Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2006. június 30 10:41:33 | körmendi hírek |
TÁJÉKOZTATÓ
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006. június 29-i ülésérõl

1. Egészségügyi alapellátás helyzete Körmenden:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkormányzatok egyik alapfeladata. Ide tartozik a gyermek és felnõtt háziorvosi, a fogorvosi, az iskolai és ifjúsági orvosi ellátás, a védõnõi és az orvosi ügyeleti ellátás.

Felnõtt háziorvosi ellátás:
Körmenden 5 területi ellátású kötelezettségû felnõtt háziorvosi praxis, és egy területi ellátási kötelezettség nélküli egyéni vállalkozó háziorvos mûködik.
2005. júliusától valamennyi orvos társas vállalkozásban látja el a feladatokat. Minden háziorvos rendelkezik szakképesítéssel, illetve közülük 4 fõ foglalkozás-egészségügyi, 1 fõ pszichoterápiás, 1 belgyógyász szakképesítéssel is bír. Minden háziorvos megszerezte a mûködés nyilvántartás megújításához szükséges kreditpontokat. Minden praxisban megfelelõ képesítésû körzeti ápolónõ segíti a gyógyítók munkáját.
A felnõtt lakosságra a jelenlegi praxisok száma elegendõ, és hosszabb távon sem kell praxisbejelentéssel számolni.
A mûködési feltételek terén akadálymentesítés történt a Körmend, Rákóczi u. 5. szám alatti intézményben2005-ben. A rendelõk a szakmai jogszabályokban elõírt feltételeknek megfelelnek.

Gyermek háziorvosi ellátás:
A 14 éven aluliak egészségügyi alapellátását 3 területi ellátási kötelezettséggel mûködõ praxis biztosítja Körmenden. Mindhárman társas vállalkozók és rendelkeznek az elõírt szakképesítéssel, kreditpontokkal. Ugyanúgy az asszisztensek is rendelkeznek az elõírt képesítésekkel.
A gyermekorvosi rendelõ (Dienes Lajos u. 9.) akadálymentesítésére is sor került 2005-ben önkormányzati finanszírozás mellett.

Iskolai és ifjúsági egészségügyi ellátás:
Körmenden fõállású iskola és ifjúsági orvos nincs, a házi gyermekorvosok látják el az ebbõl eredõ feladatokat.
Feladat e téren is adódik, így pl. az óvodákban és iskolákban kötelezõ egy jogszabály szerint orvosi rendelõket kialakítani, ez még Körmenden nem teljes mértékben valósult meg.

Fogászati ellátás:
3 vegyes praxis és 1 gyermekfogászati praxis látja el Körmenden a fogászati alapellátásból eredõ kötelezõ feladatokat.
A vegyes praxisok a háziorvosi rendelõ épületében, míg a gyermekfogászat a házi gyermekorvosi rendelõben mûködik.
Minden fogorvos és asszisztens rendelkezik az elõírt szakképesítéssel, mûködési nyilvántartással.
A gyermekfogász mellett dentálhigiénikus is mûködik.
Feladat itt is adódik, a Rákóczi u. 7. szám alatti épület akadálymentesítése várhatóan 2007-ben valósul meg.

Háziorvosi ügyeleti ellátás:
Az ügyeleti szolgáltatás 33 településre terjed ki.
A szolgálat hétfõtõl csütörtökig 17 órától 7 óráig, pénteken 13h-tól hétfõ reggel 7 óráig mûködik.

