Pályázati kiírás

droszler | 2006. április 03 22:24:05 | körmendi hírek |
PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körmend Város Önkormányzata az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 39/2003. (XII.31.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2. Pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános.

4. Pályázat tárgya: a körmendi ingatlan nyilvántartásban 1491/48 helyrajzi szám alatt felvett, 2824 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû, belterületi ingatlan. Az ingatlan kertvárosias lakóterületi övezetbe sorolt, tervezett csoportházas építési övezet, ahol a helyi építési szabályzat elõírásai szerint csoportházas jellegû, legfeljebb 6 épületegységbõl álló épület, illetve a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület vagy kézmûipari épület helyezhetõ el. Az ingatlanra vonatkozó részletes szabályozási elõírások a Polgármesteri Hivatalban Czafit Csaba irodavezetõnél megtekinthetõk. Az ingatlan természetben Körmenden, a Képúti ligetben, az EGIS konyha szomszédságában található.

5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Körmend Város Polgármesteri Hivatala 105-ös iroda.

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melybõl egy példányt minden oldalát aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következõ szerepeljen: „Ajánlat az 1491/48 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevõ személyére vonatkozólag!

7. A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázatok elbírálásánál fõ szempont a vételár nagysága. A kiíró által meghatározott irányár: 3300 Ft/m2 + ÁFA.

8. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos elõírások:
- A vételárat egyösszegben, a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kell megfizetni.
- Az ingatlant beépítési kötelezettség terhe mellett értékesíti a kiíró.
- A beépítési kötelezettség biztosítékául elállási jog és visszavásárlási jog kerül a szerzõdésben kikötésre.

9. Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró lehetõvé teszi, hogy a pályázó az ingatlan egészére, vagy csak annak egy részére tegyen ajánlatot.

10.Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következõk:

- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.
- A pályázónak egyértelmûen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (bruttó egyösszegû megajánlást kér a kiíró).
- A pályázó pályázatában köteles bemutatni az ingatlan hasznosítására irányuló elképzeléseit, és köteles nyilatkozni arról, hogy az általa tervbe vett hasznosítási mód együtt jár-e munkahelyteremtéssel.
- A pályázó nyilatkozzon arról, hogy az ingatlan beépítésére milyen határidõ mellett vállal kötelezettséget.
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan egészét vagy csak annak egy részét –utóbbi esetben az igényelt területnagyság megjelölése is szükséges – kívánja adásvétellel megszerezni.
- A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

11. Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje: 2006. május 15. 15.00h. Ezzel egyidõben kerül sor az ajánlatok bontására is az 5. pontban meghatározott helyen.

12. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor kezdõdik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhetõ: Körmend Város Polgármesteri Hivatala, Czafit Csaba irodavezetõnél, illetve a 94/594-454-es telefonszám 45-ös mellékén.

14. Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

15. Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az ajánlattételi határidõ lejártától számított 30 napon belül bírálja el.

16. Egyéb információ: Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett idõpontban a helyszínen megtekinthetõ.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázati kiírás a Polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, a Városi Televízióban és Képújságban, a Körmendi Híradó címû folyóiratban, és a Vas Népe címû napilapban kerül meghirdetésre.Körmend, 2006. április 3.

Dr. Stankovits György
jegyzõ


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.