Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2006. február 24 13:10:11 | körmendi hírek |
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006. február 23-i ülésérõl

1. Költségvetési rendelet alkotása

- A Képviselõ-testület 2006. január égén már elfogadta a költségvetési rendeletét.
- Ugyanakkor az önkormányzatokat megilletõ központi támogatásokról szóló pénzügyminiszteri és belügyminiszteri együttes rendelet azt követõen jelent meg, miután a körmendi Önkormányzat döntött idei költségvetésérõl. (A költségvetési törvény szerint január végéig a miniszteri rendeletnek meg kell jelennie.)
- Így olyan helyzet állt elõ, hogy az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetés nem tartalmazza teljes mértékben az önkormányzatot megilletõ központi támogatásokat. Így nem szerepel a költségvetésben a közcélú foglalkoztatáshoz kapott 4.179.642 Ft. támogatás.
- Ezen kívül a felhalmozási kiadások és ismételten áttekintésre kerültek annak érdekében, hogy a költségvetés egyensúlya biztosított legyen.
- Ezekre tekintettel a Képviselõ-testület hatályon kívül helyezte január végén kelt rendeletét, és új rendeletet alkotott.

2.Beszámoló a Közalapítványok munkájáról

Azok a Közalapítványok, amelyeket Körmend Város Önkormányzata hozott létre alapítóként, évente kötelesek beszámolni tevékenységükrõl az alapítónak.
A 2006. február i ülésen 3 Közalapítvány is eleget tett ennek a kötelezettségének.

A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítványt 2004-ben hozta létre Körmend Önkormányzata. A Közalapítvány célja, hogy a foglalkoztatáspolitika fejlesztése révén közremûködjék és támogatást nyújtson Körmenden meglévõ munkahelyek megtartásában, új munkahelyek létesítésének elõsegítésében.
A Közalapítvány 5 m Ft-os kezdõ vagyonnal jött létre.
2005-ben a Közalapítvány a Kemenesalja Területfejlesztési Társulással közösen vett részt a Foglalkoztatási partnerség a határ mentén” címet viselõ PHARE CBC pályázaton.
A pályázatot támogatták, az igényelt 199.000 EURO-ból 123.000 EURO-t ítéltek oda a pályázóknak.
A pályázat célja egy foglalkoztatási paktum létrehozása a helyi cégek, települési önkormányzatok, valamint a kistérségben mûködõ munkaügyi kirendeltség között. Ennek során egy olyan felmérés készülne el, melynek célja a konkrét munkaerõ igények beazonosítása, vagyis felmérni azt, hogy milyen álláshelyek vannak betöltetlenül, miért nem tud megvalósulni a fejlesztés, mi az oka annak, hogy nincs megfelelõ képzettségû munkaerõ. Ezt felmérve létrejöhet egy adatbázis, melyhez egy foglalkoztatási programterv kapcsolódik. Erre a programtervre hivatkozva a késõbbiekben pályázatokat lehet benyújtani, és ezáltal a különbözõ területeken meglévõ hiányokat pótolni lehet. Végsõ soron az együttmûködés célja, hogy közös projektek jöjjenek létre és javuljon a foglalkoztatási mutató.A pályázatnak kiemelt célcsoportja a fiatalokon kívül a nõk és a tartós munkanélküliek. A foglalkoztatási programterv tartalmazza azt is, hogy ezen célcsoportok megsegítésére milyen konkrét pályázatokat kell kidolgozni.
A pályázattal a kis- és középvállalkozások támogatása is kiemelt célként került megfogalmazásra.
Körmenden is már sor került az elsõ két szakmai rendezvény megtartására. /Az elsõ szakmai megbeszélésen a körmendi vállalkozók elmondták, hogy milyen nehézségekkel találkoznak fejlesztéseik, illetve mûködésük során, az általuk jelzett problémák közt kell megemlíteni a szakképzett munkaerõ hiányát, a motiváltság hiányát, illetve azt a nehézséget, hogy sokan nem vállalják a bejárást, a közeli országok munkaerõ elszívó erejét./
Dr. Déri Miklós elmondta, hogy az elsõ megbeszélések tapasztalata alapján sok munkáltatónak okoz problémát a szakképzett munkaerõ hiánya, és a kisgyermekek elhelyezésének nehézsége. Ezen kívül a munkahelyre való bejárás közlekedési feltételeinek javítása is szükséges.
A projekt elemeinek nagy része 2006-ban valósul meg, a projekt befejezési határideje: 2006. szeptember 30.


