Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2007. április 26-ai üléséről.

droszler | 2007. május 10 22:14:09 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !Beszámolók

Rendõrségi beszámoló


Szendrõdi Barnabás rendõr alezredes, kapitányságvezetõ arról számolt be a képviselõt-estületnek, hogy a rendõrség a 2006-os munkatervében vállaltakat törvényes keretek között és szakszerûen teljesítette.
Közremûködtek az országgyûlési, és önkormányzati választások zavartalan lebonyolításában, a demonstrációk ideje alatt pedig a Budapestre vezényelt alegység távolléte ellenére is eseménymentesen biztosították. A közterületeken folyamatos volt jelenlétük, az intézkedések száma azonban a demonstrációs helyzet miatt csökkent. Felderítési eredményesség 60,1 % (2005: 62,9 %).
A Kapitányság területén elkövetett ismertté vált bûncselekmények közel 40 %-a történt Körmenden ( 409 eset ). Döntõ többségük a vagyon elleni bûncselekmények kategóriájába tartozott ( 72,1 %-a ). 2005-höz képest az elmúlt esztendõben majd 25 %-kal nõtt a bûncselekmények száma Körmenden. A legnagyobb mértékben a vagyon elleni bûncselekmények száma nõtt, 171-rõl 295-re ( 58 % ). A növekedés legnagyobb részét a szerzõi v. ahhoz kapcsolódó jogok megsértése okozta. A lopások száma 87-rõl 77-re csökkent, a betöréses lopások száma az elõzõ évihez hasonló volt ( 2005-ben 23, 2006-ban 25). Ezen belül a lakásbetörések száma 8-ról 9-re nõtt, míg az üzletek sérelmére elkövetett esetek száma 7-rõl 4-re csökkent. Sikkasztás 2005-ben nem vált ismertté, 2006-ban azonban 6 alkalommal. A csalások száma szinte változatlan ( 17 ill. 18 eset ), rablás 2006-ban nem történt.
Emberölés 1 esetben történt ( élettársát ölte meg egy helyben lakó nõ ittasan ), a szándékos testi sértések száma az elõzõ évi 21-rõl 9-re csökkent. A házasság család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmény 4 alkalommal fordult elõ. A családon belüli erõszak és a gyermekek sérelmére elkövetett cselekmények esetében minden alkalommal vizsgálják, hogy kezdeményezhetõ-e büntetõeljárás. Amennyiben nem, abban az esetben is felveszik a kapcsolatot az illetékes szervekkel a megelõzõ intézkedések megtételének érdekében. A közrend elleni bûncselekményeken belül a közbizalom elleni kategóriában 36 esetben vétkeztek ( elõzõ év 31), ide tartozik az egyedi azonosító jel meghamisítása ( gépjármû alváz-, motorszám, rendszámtáblaszám), valamint a magán- és közokirat-hamisítás. Kábítószerrel való visszaélés esetei 16-ról 2-re csökkentek. Ennek oka azonban a jogszabályban bekövetkezett változáshoz is köthetõ, vannak olyan helyzetek, amik az új szabályozás szerint már nem büntetendõek. A gazdasági bûncselekmény 15 esetben fordult elõ.
A közterületen elkövetett bûncselekmények száma 101-rõl 73-ra csökkent. Ezen belül a garázdaságok száma 19-rõl 12-re, melynek visszaszorítására különösen nagy hangsúlyt fektettek. Ezt a város lakóinak nyugalmát és békéjét leginkább zavaró cselekményt lehetõség szerint gyorsított eljárás keretében, bíróság elé állítás kezdeményezésével folytatták le, mely tapasztalataik szerint visszatartó erõt is jelent.
A körzeti megbízottak ( 3 fõ ) továbbra is jelentõs szerepet játszanak a kisebb súlyú bûncselekmények és a város peremén lévõ hétvégi házak ellen elkövetett bûncselekmények nyomozásában, felderítésében. Kilenc elfogásuk volt, 85 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot 533.000 Ft értékben.
Rendezvény-biztosításra 132 esetben került sor ( 2005-ben 109 ), a fokozott ellenõrzések száma 98-ról 70-re csökkent. 5 esetben kutattak eltûnt személyek után, s valamennyit megtalálták.
A sérüléses közlekedési balesetek száma az elõzõ évi 13-ról 26-ra nõtt, halálos baleset nem történt. A kiváltó okai elsõsorban a gondatlan vezetés, a kanyarodási szabályok be nem tartása, valamint az elsõbbség megadásának elmulasztása volt. Mellék okként 4 esetben járult ittasság a balesethez, amire elõzõ évben nem volt példa. A balesetek szempontjából legveszélyeztetettebb napok a péntek és a vasárnap volt, s az esetek többsége a délutáni és kora esti idõszakban történt.
Az anyagi kárral járó balesetek száma a korábbi 13-ról 37-re nõtt, melynek okát az egyre erõsödõ forgalomban látják a rendõrök. Az anyagi kár az elõzõ évi 3 millió Ft-ról 11 millióra emelkedett. Továbbra is problémát okoz a 8-as és a 86-os út leterheltsége (kamionforgalom), s a közlekedésben résztvevõk felelõtlensége. A balesetek megelõzése érdekében részt vettek az iskolák, óvodák közlekedés-biztonsági nevelõ oktató munkájában, s folyamatosan tájékoztatták a helyi médiát.
A szabálysértési feljelentések száma 9 %-kal csökkent 765-rõl 702-re. A körmendiek 193 szabálysértést követtek el.

