy részét –utóbbi esetben az igényelt területnagyság megjelölése is szükséges – kívánja adásvétellel megszerezni.
- A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

11. Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje: 2006. március 20. 16.00h. Ezzel egyidõben kerül sor az ajánlatok bontására is az 5. pontban meghatározott helyen.
12. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor kezdõdik.
13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhetõ: Körmend Város Polgármesteri Hivatala, Czafit Csaba irodavezetõnél, illetve a 94/594-454-es telefonszám 45-ös mellékén.
14. Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
15. Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az ajánlattételi határidõ lejártától számított 30 napon belül bírálja el.
16.Egyéb információ: Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett idõpontban a helyszínen megtekinthetõ.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázati kiírás a Polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, a Városi Televízióban és Képújságban, a Körmendi Híradó címû folyóiratban, és a Vas Népe címû napilapban kerül meghirdetésre.Körmend, 2006. február 24.

Dr. Stankovits György
jegyzõ


Kertvárosias lakóterület általános elõírásai

8. §.
1.A kertvárosias lakóterület laza beépítésû, összefüggõ nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

2.A kertvárosias lakóterületen elhelyezhetõ:
a.Legfeljebb négylakásos lakóépület,
b.a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c.egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d.a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület.

1.A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 31. §. (2) bekezdésben elõírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetõ:
a.legfeljebb hatlakásos lakóépület,
b.sportépítmény,
c.üzemanyagtöltõ,
d.a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

1.A kertvárosias lakóterületen nem helyezhetõ el:
a.szálláshely szolgáltató épület – a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével,
b.egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
c.önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármûvek és az ilyeneket szállító jármûvek számára.

1.A kertvárosias lakóterületen megengedett legnagyobb szintterület sûrûség telkenként 0,6.

9.Tervezett csoportházas építési övezet elõírásai: Lke-CS

a.A beépítési mód csoportházas: azonos egységek, önálló épületek sorolásából létrejött csoportházas jelleg amelyen belül egy csoport legfeljebb 6 épületegységbõl állhat.
b.A kialakítható legkisebb telek területe: 200,0 m2
szélessége: 6,0 m
mélysége: 35,0 m
c.A beépítettség megengedhetõ legnagyobb mértéke 30%.
d.A legnagyobb/legkisebb építménymagasság: 4,5-6,0 m
e.Az elõkert legkisebb mérete 5,0m, a hátsókerté 10,0 m.
f.A csoport szélsõ telke vagy saroktelek esetében az oldalkert legkisebb mérete 3,0 m lehet.
g.Az elhelyezni kívánt funkciókat egy épülettömbben kell megépíteni.
h.Egy épületcsoportot egységes építészeti terv alapján kell megépíteni, vagy késõbbi az épület megjelenését jelentõsen megváltoztató igény esetén átalakítani.
i.A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.