A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítványt még a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelõintézet alapította, majd a Kórház, mint költségvetési szerv megszûnését követõen Körmend Város Önkormányzata vette át az alapítói jogok gyakorlását.
A Közalapítvány célja a Kórház-Rendelõintézet mûködésének biztosításához orvosi gépek, mûszerek, gazdasági felszerelések és jármûvek pótlása, felújítása, az orvos-szakmai fejlõdés elõsegítése, épületek létesítésével, korszerû gépek, mûszerek beszerzésével, a követelményeket kielégítõ számítástechnikai eszközök alkalmazásával.
A Közalapítvány 2005-ben jelentõs hagyatékot örökölt egy elhunyt körmendi magánszemélytõl 1.000.000 Ft. összegben, ezen kívül összesen további 95.000 Ft. pénzadomány érkezett magánszemélyektõl a Közalapítványhoz. A vállalatok 2005-ben 695.000 Ft. összegû támogatást biztosítottak. A Lions alapítvány 1.000.000 Ft. támogatást biztosított. Az SZJA 1%-ából 3.979.577 Ft. bevétele keletkezett a Közalapítványnak.
2005-ben kézi mûszereket, a bõrgyógyászatnak dermatoscopot, a labornak microscopot és egyedi gyógyszerszekrényt szereztek be. Ezen kívül a belgyógyászat egy EKG készülékkel gazdagodott a Közalapítvány révén. Igen nagy elõrelépés, hogy egy komplett terheléses EKG ellenõrzõ berendezést is sikerült beszerezni 6.020.000 Ft. összegben. Ehhez Körmend Város Önkormányzata is támogatást nyújtott úgy, hogy megelõlegezte a költségek egy részét a Közalapítványnak.
A Közalapítvány szakmai továbbképzéseket is támogatott 181.690 Ft. összegben.A Körmend Város Közbiztonságáért Közalapítványt az Önkormányzat még 1995-ben hozta létre.
A Közalapítvány célja a bûnmegelõzés érdekében a város közbiztonságban érdekelt erõinek összefogása és támogatása, a Körmendi Városi Rendõrkapitányság munkájához szükséges tárgyi és technikai feltételek megteremtéséhez pénzügyi segítség nyújtása.
A Közalapítvány 2005-ben kiemelkedõen közhasznú jogállást szerzett.
2005-ben a Közalapítvány a körmendi Rendõrség technikai felszereltségének javítását segítette elõ azzal, hogy részére laptopot, videokamerát, digitális fényképezõgépet szerzett be. Ezen kívül támogatta a gépjármûállomány tankolási költségeit is., illetve sporteszközöket is átadott a Rendõrségnek.


