Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2006. augusztus 25 11:49:20 | körmendi hírek |
TÁJÉKOZTATÓ
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006. augusztus 24-i ülésérõl

1. Beszámoló az Önkormányzat elsõ féléves gazdálkodásáról:

A Képviselõ-testület megtárgyalta az Önkormányzat elsõ féléves gazdálkodását.
Mûködési bevételek és kiadások:

Az intézményi bevételek alakulása az elsõ félévben kedvezõ. Az ipari parkhoz kapcsolódó területértékesítések után jelentõs ÁFA bevétel keletkezett. Az intézményi étkeztetés bevételei is a tervezett szerint folytak be.
Az iparûzési adóbevétel elõirányzata 50 m Ft-tal csökkentésre került, a csökkentéssel a tervezett bevétel 425 m Ft., ennek teljesítése idõarányos (2006. június végéig 215.917 e Ft. teljesedett).
A vállalkozók kommunális adójából származó, 9.300 e Ft. elõirányzott bevétel teljesítése elmarad az idõarányostól, 3.902 e Ft. teljesült 2006. június végéig e bevételbõl.
A gépjármûadó bevételbõl az elsõ félévben 30.647 e Ft. bevétel keletkezett.
Normatív támogatás a központi költségvetésbõl az elsõ félévben 377 539 e Ft. összegben érkezett, míg a személyi jövedelem adó 10%-ának átengedésébõl 90.619 e Ft. bevétel realizálódott eddig.
A mûködési hitel 247. 685 e Ft.

Mûködési kiadások közül a személyi juttatások és járulékok teljesítése megfelelõ az elsõ félévben, azonban a Kormány újabb döntése értelmében az egészségügyi hozzájárulás nem szûnik meg, így a dolgozók után ezt a járulékot továbbra is fizetni kell. Dologi kiadásokat tekintve egyes intézmények kiadásai meghaladják az idõarányosat, ami általában az intézmény mûködésének jellegébõl adódik (pl. élelmezési tevékenység kiadásai az iskolai tanév rendje miatt az elsõ félévben nagyobb).

Felhalmozási kiadások és bevételek (fejlesztések):

A felhalmozási bevételekbõl betervezett bevétel 250.000 e Ft. volt, ehhez képest a teljesítés elmarad, jelenleg 51.234 e Ft-ot mutat.
Elindult a Hunyadi utcai lakótelkek értékesítése, az elsõ körben kialakított 10 telekbõl 8 már értékesítésre került.
A tavaly befejezett Somogyi Béla Iskola tornatermének felújításához kapcsolódóan 15.227 e bevételt kapott az Önkormányzat állami pályázatokból.
2 államkötvény is értékesítésre került, az ebbõl származó bevétel 124.561 e Ft.
Pénzügyi befektetések után az Önkormányzatnak 8560 e Ft. kamatbevétele keletkezett.
A nagyobb beruházások az év második felében fejezõdnek be.
A szennyvízelvezetés idén a Nyírfa utcában, az Úttörõ utcában, a Tavasz utcában, a Dobó téren, az Árpád utcában, a Mártírok utcában, a Bástya utcában, a Kölcsey Ferenc utcában, a Dienes Lajos utcában és a Bem József utcában valósul meg összesen 40 m Ft. összegbõl. Ez a beruházás augusztus közepén befejezõdött.
A Vida József u. felújítása õszre fejezõdik be, 77 m Ft. van költségként e célra elkülönítve.
Az ipari út átadására, amely az ipari parkot teszi megközelíthetõvé, augusztus közepén kerül sor, ez a beruházás 140 m Ft, összeg mellett valósult meg.
A Rába-parti csónakkikötõ 17 m Ft. összegbõl épült fel, augusztusban került átadásra.
A Munkácsy csomópont kiépítése elkezdõdött, ezt az Önkormányzat 18 m Ft. összegben támogatja, a további költségeket a Magyar közút Kft. és a LIDL Élelmiszerhálózat állja.