Védõnõi ellátás:
2005-ben jelentõs változás történt a védõnõi ellátás rendjében, mivel a védõnõi körzetek egy jogszabály hatására átszervezõdtek. Körmenden ez azt jelentette, hogy az eddigi 6 helyett 4 körzet lett kialakítva, ez státuscsökkentéssel is járt. Így jelenleg 4 területi védõnõ, és 2 fõállású iskola védõnõ dolgozik.
Valamennyi védõnõ rendelkezik fõiskolai végzettséggel, ketten egészségfejlesztõ-mentálhigiéniás végzettséget is magának tudhat.
Az önálló védõnõi tanácsadó és munkaszoba kialakítása 2005-ben megtörtént.
Kiemelkedõ feladat volt tavaly a népegészségügyi programban való részvétel, amely során a szoptatást támogató környezeti feltételek kialakításának segítése, az egészséges táplálkozásról való ismeretek terjesztése, a dohányzás megelõzése, a nõket érintõ szûrõvizsgálatok népszerûsítése, a családtámogatási ellátási formákról való tájékoztatást látták el a védõnõk.
2005-ben 6754 látogatója volt ezen ellátási formának. 9761 általános iskolai tanulót vizsgáltak meg a védõnõk, 6,6%-uknál mint kiderült, kezelést igénylõ ellátás szükséges. Leggyakoribb probléma a szemészeti és mozgásszervi elváltozások, és az elhízás.
5761 középiskolai tanuló egészségügyi szûrésére is sor került, 8,8%-uk lett kiszûrve.
Az egészségfejlesztés tudatosan történik Körmenden: az iskolákban órakeretben történik mindez az óvodákban az Egészség Hetében vannak sikeres rendezvények. Novemberben kerül megrendezésre az Egészségnap a gyermekorvosi rendelõben.
A szülésre és a szoptatásra felkészítés is fontos feladat, ám évek óta nem sikerül ilyen csoportokat létrehozni. A szülészekkel, nõgyógyászokkal is nagyobb csapatmunkára lenne szükség a nõket érintõ betegségek megelõzése érdekében.

Betegjogi kérdések:
Az alapellátással kapcsolatban sem az Önkormányzathoz, sem az ÁNTSZ-hez panaszbejelentés nem érkezett.
A betegjogi képviselõ fogadóórái a Kórházban vannak heti rendszerességgel, de a háziorvosi rendelõket is felkeresi a képviselõ, hogy akik nem tudnak a Kórházba eljutni, azok is elmondhassák panaszaikat. A betegjogi képviselõ szerint az õt megkeresõk leggyakoribb panaszai az emberi méltóság megsértésébõl, a titoktartási joggal való visszaélésbõl, az indokolatlan hosszú várakoztatásból és a paraszolvenciából adódtak. Peres eljárásra azonban nem került sor egyetlen esetben sem.

Összegzés:
Körmenden az egészségügyi alapellátás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. Minden praxis rendelkezik a szakmai minimumfeltételekkel.
Megoldásra vár azonban a Körmend, Rákóczi u. 7. szám alatti épület akadálymentesítése 2007. december 31-ig, és az iskolaorvosi rendelõk kialakítása.
A betegségek megelõzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke pedig a gyermekorvosi ügyelet hiányából eredõ nehézségekre mutatott rá, mivel péntek délutántól hétfõ reggelig a gyermekeket csak felnõtt háziorvos tudja vizsgálni, vagy Szombathelyre kell õket szállítani. Megoldás lehetne, ha a gyermekorvosok Körmenden egymás között elosztva meg tudnák oldani az ügyeleti rendszert, sok kisgyermeket nevelõ család helyzetén könnyítenének ezzel.
A Képviselõ-testület a beszámolót elfogadta.


2. Körmend Város Önkormányzata 2006. II. félévi munkaterve:

Az Önkormányzat megtárgyalta 2006. év II. félévére vonatkozó munkatervét júniusi ülésén. E szerint 2006. második félévében többek között:
sor kerül a körmendi vállalkozások foglalkoztatás növelõ támogatásáról szóló rendelet megalkotására,
beszámoló készül a Tûzoltóság tevékenységérõl,, a Dr. Batthyány Coreth Mária Óvoda tevékenységérõl, az Olcsai –Kiss Zoltán Általános iskola oktató-nevelõ munkájáról, a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár mûködésérõl, a Bölcsõde munkájáról,
Elkészül a fásítási terv, a közterületen levõ zöldfelületek felújítási programja,
Jóváhagyásra kerül az ifjúsági koncepció
Megállapodás készül az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok közötti együttmûködésrõl.


