Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2006. október 04 12:25:18 | körmendi hírek |
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006. szeptember 21-i ülésérõl

1.Beszámoló a Tûzoltóság munkájáról

A Tûzoltóság munkájáról Király Lajos tûzoltó alezredes, tûzoltóparancsnok számolt be Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete elõtt.
Király Lajos mindenekelõtt azt hangsúlyozta, hogy munkájukat a beszámolási idõszakban (2002-2006) a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évente 2 alkalommal ellenõrizte, és megállapította, hogy a Tûzoltóság a tûzmegelõzési tevékenységet jó színvonalon végzi.
A Tûzoltóság illetékességi területe 62 önkormányzatra terjed ki.
A Tûzoltóság hivatásos állománya 73 fõ, ebbõl 11 fõ tiszt, 53 fõ tiszthelyettes, és 9 fõ zászlós.
A Tûzoltóság feladatai sokrétûek, a tûzmegelõzésen keresztül a tûzoltósig, a tûzvédelmi ellenõrzésekig és a szakhatósági engedélyek kiadásáig sok, egymástól eltérõ feladatot kell végrehajtani.
2006. I. félévében 184 alkalommal kellett a Tûzoltóságnak kivonulnia, ebbõl 64 alkalommal tûzeset miatt, 108 alkalommal pedig mûszaki mentés miatt hívták a tûzoltók segítségét. Látható tehát, hogy 2003-hoz képest, amikor még 252 alkalommal kellett tûzeset és 85 alkalommal mûszaki mentés miatt rendelkezésre állni, addig 2006-ra ez az arány megnövekedett: ma már több alkalommal elsõsorban a közlekedési balesetek miatti mûszaki mentés során riasztják a tûzoltókat.
Sajnos az utóbbi idõkben olyan mentésekben is részt kellett venniük a tûzoltóknak, amely pszichikailag is megviselte a tûzoltókat (elmúlt idõszakban több halállal végzõdõ közlekedési baleset is történt a 8-as fõúton).
Nagyobb feladatok között tartják számon a halastói szivacsfeldolgozó üzemben keletkezett tûzesetet 2003-ban, a Gyõrvár külterületén 2004-ben történt nád -és bozótégést, a zalaegerszegi Goldstun hûtõház tûzesetét. De a beszámolási idõszakban földrengés (2003), jégesõ (2004) és árvíz (2005) miatt is szükség volt a tûzoltók mentési munkájára.
2005-ben és 2006-ban a nagyobb események között inkább a mûszaki mentések emelhetõk ki ( Szõce-Rimány elõtt levõ vasúti átjárónál lovakat szállító kamion borult fel 2005-ben, Hegyháthodásznál egy lengyel busz csúszott az árokba 2006. áprilisában, illetve erre az idõszakra esik a már említett halálos kimenetelû közlekedési balesetek is nagy része, amelyek sokkolták a környékben élõket).
Sok sikeres pályázatról is számot adott a tûzoltóparancsnok a képviselõk elõtt: sikerült ezáltal beszerezni mûszaki mentésbe bevonható jármûvet, tûzoltó védõruhákat, hõkamerákat, a vízszállító jármû jövõre érkezik meg Körmendre, míg egy magasból mentõ jármû 2008-2010 között kerül átadásra. Ezekhez a pályázatokhoz Körmend Város Önkormányzata minden esetben anyagi támogatást biztosított.
Az állomány képzése terv szerint zajlik, többen vettek részt az elmúlt idõszakban szakmai tudást gyarapító képzéseken (mûszaki mentõszer kezelõi tanfolyam, gépjármûfecskendõ kezelõi tanfolyam, alpintechnika és rescue alaptanfolyam stb.)
Király Lajos a képviselõk elõtt nem titkolta el azokat a problémákat sem, amelyek most várnak megoldásra. Ezek között jelenleg a szentgotthárdi egység tervezett megszüntetése okozza az egyik legnagyobb nehézséget. De a tûzoltóság épülete is felújításra szorul, a fûtésrendszer korszerûsítése jelenleg tervezés alatt áll, a parkoló kialakítása zajlik.
A Képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolóban foglaltakat.