A 2007-es év fõbb célkitûzései:
- A közterületi rend fenntartása, demonstrációk, rendezvények szakszerû és törvényes biztosítása.

- A szervezeti személyi stabilitás minél magasabb szintû megõrzése.

- A kapitányság anyagi javaival és technikai eszközeivel való gondos bánásmód.

- Határozott fellépés a feketegazdaság ellen.

- A teljes jogú schengeni csatlakozásra való felkészülés folytatása, a határokon átnyúló bûnözés kihívására való felkészülés.

- A közúti közlekedés biztonságának növelése, a balesetek számának csökkentése.

- A lakossággal való együttmûködés továbbfejlesztése, állampolgári bizalom és biztonságérzet javítása.

- Illegális migráció elleni fellépés erõsítése.

- A családon belüli erõszak megakadályozása, az idõs korúak védelme, a gyermek és fiatalkorú bûnözés korlátozása érdekében a bûnmegelõzési, áldozatvéddelmi,áldozatsegítõi tevékenység teljesebbé tétele.Beszámoló a 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról:

Körmend Város Önkormányzata törvényi kötelezettségének tett eleget azzal, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült értékelést megtárgyalta májusi ülésén.
Körmenden a kiskorú (0-18 év) lakosság száma 2378 fõ, ami az összlakosság 17,3 %-a.
A gyermekvédelmi törvény szerint adható pénzbeli ellátások a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; a rendszeres, kiegészítõ, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; a gyermektartásdíj megelõlegezése és az otthonteremtési támogatás.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 124 családban összesen 271 gyermek részesült, tankönyvtámogatás, és térítési díj kedvezmény formájában. Idõtartama 1 év, így évente felülvizsgálják a jogosultságot.
A gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendelete alapján a 18. életévüket betöltött, de középiskolai, valamint felsõfokú tanulmányokat folytató személyek részére – akik 2005. dec. 31-én is jogosultak voltak a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra - 2006. aug. 31-ig folyósítani kell a támogatást. Ennek alapján 18 középiskolás és 14 felsõfokú tanulmányokat végzõ személy részesül ellátásban.
Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásban 4 családban 5 gyermek részesült 2006-ban.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2006. évben 189 család részesült, 333 esetben. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg 2006-ben 3.770 e Ft volt. A támogatási forma iránti kérelem elutasítására 16 esetben került sor, melynek oka elsõsorban a jogosultsági értékhatár nagymértékû túllépése volt.
Helyi utazási támogatásban 12 családban 17 gyermek, összesen 43 esetben részesült, 72 ezer Ft összegben.
Gyermektartásdíj megelõlegezése tárgyában 2006-ben 6 eljárás indult, ez 8 gyermeket érintett. Egy esetben kellett jogosulatlanság miatt a kérelmet elutasítani. 5 esetben – mely 7 gyermeket érintett – 3 évre lett a gyermektartásdíj megelõlegezve. Erre a célra 2.048 e Ft kifizetésre került sor, amely összeg a központi költségvetésbõl visszaigénylésre került.
Otthonteremtési támogatás iránti kérelemre 2006-ban 3 fiatal felnõtt (18-24 év) esetében került sor. A kifizetett 3.031 ezer Ft visszaigénylése szintén megtörtént.
Az óvodákban és iskolákban kedvezményes étkeztetésben összesen 399 gyermek részesült, ebbõl 302 volt az 50 %-os, 97 pedig a 100 %-os kedvezményben részesülõk száma.