3. Pályázat kiírása piaci bérlakás építésére

2005-ben több vállalkozás is piaci alapon bérbe adandó lakások építésének ajánlatával kereste meg az Önkormányzatot.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy versenyezteti a vállalkozókat, hogy a számára legkedvezõbb ajánlatot tevõvel lehessen a szerzõdést megkötni.
A pályázat lényege az alábbiakban foglalható össze:
Az önkormányzat területet biztosít a piaci alapú lakások felépítéséhez, ennek vételárát megversenyezteti a vállalkozók között. A szóban lévõ ingatlan a Bástya utcában található.
A vállalkozó legalább 24 lakást köteles kialakítani az ingatlanon. A felépítendõ lakásokon Körmend Önkormányzatának bérlõkijelölési joga keletkezik, a lakásokat a vállalkozó fogja legalább 10 éven át bérlakásként üzemeltetni.
A beköltözõ bérlõnek elõtakarékosságot kell vállalnia, és 4 év bérleti jogviszony eltelte után megvásárolhatja a vállalkozótól a bérleményt.
A vállalkozó a kialakítandó épületekben egyéb, profitot termelõ funkciókat is elhelyezhet (további lakásokat alakíthat ki, kereskedelmi –szolgáltató egységeket hozhat létre, az épület mellett játszótért is kialakíthat.)
Az Önkormányzat pedig lakbér támogatást igényelhet 3 évig, amelynek összege a lakbér 30%-a, de legfeljebb max. 7000 Ft/lakás. Az Önkormányzat ezen kívül további min. 7000 Ft. lakbértámogatást biztosít max. 4 évig. A lakbértámogatás a vállalkozó bevételét fogja képezni, ugyanakkor azzal az elõnnyel is jár, hogy a beköltözõ bérlõk bérleti díj költségei is csökkenek.
A pályázatokat 2006. március 16-ig, 10.00h-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.
Az Önkormányzat értékeli a telekingatlan vételárára tett megajánlást, azt, hogy a vállalkozó mekkora összegû lakbértámogatást igényel, értékeli azt, hogy a pályázó mennyi idõn át vállalja a lakások bérlakásként való üzemeltetését, és értékeli azt is, hogy mekkora lakbérrel és elõtakarákossági összeggel számol a vállalkozó.
2006. márciusi ülésen várható döntés a pályázatok sorsáról.


4. Óvodai, általános iskolai beiratkozási idõszak megállapítása

Körmenden az oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság dönt a beiratkozási idõszak megállapításáról.
Ennek megfelelõen a 2006/2007-es nevelési év beíratási idõszaka Körmenden 2006. április 26-27-és 28-án lesz esedékes.
Április 26-án és 27-én 8h-tól 17h-ig, április 28-án 8h-tól 12h-ig fogadják az intézmények a jelentkezõket.

5. Március 15-i ünnep elõkészítése:

Körmenden a márciusi 15-i nemzeti ünnep alkalmából tartandó rendezvények 13h után veszik kezdetüket a Szabadság téren.
13h-kor a Színház elõcsarnokában játszóház és vetélkedõ várja az arra érdeklõdõket.
15h-kor kezdõdik meg az ünnepi mûsor a Fõ téren. Fellép a Körmendi Alternatív Színjátszó Testület, a Béri Balogh Ádám Tánckar, és a Batthyány Lovasbandérium. Az ünnepség szónoka Markó Péter, a Megyei Közgyûlés elnöke lesz.
Kb. 16.15h-kor felolvasására kerül sor korabeli feljegyzésekbõl, emléktollakat adnak át helyi újságíróknak.
17.h-kor táncház lesz a Színház elõcsarnokában, fellép a Bendõ vagy a Regös zenekar, és a Béri Balogh Ádám táncegyüttes.

6. Körmendi Napok elõkészítése

A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság már megtárgyalta elõzetesen az idei augusztusi Körmendi Napok rendezvény programtervét.
Ismert, hogy 2005-ben a Batthyányak évében igen nagy sikerrel zárultak a körmendi rendezvények. A város arra törekszik, hogy az idei évben is magas színvonalú programokkal várják az érdeklõdõket.
Augusztus 18-án kastélyfesztiválra kerül sor. Több ismert zenész fellépést is tervezik (Republic, Charlie, Zanzibar, Mistery Gang, Rubber puppet).
Augusztus 19-én Körmend legfiatalabb testvérvárosa, a cseh Roznov mutatkozik be kiállítás keretében. Ismételten megrendezésre kerül a fa szimpózium, és nem maradhat el a tûzijáték és a nemzetközi néptánc gála sem.
Augusztus 20-án a béri Balogh Ádám táncegyüttes, a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság is fellép, majd sportprogramokra és utcabálra kerülne sor.
Tervek közt szerepel mezõgazdasági termékbemutató (vadásztrófeák kiállítása, konferencia), kastélyhasznosítási tervek, példák is bemutatásra kerülnek, és sor kerülhet a Körmendrõl elszármazottak világtalálkozójára is.
Ezek a programok természetesen nem véglegesek, a szervezõ munka elkezdõdött.7. Pályázat benyújtása szociális bérlakás építésére