2.Panelprogram:

Körmend Város Önkormányzata ismételten pályázatot írt ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására.
Emlékeztetõül: már 2005. év végén is került e tárgyban pályázat kiírásra, akkor 2 társasház (Körmend, IV. Béla Király u. 1. és Körmend, Rákóczi u. 39.) nyújtotta be pályázatát, ezen épületek felújítása jelenleg zajlik.
A pályázat révén a zömében panelelemekbõl álló épületek utólagos hõszigetelésével az épületek hõmegtakarítása javul.
Idén két társasház nyújtott be pályázatot az Önkormányzathoz: a Körmend, Bartók Béla Ltp. 17. szám alatti és a Körmend, Rákóczi u. 31-33. szám alatti társasházak.
A Körmend, Bartók Béla Ltp. 17. szám alatti társasházban 20 lakás van, az épület 1978-ban épült. A pályázat célja a tetõ hõ-és vízszigetelése, az ezzel elérhetõ energia megtakarítás kb. 35 GJ/év. A teljes költség 4.037.879 Ft, ebbõl az Önkormányzatra esõ rész 1.345.959 Ft, a társasház saját ereje 1. 345. 961 Ft, míg a kért állami támogatás 1. 345. 959 Ft.
A Körmend, Rákóczi u. 31-33. számú társasházi ingatlanok pályázata szintén utólagos hõszigetelési feladatok elvégzését és épületgépészeti rendszerek korszerûsítését célozza meg. Az épület 1979-ben épült, 26 lakás található benne. Az energiamegtakarítás tervezett mértéke 643 GJ/év. A tervezett bekerülési összeg 32. 143. 982 Ft. Ebbõl az igényelt önkormányzati támogatás 10.315. 800 Ft, a társasházak saját ereje 11. 512. 382 Ft. A pályázott állami támogatás 10. 315. 800 Ft.
A Képviselõ-testület támogatta a pályázatokat, a megvalósuláshoz viszont szükséges az is, hogy az illetékes miniszter is jóváhagyja a pályázatokat, és biztosítsa ezáltal az állami támogatást is. Amennyiben miniszteri támogatásban is részesülnek a pályázatok, úgy közbeszerzési eljárás alapján kerül sor a kivitelezõ kiválasztására, és jövõ évben megvalósulhat a felújítás.

3.Tájékoztató a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkáról

Bebes István polgármester beszámolt a testület elõtt a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkáról.
A tanács egyik legfontosabb hatásköre az, hogy jogosult dönteni az ún. TEKI (területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás), és a CÉDE (céljellegû decentralizált alap) támogatások odaítélésérõl, valamint a vis maior alap felhasználásáról. 2005-ben összesen ezeken a pályázatokon 335491,226 e Ft-ot osztottak szét (a 2006. évi determináció 191438 e Ft.)
A TEKI keretében a körmendi kistérség 2005-ben 230000e Ft. összegben nyert el támogatást, míg a CÉDE keretében a körmendi kistérség 14679,200 e Ft. összegben szerzett pályázati pénzeszközöket. Vis maior keret terhére a körmendi kistérség 5636,583 e Ft. összegû anyagi támogatást kapott.
A társulás ülésein Körmend kezdeményezésére az alábbi témák kerültek szóba:
86-os fõút fejlesztése
Körmend-Zalalövõ vasútvonal tervezett megszüntetése elleni tiltakozás, illetve javaslat arra vonatkozóan, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a GySEV-el ezen szakasz átvételére is
Heiligenkreuzi ipari parkban tervezett hulladékégetõ elleni tiltakozás
Többcélú kistérségi társulás hatékonyságának növelése
A vasi megyeszékhely régiós központtá válásának elõmozdítása

A Képviselõ-testület tudomásul vette a tájékoztatóban foglaltakat.

4.Ingatlan felújításához fedezet biztosítása:

A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetõje azzal a jelzéssel élt a Testület felé, hogy a Körmend, Dienes Lajos u. 7. szám alatti épület tetõjének beázása miatt a tetõ részleges felújítására, a gerenda cseréjére és a bádogozás helyreállítására van szükség.
A társasházban önkormányzati tulajdonban álló lakások is találhatók. A Képviselõ-testület ezért úgy döntött, hogy vállalja a felújításból a társasházi tulajdoni arányból rá esõ összeget, így megkezdõdhet a karbantartási munka kivitelezése.