- Bizonyos fejlesztések még hátravannak az évbõl:
A Hegyaljai utca mentén kiépítendõ kerékpárút kiépítése október végéig várható,
A városi utak közül a Mátyás Király u. –Ady Endre u, Deák Ferenc u. felújítására a szerzõdés létrejött, szeptember végéig kell befejezni a munkálatokat, és ha további támogatást kap az Önkormányzata Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól, úgy még idén sor kerül a Bacsó Béla és az Erkel Ferenc u. burkolatának felújítására is. Ezeken kívül a Rákóczi u. és a Hunyadi u. között kerékpáros forgalom átvezetésére is sor kerül idén.
A Bartók lakótelepen a csapadékvíz-elvezetés kialakítására 2006. november közepéig kerül sor.
Ezekre a beruházásokra a közbeszerzési eljárások lefolytatása megkezdõdött.

A felhalmozási hiány 285.403 e Ft, aminek egy részét hitelbõl finanszírozza az Önkormányzat.

Összességében elmondható, hogy a mûködési kiadások idõarányosak, egyedül a dologi kiadásokat kell csökkenteni, míg a felhalmozási kiadások fedezeteként vagyonértékesítéseket kell eszközölni.

A Képviselõ-testület elfogadta a beszámolót.


2. Körmendi vállalkozások foglalkoztatás növelõ támogatásáról szóló rendelet megalkotása:


A Képviselõ-testület már júniusi ülésén eldöntötte azt, hogy a körmendi vállalkozások támogatásáról rendeletet alkot. Júniusi ülésén azonban a rendeletet nem tudta megalkotni, mivel azt elõzetesen véleményeztetni kell a Pénzügyminisztérium keretein belül mûködõ Támogatásokat Vizsgáló Irodával.
A Pénzügyminisztérium kisebb pontosítások elrendelése után állásfoglalást adott ki, amelyben támogatta a rendelet megalkotását.
Ennek megfelelõen azok a Körmenden már meglévõ vállalkozások, amelyek vállalják, hogy teljes munkaidõben foglalkoztatottak létszámát 50 fõvel növelik 3 éven belül, illetve azok a Körmendre települõ vállalkozások, amelyek vállalják, hogy 3 éven belül a teljes munkaidõben foglalkoztatottjaik létszáma eléri legalább az 50 fõt, támogatást igényelhetnek az Önkormányzattól.
A támogatás feltétele, hogy a szóban lévõ 50 fõ foglalkoztatását legalább 5 évig biztosítsa a pályázó munkaadó.
A támogatás kedvezményes ingatlan átruházás, illetve anyagi támogatás lehet pályázónként max. 5.000.000 Ft. összegben.
A támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül az uniós jogszabályok értelmében.
A pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el.
A rendelet 2006. szeptember 1-én lép hatályba.

3. Temetõi szolgáltatások díjának módosítása

A körmendi köztemetõket üzemeltetõ Kovátsik Bt. kereste meg az Önkormányzatot azzal a kérelemmel, hogy a temetõi szolgáltatások egyes díjtételeit az Önkormányzat módosítani szíveskedjék rendeletében.
A díjemelésre tett javaslat nem érinti a sírhely árakat.
A Képviselõ-testület elfogadta a rendelet módosítását. A temetési szolgáltatások módosult díjtételeit a 26/2000. (XII.21.) önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza, mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján.


4. Fedezet biztosítása a Kölcsey Utcai Általános Iskola tetõjavítására

A Kölcsey Utcai Általános Iskola igazgatója jelezte az Önkormányzat felé, hogy az iskola épülete a tetõfedés és bádogozás hibái miatt beáztak, a kéményeket pedig le kell fedni, mivel abba madártetemek hullottak.
A jelzett munka kivitelezési költsége 800.000 Ft. Az Önkormányzat biztosította a fedezetet a munka elvégzésére.

Az Önkormányzat egyúttal arról is döntött, hogy a Bartók Lakótelep 8. szám alatti épület tetõfelújításához is hozzájárul a társasházban levõ tulajdoni arányának megfelelõen. Ezen kívül a Képviselõ-testület támogatta azt is, hogy a Körmend, Bartók Béla Ltp. 5/B. társasház esetében az ajtók is kicserélésre kerüljenek. A Bartók lakótelepi két társasháznál szükséges felújítási munkák elvégzéséhez az Önkormányzat 550.000 Ft. keretösszeget biztosított.