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlõdésének, családban történõ nevelkedésének elõsegítése, veszélyeztetettségének megszüntetése, családból való kiemelés megelõzése. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások körébe tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása.
A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Családsegítõ Gondozási Központján keresztül biztosítja. Feladatuk során – a fenti célok érdekében – családokat látogatnak, ügyintézést végeznek, a nagyobb kontrollt igénylõ családoknál késõ este és hétvégén is tartanak ellenõrzéseket, és kapcsolatot tartanak a jelzõrendszer tagjaival (pl. Nevelési Tanácsadó). Munkájuk tapasztalata szerint a leggyakoribb probléma a szülõ kifogásolható életvitele, a gyermek magatartásbeli problémái, a családon belüli konfliktusok. Az alapellátás keretében 87 gyermeket gondoztak (53 család). 2006-ben 15 gyermeket kellett védelembe venni, átmeneti nevelésbõl 3 gyermek került ki, ebbõl 2 utógondozott, 1 pedig alapellátásban lett gondozva a továbbiakban. A korábbi években a Rendõrséggel közösen folytatott ifjúságvédelmi õrjárat a rendõrség anyagi nehézségei miatt megszakadt. Drogprevenciós és ifjúságvédelmi elõadásokra került sor, 2 havonta pedig gyermek- és ifjúságvédelmi fórumot tartottak. A szolgálat munkatársai e mellett továbbképzéseken, és szakmai konferenciákon vettek részt. A gyermekek részére 2006-ban is szerveztek szabadidõs programokat, nyári táboroztatást, amely során olyan gyermekek részére kínáltak pihenést és kikapcsolódást, akik még nem jutottak el otthonuktól távolabbra ( celldömölki élményfürdõ ). Logo-Mobil játszóház keretében fejlesztõ és szórakoztató játékok, decemberben télapó és karácsonyi ünnepségek kerültek megrendezésre.
A gyermekek napközbeni ellátása Körmenden bölcsõdében, óvodai és iskolai napköziben történik.
A Városi Gyámhivatal illetékességi területéhez 24 település tartozik, melynek feladatait 3 fõ látja el. A Gyámhivatal hatósági intézkedései 2006-ben a következõképpen alakultak: gondnokság alatt állók száma: 326 fõ, gyámság alatt állók száma: 44 fõ, átmeneti nevelésbe vett kiskorúak száma 29 fõ, családi jogállások rendezésének száma 30, utógondozások száma 2. 2356 határozat született a gyámhivatal tevékenysége során, 4 esetben történt fellebbezés, mely határozatokat államigazgatási úton helybenhagytak.