Az Önkormányzat 2006. februári ülésen nem csak piaci alapú bérlakások építésével foglalkozott, hanem pályázati részvételrõl is döntött szociális alapon bérbe adható lakások építése tárgyában.
A pályázatot a Holcim Hungária Otthon Alapítvány hirdetette meg.
Körmenden már vannak tervek, az Ady Endre utcára vonatkozóan ui. 2003-ban már megtervezésre került 12 lakásos szociális bérlakás tömb.
A kivitelezési költség 92 m Ft., ehhez adódik hozzá a kiviteli tervek elkészítésének, a közmûveknek és az útparkolóknak a kivitelezési költségei.
A kiíró a bekerülési költség max. 50%-át támogatja.
Követelmény, hogy É1 minõsítésû vezetõ tervezõ által készített tervekkel lehet csak pályázni.
Az Önkormányzat úgy döntött, hogy 46m Ft-ot igényel a kiírótól a pályázati eljáráson, a biztosított önrész pedig szintén 46 m Ft, amit a 2007. évi költségvetésben kell elõirányzatként megtervezni.

8. Pályázat benyújtása sportlétesítmények felújítására:

A Nemzeti Sporthivatal hirdetett pályázatot max. 25.000 lakosságszámú települések részére sportlétesítmények felújítására.
A pályázaton igényelhetõ támogatás min. 5m Ft, max. 10 m Ft.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Sport utcai városi sporttelep felújítására nyújt be pályázatot, ahol a következõ munkák elvégzése szükséges:
Labdarúgó pálya és környezetének felújítása
Öltözõ, vizesblokk felújítása, világítás korszerûsítése
Salakos futópálya felújítása
Út, parkoló helyreállítása, padok felújítása.

Ezen kívül az Önkormányzat egy kosárlabda pálya építésére is benyújtja pályázatát.

9. Pályázat benyújtása kommunikációs akadálymentesítésre:

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány írt ki pályázatot annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonban levõ közmûvelõdési és közgyûjteményi intézmények szolgáltatásait egyenlõ esélyekkel vehessék igénybe a fogyatékkal élõk is.
Pályázni lehet az épületeken belüli önálló közlekedés és tájékozódás kialakítására, továbbá olyan módszerek kialakítására, amelyekkel az intézmények szolgáltatási kínálatát a hallássérültek, látássérültek, értelmileg akadályozottak és autisták számára is hozzáférhetõvé teszik.
Körmenden a Könyvtár épületének fizikai akadálymentesítése már biztosított, ezért az Önkormányzat az ún. kommunikációs akadálymentesítésre nyújt be pályázatot a kiíróhoz.
Az igényelt összeg 3 m Ft.

10. Állati hulladék ártalmatlanítása
2005. december 31-ét követõen állati hulladék állati hulladék temetõben nem helyezhetõ el.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdetett állati hulladékok kezelését célzó beruházások megvalósítására. Az igényelhetõ összeg 30-1300 m Ft., így fõként nagyobb összegû, kistérségeket is magába foglaló pályázatokkal célszerû itt indulni.
A Képviselõ-testület a pályázati lehetõségre tekintettel úgy döntött, hogy megvizsgálja a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás keretében a közös feladatmegoldás lehetõségét.