5. Közétkeztetés ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása:

Körmenden a közétkeztetést jelenleg a SODEXHO Magyarország Vendéglátó és Szolgáltató Kft. végzi.
A Kft. és az Önkormányzat közti szerzõdés év végén lejár, ezért a feladat ellátására az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.
Mivel közszolgáltatásról van szó, ezért az Önkormányzat közbeszerzési szabályzata értelmében ebben az esetben a Képviselõ-testület folytatja le az eljárást.
A Képviselõ-testület megtárgyalta az ajánlattételi felhívást.
Eszerint csak olyan személy tehet ajánlatot, aki rendelkezik saját élelmiszer biztonsági rendszerrel (HACCP) és minõségtanúsítvánnyal. Tekintettel arra, hogy egyes intézményekben csak tálalókonyha mûködik, így az ajánlatot tevõknek rendelkezniük kell ételt szállító jármûvel, melynek meg kell felelnie az ÁNTSZ elõírásainak is. Tekintettel arra, hogy a közétkeztetést igénybe vevõk többsége kiskorú gyermek, ezért az ajánlattevõknek a gyermekétkeztetés terén kell referencia munkát bemutatniuk majd ajánlatukban.
A változatos étrend biztosítása elvárás, ezért a nyertes ajánlattevõ 2 héten belül nem készítheti el ugyanazt az ételt az igénybe vevõknek. Ezen kívül az ételeknek meg kell felelniük a napi tápanyagértékeknek is, amelyeket külön jogszabály rögzít.
Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítõben jelenik majd meg elõreláthatólag szeptember hó folyamán.


6. Ingatlanok értékesítése:

Az Önkormányzat augusztus 24-i ülésén tárgyalta meg elsõ féléves gazdálkodásáról a beszámolót, amelybõl kitûnt, hogy a vagyonértékesítésbõl tervezett bevétel elmarad a tervezettõl.
Mivel ez a bevétel a fedezete a fejlesztéseknek, ezért az Önkormányzat újabb ingatlanok pályázati úton való értékesítésérõl döntött.
A szóban lévõ ingatlanok a Körmend, Rákóczi Ferenc u. 15. szám alatti, Rákóczi Ferenc u. 7. szám alatti és Vida József u. 2. fsz. 7. szám alatti ingatlan. Az értékesítést a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. bonyolítja le.
Az Önkormányzat júniusi ülésén is döntött ingatlanok értékesítésérõl. Azok közül sikeresen zajlódott le a pályáztatás a Körmend, Rákóczi Ferenc u. 25. és a Rákóczi u. 4. szám alatti ingatlanok esetében. A Rákóczi 25. szám alatti ingatlant 3.300 e Ft. összegért, míg a Rákóczi u. 4. szám ingatlant 53 m Ft. összegért sikerült az Önkormányzatnak értékesítenie.


7. 2006-2007-es tanév rendje:

A Képviselõ-testület tájékoztatást kapott a 2006-2007-es tanév rendjérõl.
- Eszerint az elsõ tanítási nap 2006. szeptember 1-e, az utolsó pedig 2007. június 15-e.
Az õszi szünet 2006. október 30-tõl november 3-ig tart.
A téli szünet 2006. december 27-tõl január 2-ig tart.
A tavaszi szünet 2007. április 5-tõl április 10-ig fog tartani.
Az alapkészségek meglétét a 4., 6., 8. és 10. évfolyam valamennyi tanulója esetében felmérik ebben a tanévben.
Körmenden a 2006-2007-es tanévben 1276 tanuló iratkozott be az általános iskolák valamelyikébe, ezt a létszámot 53 csoportba osztva lehet tanítani.
Új szabályozás, miszerint a 2006-2007-es tanévben már a munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus rendes munkaidõn belül, külön díjazás nélkül a munkakörére, beosztására megállapított kötelezõ órájánál többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása miatt szükség van. Az így elrendelt órák száma egy héten a két órát nem haladhatja meg.

8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez:

Ismételten döntött arról az Önkormányzat, hogy csatlakozik a 2006-2007-es évben is a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Ez az ösztöndíj pénzbeli szociális támogatást nyújt a szociálisan hátrányos helyzetû felsõoktatási hallgatóknak.
Szociálisan hátrányos helyzetûnek minõsül különösen az, aki árva, félárva, krónikus betegségben szenved, vagy családjában van ilyen beteg, szülõje munkanélküli vagy nyugdíjas, gyermeke van, családjában az eltartottak száma 3 vagy ennél több, családjában az egy fõre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj összegének -2006-ban 25.800 Ft.- 80%-át nem haladja meg, vagy kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül ilyen ellátásban.
Az A típusú pályázatot azok nyújthatják be, akik már részt vesznek államilag finanszírozott felsõoktatási képzésben, míg a B típusút azok, akik most kezdik meg tanulmányaikat. Az A típusú ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ szemeszter, míg a B típusú ösztöndíj idõtartama 3 X 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
A pályázat kiírására legkésõbb 2006. október 2-ig kerül sor, a benyújtási határidõ 2006. november 2-a. A benyújtott pályázatokat 2006. november 30-ig bírálja el az Önkormányzat illetékes bizottsága.
Az Önkormányzat az ösztöndíj finanszírozására 1.050 e Ft-ot különített el.