A beszámoló célkitûzéseket is meghatározott a jövõre nézve. Így törekedni kell az Önkormányzat és a civil szervezetek közti együttmûködés további kiterjesztésére, továbbra is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeli ellátások pénzügyi fedezetét, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények mûködését, és folyamatosan követni kell a jogszabályi változásokat, s azokat alkalmazni a feladatokat ellátása során.

A Képviselõ-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.


Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. szakmai mutatók szerinti ellenõrzésérõl

Az egészségügyi közszolgáltatás ellátásának értékelésérõl évente legalább egyszer beszámolót kell készíteni, és azt ismertetni a képviselõ-testülettel. Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elõerjesztése alapján évente kétszer foglalkozik a testület a beszámolóval.
A 2006 augusztus és 2007 január közötti idõszakban a kórház struktúrája nem változott. A fekvõbeteg ellátást 100 aktív ágyon belgyógyászati, sebészeti, szülészet-nõgyógyászati osztályok látják el mátrix struktúrában, valamint 20 ágyon krónikus betegellátás folyik. A fekvõbeteg ellátásnál 6,3 %-kal csökkent a felvettek aránya, az átlagos ápolási idõ viszont 4,2 %-kal nõtt. A vizsgált idõszakban 9,8 %-kal csökkent a mûtétek száma, ezen belül a nõgyógyászati mûtétek 5,1 %-kal, míg a sebészeti beavatkozások 11,8 %-kal. Reoperáció, azaz azonos ok miatt újra elvégzett mûtét nem történt.
Az Országos Egészségpénztár 2006. évben megszüntette a sürgõsségi befogadó hely mûködésének finanszírozását. A tevékenység ellátásához a tárgyi és személyi feltételek adottak, fenntartása szakmailag indokolt, ezért nem szüntették meg ezt a tevékenységet, továbbra is saját forrásból fedezik mûködtetését.
A járó beteg szakellátás területén a betegszám 20,8 %-kal, a konzíliumok száma 4,7 %-kal csökkent. A gondozóban ellátottak száma 13,8 %-os növekedést mutatott.


Ebben az idõszakban betegelégedettségi vizsgálatok is készültek 2006. szeptember 16 és 30 között a járó-beteg szakrendelés esetén. Az intézettel szembeni elégedettség kérdésében 87 %-ban voltak tökéletesen elégedettek, 10 % elégedett, és 3 % elégedetlen a várakozási idõ miatt. Az egészségügyi dolgozók munkájával 96 % volt teljesen elégedett, 2-2 % volt többé-kevésbé elégedett ill. elégedetlen. Egyéb kérdések, észrevételek kapcsán intézkedéseket hoztak ( pl. elõjegyzések, idõpont adása ). A fekvõbeteg ellátás területén szeptember 20 és október 20 között zajlott a felmérés, melyben 76 fõ vett részt. A tisztasággal 40 fõ volt tökéletesen elégedett, 1 fõ tartotta rendetlennek az intézményt. Az étkezésekkel 62 fõ volt elégedett, 4 fõ kifogásolta a hõfokát, 8 a mennyiségét, 2 pedig a az egyhangúságát. Az ápolónõk munkájával 73-an voltak elégedettek, a betegszállítók munkájával kapcsolatban 4 fõnek volt kifogása. A kórházban tapasztaltakkal 26-an voltak nagyon elégedettek, 50-en pedig elégedettek, s valamennyien ajánlanák ismerõsüknek, hozzátartozójuknak a kórházat.
2006 decemberétõl a betegellátás ISO9001:2000 minõségügyi rendszer szerint folyik az intézményben, ami a betegellátás minõségének további folyamatos javulását szolgálja.
A Kórházban 14 orvos alkalmazotti, míg 48 orvos vállalkozói jogviszonyban gyógyítja a betegeket.
A szakdolgozók közül 105-en állnak alkalmazotti viszonyban a Kft-vel.
A dolgozók összlétszáma 241 fõ ebbõl 189 az alkalmazottak száma, 52 a vállalkozás-megbízás keretében foglalkoztatottaké.