5.Októberi városi ünnepek rendje:

Októberben 3 nagyobb ünnepség megrendezésére is sor kerül a városban.
Az aradi vértanúk emlékére október 6-án, 18.00h-i kezdettel a Batthyány kastély udvarában, az aradi vértanúk emlékmûvénél és a Kossuth szobornál lesz megemlékezés., közremûködik a KASZT és Béri Balogh Ádám Táncegyüttes.
Az 1956-os forradalom emlékére október 23-án a Hõsök terénél megemlékezésre kerül sor, a mûsorról a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai gondoskodnak.
Körmend várossá alapításának 762. évfordulója, és Boldog Batthyány-Strattmann László születésének 136. évfordulója alkalmából október 28-án kerül sor a városi ünnepség megtartására. A rendezvény 4 helyszínen zajlik majd (Batthyány kastély udvara, IV. Béla király szobra, Kórház-rendelõintézet, Batthyány kastély színházterme. Este kerül sor a színházteremben a városi kitüntetések átadására is.


6.Körmend város faállományának növelésérõl készült koncepció megtárgyalása:

A Városgondnokság elkészítette az Önkormányzat számára Körmend közterületi faállományának felmérését, és egyúttal javaslatot tett a faállományt is érintõ beavatkozásokra.
Elsõdleges szempont volt az, hogy az allergén faállományt, és a rossz állapotú fákat ki kell váltani. Fontos arra is törekedni, hogy olyan fákat telepítsenek Körmendre, amelyek nem „növik ki” az utcát, nem emelik meg a járdák és utcák burkolatát, és nem okoznak metszési nehézségeket.
A Képviselõ-testület elé került anyag utcákra lebontva ad javaslatot a fatelepítésre.
Megállapítást nyert, hogy fontos a fasor egységessége és esztétikussága (tavaszi virágzás, õszi lombszínezõdés nyújtson élményt a városlakóknak), ugyancsak fontos a könnyû fenntarthatóság, kisebb metszési igény, a város forgalmasabb területein koros fák telepítése indokolt a rongálások elleni védekezés miatt (nagyobb törzskörméret mellett nem lehet kitörni a fákat).
A koncepció konkrét fafajtákat is felsorol, amelyek a fenti követelményeknek megfelelnek.
A Képviselõ-testület koncepció szintjén jóváhagyta a fásítási elképzeléseket, és költségvetésében gondoskodik annak végrehajtásához szükséges fedezet biztosításáról.

7.Tájékoztató a piaci alapon hasznosítandó bérlakások felépítésérõl, az azt szabályozó szerzõdések megkötésérõl:

A Képviselõ-testület még év elején döntött arról, hogy pályázatot ír ki olyan bérlakások felépítésére vonatkozólag, amelyek nem szociális szempontok alapján, hanem piaci alapon kerülhetnek majd bérbeadásra.
A pályázat alapján az Önkormányzat földingatlant értékesít a beruházónak, azon pedig 24 lakásos társasház felépítése a beruházó kötelezettsége lesz. Az így felépült társasház a beruházó tulajdonába kerül, az Önkormányzatnak azon bérlõkijelölési joga keletkezik. A bérlõkkel az önkormányzat döntése alapján a beruházó köt bérleti szerzõdést. A bérlõk elõtakarékosságra lesznek kötelezve annak érdekében, hogy a 4. évtõl az általuk bérelt lakásokat megvásárolják. A bérleti díj emiatt is kedvezõbb lesz, kb. 10.000 Ft/hó összeggel lehet kalkulálni. A lakások vételára a lakás alapterülete X 200.000 Ft körül várhatóak kivitelezõi költségszámítás szerint.
A beruházóval a szerzõdések szeptemberben megköttettek, jelenleg az építési engedélyeztetési eljárás folyik. A lakásokat 2007. július 31-ig kell felépíteni. A lakások a körmendi 04/24 hrsz-ú ingatlanon kerülnek felépítésre (Kauz rét).


Körmend, 2006. október 3.

Dr. Stepics Anita
titkárságvezetõ


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.