Már kiírásra került a Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj is, amelyet Körmend Város Önkormányzata alapított még 2003-ban.
Ezt az ösztöndíjat azok pályázhatják meg, akik a Felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott képzési idõn belül állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben vesznek részt, anyagi, személyi, családi, egyéb körülményeik folytán az ösztöndíjra szociálisan rászorulnak, és a pályázat benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben tanulmányi átlaguk 4,5 vagy ezen átlag fölötti volt.
3 pályázó szociális rászorultság és tanulmányi eredménye alapján, míg egy pályázó kizárólag tanulmányi eredménye alapján részesülhet ösztöndíjban.
Az ösztöndíj folyósításának ideje 5 hónap, azaz egy szemeszter.
Az ösztöndíj összege havi 25.000 Ft.
A pályázatokhoz az ûrlap letölthetõ a http://www.kormend.hu weboldalon, és a Polgármesteri Hivatalban is beszerezhetõ. A pályázatok benyújtási határideje: 2006. szeptember 29. 13.00h.9. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás átszervezése:

Az Önkormányzat még ez év elején megállapodást kötött a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi társulással arról, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatokat közösen látják el a kistérségben oly módon, hogy e feladatot az Önkormányzat a Dr. Batthyány Coreth Mária Óvodában alkalmazott szakemberek útján biztosítja.
A feladat ellátása mind szervezeti, mind szakmai tekintetben csak önálló intézményegységben valósítható meg.
Ennek oka az, hogy a jelenlegi formában a pedagógiai szakszolgálati ellátás csak a helyi (körmendi) feladatok ellátására alkalmas. A megnövekedett igények miatti alkalmazotti létszám már meghaladja a törvényi maximumot, ráadásul újabb 49 gyermek részére kell kibõvíteni a szakszolgáltatást, ami további egy logopédus alkalmazását tesz szükségessé. A konduktív ellátást egy konduktor végzi, ezért további egy konduktor és egy gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása is szükséges. Ezt az alkalmazotti létszámot foglalkoztatni már csak akkor lehet, ha önálló intézményegységet hoz létre a feladat ellátó.
Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kijelölt szakértõ véleménye szerint a feladatátszervezés megfelel a jogszabályi szakmai feltételeknek.
A Képviselõ-testület ezért úgy döntött, hogy módosítja a Dr. Batthyány Coreth Mária Alapító Okiratát úgy, hogy annak intézményegységként létrehozza a pedagógiai szakszolgálatot, és a feladat eredményes ellátása érdekében, a jogszabályi követelményeknek is eleget téve további logopédus, konduktor és gyógypedagógiai asszisztens álláshelyeket hoz létre az intézményben.

10. Jubileumi munkacsoport megszüntetése:

A jubileumi munkacsoportot az Önkormányzat még 2004-ben hozta létre. Feladata volt az alábbi programok koordinálása és magas színvonalú megrendezésnek segítése:
Faludi Ferenc születésének 300. évfordulójáról megemlékezés
Körmend várossá nyilvánításának 760. évfordulójáról megemlékezés
Batthyány család Körmendre telepedésének 400. évfordulója alkalmából tartott rendezvények elõkészítése
Holocaust 60. évfordulójára megemlékezés
Luca napi vásár elõkészítése
Karácsonyi vásár elõkészítése