Az Egészségügyi és Népjóléti bizottság a 16 pontból álló szakmai mutatók értékelése alapján megállapította, hogy a kórházban jó színvonalú az ellátás, a szolgáltatási szerzõdésben vállaltaknak megfelelõen látják el feladataikat, ezért a beszámolót elfogadásra javasolta.

Dr. Németh Attila a képviselõ-testület ülésen szóban is kiegészítette a beszámolót, rámutatva, hogy a beszámoló elkészítése óta az egészségügyben lezajlott jelentõs változások miatt nem tükrözi a jelenlegi helyzetet. A kormány jelentõsen csökkentette az aktív ágyak számát, s ezzel szemben növelte a krónikus, és rehabilitációs ágyszámokat. Ez a körmendi kórházat is érintette, az aktív ágyak száma 77-re csökkent, a rehabilitációs ellátás ágyszáma 45, míg a krónikus ellátásé 20. Az aktív ágyak régiós felosztását ismerve óriási eredménynek számít az, hogy a Körmendi Kórháznak sikerült az aktív ellátást fenntartani, ami a mátrix rendszerben továbbra helyet biztosít a szülészetnek is. A finanszírozási rendszer viszont erõs korlátokat szab, így folyamatos kontroll alatt végzik a mûtéteket, hónap elején a tervezéseknél tartalékolnak az akut ellátások elvégzéséhez. Az engedélyezett számon felüli beavatkozásokat ugyanis nem finanszírozza az OEP, ami a kórház mûködését veszélyeztetné. A krónikus ellátás terén biztosított kereteket egyelõre nem tudták teljes mértékben kihasználni, erre is gondot fordítanak a jövõben.
Az egészségügyben végrehajtott változások miatt csökkenni fog a foglalkoztatottak létszáma, ( 10-40% a megyében), ezzel szemben Körmenden ez növekedést mutat. Ezen belül is elsõsorban arra koncentrálnak, hogy az állandó orvos-létszám mellett speciális feladatok ellátására is legyen lehetõség eseti ill. vállalkozási szerzõdés keretében. A közeljövõben várólisták fognak kialakulni, ami Körmendet sem kerüli el, arra törekednek, hogy ez 1 hónapon belül maradjon.
A vizitdíjak bevetetésével kapcsolatban elmondta, hogy komoly panasz nem volt, olyan szoftvert sikerült alkalmazni, ami nem növelte az adminisztrációt, sem pedig a várakozási idõt.

A képviselõ-testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a beszámolót.

Az Egészségügyi Minisztérium pályázatot írt ki az intézményi átalakítások és kapacitásváltásokkal kapcsolatban. Az ágyszám változásokhoz kötõdõ struktúraátalakítás érintette a körmendi kórházat is, hiszen létrejött a rehabilitációs ellátás is 45 ággyal. A pályázat segítségével elvégezhetõk azok a munkálatok, melynek segítségével a kórház 2. emeletén végeznék ezt a tevékenységet. Az átalakítás költsége 24 millió Ft, a kórháztechnológia és berendezések költsége 3 millió Ft lenne. A Képviselõ-testület döntött a pályázat benyújtásáról, s arról, hogy nyertes pályázat esetén a pályázati feltételeknek megfelelõen kerül felhasználásra, ill. elmaradása esetén az elnyert összeget visszautalja. A határozat értelmében az Önkormányzat megállapodást köt a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltatóval, és a Medisyst Egészségügyi Befektetési Kft-vel a pályázati összeg felhasználásáról és az elszámolásával kapcsolatos eljárások ellátásáról és betartásáról.


Önkormányzati tulajdoni részû cégek közgyûlési anyagának megtárgyalása

Az önkormányzat korábbi döntése alapján az önkormányzati tulajdonrészû cégek közgyûlésének anyagait meg kell tárgyalnia a képviselõ-testületnek, s a közgyûlésen a várost képviselõ polgármesternek ( v. általa megbízott személynek ) a testületi határozatnak megfelelõen kell szavaznia napirendi pontonként.

