Jelentős fejlesztések az Egis Nyrt. körmendi gyárában

droszler | 2006. december 16 17:37:36 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Növekednek a termelési feladatok

Mint az egy gyorsjelentésbõl már ismertté vált, negyedik ne­gyedévével az Egis Nyrt. igen sikeres üzleti évet zárt. A társaság teljesítménye - az elõzõ két évben is jellemzõ dinamikus forga­lom- és nyereségnövekedés folytatásaként - minden korábbinál nagyobb mértékben nõtt a 2005/2006-os év során. Ezt mindenek­elõtt az export szerkezetének és értékének jelentõs javulása tette lehetõvé. Dr. Faragó Gábort, a körmendi gyár igazgatóját (képünkön) a helyi történésekrõl kérdeztük:

- Természetesen a mi dolgo­zóink is kivették részüket ebbõl a sikerbõl, amely csak úgy való­sulhatott meg, hogy mindenki a saját munkaterületén eredménye­sen dolgozott. Jelenleg folyik a gyárban az 1,2 milliárdos fejlesz­tés, amely a befejezéshez közele­dik. A tablettaüzem bõvítése már megvalósult, most annak a „bela­kása" van folyamatban. Mûködik az új modern raktár, ahol magas követelményeknek kell megfe­lelni. Üzembe állítottuk az úgy­nevezett fluidizációs granuláló berendezést, s rövidesen elkészül az új granulátumtároló. A beru­házás része volt az új öltözõk és irodahelységek kialakítása is. Elõrehaladott állapotban van a csomagolóüzem bõvítése, s re­ményeink szerint még december­ben elkészül az üzemi raktár egy része. Ennek a fejlesztésnek a teljes befejezése februárra várha­tó, s legkésõbb áprilisra a tech­nológiai terület is elkészül - tud­tuk meg dr. Faragó Gábortól.
Az igazgató azt is elmondta: a további fejlesztés részeként a tab­lettaüzemben egy alkohol égetõ berendezést is „munkába" állítot­tak. Ezt a beruházást az egyre magasabb környezetvédelmi elõ­írások tették szükségessé, a leve­gõbe kijutó alkohol mennyiségét ugyanis erõsen korlátozzák. Megtudtuk, néhány készítmé­nyüknél az alkoholt más anyag­gal ki tudták váltani, ám minden esetben ez nem lehetséges:
Mindezeken túl a csomagoló üzemben egy komplett gépsor beszerelésének elõkészítése zaj­lik, a galenikus üzemben több mint 200 millió forint értékû ol­daltöltõ és csomagoló részleg ke­rül kialakításra. Jelentõs össze­geket fordítunk kisebb beszerzé­sekre, az ilyen jellegû kiadások is meghaladták a 80 millió forin­tot. Biztató a jövõre nézve, hogy a termelési feladatok nem csök­kennek, sõt egyes területeken kifejezetten emelkednek. Folyik a szakemberképzés, információim szerint tanulóink szorgalmasak, nagy igyekezettel sajátítják el az ismereteket. Jelenleg 17-en vesz­nek részt ebben a képzésben, ami a következõ években újabb két kurzus beindítását tervezzük. Jó a kapcsolatunk és az együttmû­ködésünk a Rázsó szakiskolával, ez garanciát jelenthet a jövõre nézve. Változatlanul gondot okoz, hogy bizonyos munkakö­röket nehezen tudunk betölteni szakképzett diplomásokkal, gyógyszerészekkel - mondta a körmendi gyár igazgatója.

Vilics Tamás

forrás: Rábavidék

Fotó: Wolf Ferenc


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.