3. Újabb szúnyogirtások Körmenden:

Ez évben már egy alkalommal sor került Körmenden biológiai és kémiai szúnyogirtásra.
A Képviselõ-testület azonban júniusi ülésén még további 4 irtásra biztosított fedezetet 3.300 e Ft összegben.
Legutóbb egyébként 2006. június 24-26 között került sor Körmenden szúnyogirtásra, a további irtások megszervezésérõl szükség szerint intézkedik a Polgármesteri Hivatal.

4. Vida József u. burkolatának felújítása:

Közbeszerzési eljárást írt ki Körmend Város Önkormányzata a Körmend, Vida József u. burkolatának felújítására.
A kiírás alapján 3 ajánlattevõ tett ajánlatot. A legkedvezõbb ajánlattevõ bruttó 65.611.220 Ft vállalási árra tett megajánlást, illetve 9.841.683 Ft összegig képezett tartalékkeretet az elõre nem látható munkák elvégzésének fedezeteként.
A Képviselõ-testületnek arról kellett döntenie, hogy kiegészíti e a költségvetésben rendelkezésre álló összeget annak érdekében, hogy megköthetõ legyen a kivitelezõvel a szerzõdés, avagy fedezet hiányában eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzést.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy további 15.500 e Ft-ot különít el a Vida József u. felújítására a már e célra elkülönített 61.500 e Ft.-on túl. Így a közbeszerzési eljárás eredményes volt, nyertes ajánlattevõ pedig az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ BETONÚT Szolgáltató Zrt. lett.
A szerzõdéskötésre 2006. július 5-én kerül sor.
A Vida József u. felújítása során térburkolat rekonstrukcióra kerül sor, térkõ borítást kap a terület, közvilágítás rekonstrukció történik, díszvilágítás épül ki, zöld felület kerül kialakításra, utcabútorok kerülnek kihelyezésre, csapadékvíz rekonstrukcióra is sor kerül.
A munkálatok várható befejezésének idõpontja 2006. augusztus vége.

5. Fedezet biztosítása járdafelújításokra:

Körmenden is van több olyan járda, amelynek burkolata felújításra szorul. Ennek oka egyrészt a korábbi közmûbekötések mentén történt süllyedések, valamint a lakossági önerõbõl épített járdaszakaszok esetében azok szakszerûtlen kivitelezése.
2006-ban a költségvetésben ilyen célra pénzösszeg nem lett elkülönítve.
A Képviselõ-testület most úgy döntött, hogy a sürgõsebb helyreállítási munkákra 1 m Ft. fedezetet biztosít.

6. Sebességmérõ beszerzése:

A körmendi Rendõrkapitányság kereste meg kérelmével az Önkormányzatot arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat lehetõségeihez mérten biztosítson támogatást egy db. sebességmérõ eszköz beszerzéséhez.
A Rendõrkapitányság kérelmében elõadta, hogy illetékességi területén elszaporodtak a közlekedési balesetek, 2005. októbere óta 10 személy halt meg illetékességi területén belül közlekedési balesetben.
A mûszer ára 2.650 e Ft + ÁFA.
A Képviselõ-testület 150.000 Ft támogatást biztosított a mûszer beszerzéséhez.


7. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás átszervezése:

Az Önkormányzat idén év elején hagyta jóvá a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással azóta megkötött megállapodást, amely szerint a pedagógiai szakszolgálati feladatokat Körmend Város Önkormányzata az általa fenntartott dr. Batthyányé Coreth Mária Óvodában alkalmazott szakemberekkel látja el a kistérségre is kiterjedõen.
A szolgáltatás iránt azonban az igények megnövekedtek, ugyanis újabb 4 településbõl (Egyházasrádóc, Egyházashollós, Molnaszecsõd, Magyarszecsõd) 49 gyermek ellátása szükséges.
A vonatkozó jogszabály szerint önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény alapfeladataként csak akkor határozható meg a logopédiai szolgáltatás és konduktív pedagógiai ellátás, ha ezek ellátásához 2 fõ elegendõ. Ennél nagyobb létszám esetében önálló intézményegységben lehet csak a feladatot ellátni.
A megnövekedett igények kielégítése csak egy újabb szakember foglalkoztatása révén lehetséges.
Két megoldási javaslat mutatkozott: vagy létrehoz egy újabb álláshelyet az Önkormányzat e célra, és egyúttal létrehozza a pedagógiai szakszolgálati intézményegységet, vagy kezdeményezi a Kistérségi Társulással kötött megállapodás akkénti módosítását, hogy a társulás alapítsa meg a pedagógiai szakszolgálati intézményt úgy, hogy egyúttal átveszi a szakszolgálati feladatokat ellátó valamennyi alkalmazottat és gondoskodik további alkalmazott felvételérõl.
A Képviselõ-testület ez utóbbi megoldás mellett döntött.