11. Rába folyó gazdálkodási tervének véleményezése

Az Európai Unió 2000-ben elfogadta a Víz-Keretirányelvet, amely meghatározza az Unió tagjai számára a jövõbeli vízgazdálkodást.
Az irányelv célja olyan cselekvési programok kidolgozása, amely révén a vizek jó állapotba kerülnek. Az irányelv a felszíni és a felszín alatti vizelet is érinti. Az irányelv további határidõs kötelezettségeket is elõír.
Hazánkban 1999-ben egy új típusú folyógazdálkodási programot hirdetett meg a szakminisztérium. 2000-ben a Rába völgyében kezdõdött meg az elsõ folyógazdálkodási terv elkészítése. Megalakult a Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottság, ez koordinálja a folyógazdálkodási programot.
A Rába folyó gazdálkodási tervének készítése során a legnagyobb nehézséget az árvíz levezetésének és az ökológiai folyosó egyidejû biztosításának megteremtése volt. Így fontos feladatként került rögzítésre az árvizek biztonságos levezetése, a vízigények kielégítése és a vízkészletek védelme.
Természetvédelmi szempontból olyan célkitûzések történtek, mint pl. élõhelyek rehabilitációja, a vízfolyosók egységének biztosítása, vízhez kötõdõ szárazföldi élõlények vándorlásának biztosítása.
2002-ben a Rába menti önkormányzatok között közvetlen egyeztetésre került sor. Az önkormányzatok ezen egyezetések során igényként fogalmazták meg a vízi turizmus fejlesztését, a talajvízszintek rehabilitációját, a folyóba bedõlt, vízi turizmust akadályozó fák eltávolítását, a jóléti célra hasznosítható vízfelületek kialakítását, a rendkívüli vízvételek ellen pedig tiltakozásuknak adtak helyt (Balaton feltöltése a Rábán keresztül).
2003. novemberében elkészült a Rába folyó gazdálkodási terv. A tervet a WWF magyarországi szervezeteinek segítségével véleményeztették (horgászegyesületek és szakminisztériumok hivatalai is észrevételeikkel segítették a tervet).
A szomszédos Ausztriával is folytak egyeztetések és mindkét fél célul tûzte ki, hogy a 2007. évi EU költségvetésbe kerüljön be a Rába folyó tervének végrehajtása. Stájer és Burgenland tartományokban már elkészültek a folyórehabilitációs projektek, ezek mellé csatlakozva nagyobb esélye lehet a magyar projektek sikerének is. Így egy közös tervdokumentáció készül, mely nagyobb eséllyel indul az EU 2007 évi pályázati kiírásán.

A terv a körmendi szakaszra a következõ javaslatokat teszi:
- Vízátvezetés a Csörnöc –Herpenyõbe,
- Hajókiemelõ létesítése
- Hallépcsõ
- Partbiztosítás
- Kikötõ, strand, kemping építése
- Várkerti holtág rehabilitációja
- Szennyvíztisztító telep vízminõségének javítása.

A megvalósításhoz elõször is elvi vízjogi engedélyt (mûszaki tervezéshez), illetve vízjogi engedélyt (vízi munkák elvégzéséhez, vízi létesítmények megépítéséhez) kell szerezni a szakhatóságoktól
A körmendi Képviselõ-testület nem fogadta el a Rába folyó vízgazdálkodási tervét az alábbiak miatt:
A Képviselõ-testület már tárgyalta korábbi elõkészítõ anyagot, és ahhoz képest a koncepciót érintõ jelentõs módosítás nem történt.
A terv elsõsorban árvízvédelmi szempontból fogalmaz meg javaslatokat a folyó jövõjét illetõen, de a természetvédelmi szempontok kevésbé érvényesülnek abban.
A várkerti holtág rehabilitációját ugyanakkor a terv beemelte a javasolt intézkedések közzé.

12. Pályázat kiírása a körmendi 1491/48 hrsz-ú ingatlanra:

A Képviselõ-testületfebruári ülésén úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a körmendi 1491/48 hrsz-ú, 2824 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû ingatlanra.
Az ingatlan a Képúti Ligetben, az EGIS konyha mellett található.
Az ingatlan kertvárosias lakóövezetbe sorolt. Az ingatlanon 6 lakóegységbõl álló sorházak, de lakossági igények kielégítését szolgáló kereskedelmi egységek is elhelyezhetõk.
Az ingatlan irányára: 3300 Ft/m2 + ÁFA.
A pályázatokat 2006. március 20.16.00h-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

13. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Az országgyûlési választásokra tekintettel a szavazás napját megelõzõ 20. napig meg kell választani a szavazatszámláló bizottságok tagjait, illetve egy-egy tagot a jelöltet és listát állító jelölõ szervezetek (pártok), illetve független jelöltek bíznak meg.
Körmenden 10 egyéni választókerület van és 11 szavazókör mûködik.
A Képviselõ-testület a februári ülésén megválasztotta a 11 szavazókör tagjait és póttagokat is választott.

Körmend, 2006. február 24.

Dr. Stepics Anita
titkárságvezetõLakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.