2004-ben a munkacsoport 3m Ft-os kerettel gazdálkodott. Ebbõl 450 e Ft-ot fordítottak a Körmend történetét bemutató film elkészítésére, a Batthyány család 400. évfordulója alkalmából konferencia is megrendezésre került, amit 800 e Ft. összegben támogatott a munkacsoport, az augusztus 20-i rendezvényeket 1m Ft. összeg erejéig támogatta, míg a Luca napi vásár megrendezéséhez 750 e Ft-ot biztosított.
2004-ben az Európai Unióhoz való csatlakozást méltóképpen ünnepelte meg a város. A Polgármesteri Hivatalban kiállítás nyílt az Európai Parlament és mûködése címmel. Május elsején, a csatlakozás napján kerékpárút szervezésére került sor Güssingbe, amelyen több mint száz kerekezõ vett részt. Güssingben a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes adott ízelítõt a magyar néptánc sokszínûségébõl. Ezen kívül magyar mondákat, regéket hallgathattak az érdeklõdõk Körmenden Varga Viktória elõadómûvész közvetítésével, a nap végén pedig ünnepi köszöntõre került sor a Kastély színháztermében.
2005-ben az Önkormányzat 7.500 e Ft-ot biztosított a városi rendezvények támogatására. A 2005-ös év legsikeresebb rendezvénye a Batthyány család 400 éves letelepedésének jubileumához kapcsolódott. Az Önkormányzat 2.700 e Ft-ot biztosított egy Batthyány kutató kutatásaihoz, 4 m Ft-ot pedig a Szombathelyi Képtárral közösen szervezett Batthyány kiállításra fordított az Önkormányzat. A Batthyány konferenciáról készülõ kötet megjelenését az Önkormányzat 1.500 e Ft-tal támogatja.
2006 év elején a budapesti Merlin Színházban egész napos kulturális bemutatóra került sor, amelyen felléphettek a város mûvészi csoportjai, képzõmûvészei.
A Körmendi napokként és Luca Napi vásárként köztudatba került rendezvények útjára bocsátásában is nagy szerepe volt a jubileumi munkacsoportnak.
A Képviselõ-testület a tájékoztató meghallgatása után megszüntette a munkacsoportot.


11. Rába és Lapics folyókat érintõ környezetszennyezés kapcsán állásfoglalás:

A Rába Szövetség –amelynek alapító tagja Körmend Város Önkormányzata is - kereste meg az Önkormányzatot azzal a kérelmével, hogy foglaljon állást a Rába és Lapics folyókat érintõ környezetszennyezés ügyében.
A Rába és Lapincs folyót 5 éve szennyezik osztrák bõrgyárak, illetve a fürstenfeldi geotermikus hõerõmû. A szennyezés miatt mindkét folyó felszínén habosodás figyelhetõ meg, illetve geotermikus sószármazékok kerültek a folyókba.
A magyar hatóságok folytattak ugyan tárgyalásokat osztrák kollégáikkal, ám a tárgyalások révén sem szûnt meg a probléma. Egyezség ugyan született, amely szerint a jennersdorfi bõrgyár szennyvizét átmenetileg a regionális tisztítóba kell engedni, az ártalmatlanított vizet a Rába helyett a nagyobb vízhozamú Lapincs folyóba kell vezetni, a whöllsdorfi és a feldbachi bõrgyárak vizét pedig az üzem területén kell megtisztítani, ám azt az osztrák fél nem tartotta be.
Ezért a Rába Szövetség arra kérte a Rába völgyében levõ települések Képviselõ-testületeit, hogy fejezzék ki határozatukban is tiltakozásukat a Rába és a Lapincs folyók szennyezése ellen, álljanak így a Rába Szövetség mellé. A szövetség megkereste egyébként levelével már a Magyar Köztársaság közjogi méltóságait, valamint az illetékes hatóságok vezetõit, ám ha továbbra sem történik megoldás az ügyben, úgy széles körû tiltakozásba kezdenek majd, és demonstrációkkal, illetve az Európai Unió minden fórumában jelezni fogják a súlyos környezetszennyezést.
A körmendi Képviselõ-testület kifejezte tiltakozását a Rába és Lapincs folyót érintõ, az osztrák bõrgyárakból és hõerõmûvekbõl érkezõ környezetszennyezés miatt, amely egyaránt veszélyezteti e két folyó ökológiai egyensúlyát, és az emberek egészségét. Mint a Rába folyó mentén meghúzódó és ezáltal a környezetszennyezéssel közvetlenül érintett település egyetértett a Rába szövetségnek a Magyar Köztársaság közjogi méltóságaihoz, valamint az illetékes hatóságok vezetõihez címzett nyílt levelében foglaltakkal, és vállalta, hogy az abban foglaltakat minden lehetséges módon támogatja.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.