8. Helyi értékvédelmi támogatás:

A Képviselõ-testület 2004-ben alkotott rendeletet azzal a céllal, hogy ösztönözze a helyi védelem alatt álló épületek felújítását. Körmend város városképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a város építészeti örökségének, arculatának a jövõ nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása és helyreállítása volt a célja tágabb értelemben az Önkormányzatnak e rendeletalkotással.
A rendelet értelmében helyi értékvédelmi támogatás nyújtható a rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szûkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeihez.
Az Önkormányzat továbbá támogatást nyújthat természetes és jogi személyek részére központi finanszírozású pályázatok benyújtásához szükséges önerõ biztosításához, amennyiben a pályázat összefügg az értékvédelem céljával
Pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely Körmend város közigazgatási területén lévõ helyi védelem alatt álló épület vagy egyéb természeti érték tulajdonosa, bérlõje, használója.
Az idei évben meghirdetett pályázatra 3 pályázat érkezett. Mindhárom pályázó kapu felújítására kért támogatást, az érintett ingatlanok a Körmend, Deák Ferenc u. 70., Bercsényi u. 32. és Bercsényi u. 34. szám alatti ingatlanok.
A Képviselõ-testület a Deák Ferenc u. 70. szám alatti ház kapujának felújítására 200 e Ft-ot, míg a Bercsényi u. 32 és Bercsényi u. 34. szám alatti épületek kapujának felújítására 500 e-500e Ft-ot biztosított.

9. Körmendi vállalkozások foglalkoztatás növelõ támogatásáról szóló rendelet –tervezet megtárgyalása:

Körmend Önkormányzata kiemelt feladatának tartja újabb és újabb munkáltatóknak Körmendre történõ letelepítését. Az elmúlt években Körmenden létrejött a vállalkozások befogadására alkalmas ipari park 60 ha összefüggõ területtel. Hamarosan –várhatóan júliusban –átadásra kerül az ipari parkot feltáró út is, amelyet szintén Körmend Város Önkormányzata finanszírozott saját erejébõl.
A foglalkoztatás után –szigorú szabályok szerint – támogatás nyújtható a vállalkozásoknak azzal a megkötéssel, hogy egy vállalkozásnak bármilyen forrásból 3 év alatt nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg a 100.000 EUR-t.
Az Önkormányzat elé tárt rendelet-tervezet szerint támogatás nyújtható egyrészt olyan, Körmenden már mûködõ vállalkozásnak, amely arra vállal kötelezettséget, hogy 3 éven belül a teljes munkaidõben foglalkoztatottak létszámát legalább 50 fõvel megnöveli, illetve annak az újonnan letelepedõ vállalkozásnak is, amely arra vállal kötelezettséget, hogy 3 éven belül legalább 50 fõt foglalkoztat teljes munkaidõben.
További feltétel mindkét esetben az, hogy az így megnövelt foglalkoztatotti létszámot 5 évig fenn kell tartani.
A kérelmekrõl majd a Képviselõ-testület dönt.
A rendeletet csak véleményezte elsõ körben a Képviselõ-testület, ugyanis azt meg kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak, és csak a pénzügyminiszter állásfoglalása után léphet hatályba a rendelet.Körmend, 2006. június 30.


Dr. Stepics Anita
titkárságvezetõ


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.