Müllex Kft.
A cég nyereséges gazdálkodást folytatott, s hosszú idõ után elõször jelentõsebb osztalék kifizetésére is sor kerül. Körmend városa valamivel 4 %-ot kevéssel meghaladó tulajdonrésszel rendelkezik a cégben, melynek fenntartása továbbra is indokolt. A bizottságok javaslata alapján a képviselõ-testület elfogadta a cég 2006. évrõl szóló beszámolóját és mérlegét.

Vasivíz Zrt.
A cég tulajdonosi körét teljes körben az önkormányzatok adják, ennek megfelelõen gazdálkodásában is a szolgáltatás biztosítása, annak fejlesztése a meghatározó, ennek megfelelõen az eredménytervekben sem számolnak nyereséggel. Ugyanakkor az eredményekben megjelenik a fejlesztésekhez képzett önrészek összege, amelyek azonban elõre lekötött felhasználásúak. E nélkül a cég adózás elõtti eredménye 163 ezer Ft volt 2006-ban. Nehézséget okoz a gazdálkodásban – bár mindent eszközt igénybe vesz a menedzsment ( fizetési felszólítás, vízkorlátozás, részletfizetéses törlesztés, bírósági végrehajtás ) – hogy, a gazdasági helyzetünk következtében mégis nõ a tartózók száma, és a tartozások összege.
A képviselõk elfogadták a cég 2006. évrõl szóló üzleti jelentését, mérlegét, az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság éves beszámolóját, ill. azt a javaslatot mely szerint az éves adózott eredményben megjelenõ összeget – a korábban rögzítettek szerint – fejlesztésekre fordítják. Az Rt. Felügyelõ Bizottságába a következõ ciklusban Csák Tamást, Igazgatóságába Buti Tibort javasolta a képviselõ-testület. Megismerték és elfogadták a 2007. évi üzleti tervrõl szóló tájékoztatót is a képviselõk.

Tüzépker Zrt.
A város 0,2 % részesedéssel bír a társaságban, melynek a Hunyadi úton van telephelye. Évek óta veszteséggel mûködik, ennek mértéke meghaladta az elõzõ évben a 6,7 millió Ft-ot. Ennek okán célszerûnek látszott a részvények értékesítése. A Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság egyaránt megtárgyalta a közgyûlés napirendi pontjait. Elfogadásra javasolták az éves mérleget, FB és könyvvizsgálói jelentést, ugyanakkor kiegészítõ javaslattal éltek az értékesítéssel kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a város 1,75 millió Ft névértékû részvényéért cserébe a Tüzép körmendi telephelyének Thököly utca felõli kihasználatlan területén területet kapjon a város, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság is támogatta. A képviselõk egyhangúan támogatták a bizottságok álláspontját.


Régióhõ Kft.

A Kft.-nek 43,6 %-os tulajdonosa Körmend Város Önkormányzata. Németh István a cég ügyvezetõje írásban beszámolt a 2006-os év gazdálkodásáról, 2007. évi üzleti tervükrõl. Több képviselõ is érdeklõdött arról, hogy milyen lehetõség van a fogyasztásalapú rendszer kiépítésére. Németh István szerint ez a Kft. célkitûzésével egybeesik. A méréseket a hõközpontokban végzik, jelenleg azonban több helyen több épület tartozik egy hõközponthoz, ami egyik gátja a fogyasztásarányos számlázás bevezetésének. Már végzik a nagyobb rendszerek kisebbre bontását, s ebben az évben a szolgáltatói oldalról megteremtik a feltételeit annak, hogy a tényleges fogyasztás után állítsák ki a számlákat. Ahhoz, hogy ez valódi megtakarítást jelentsen a lakosságnak, a fogyasztói oldalról is szükséges ennek technikai feltételeit megvalósítani. Költségmegosztókat és termosztát-szelepeket kell felszerelniük, annak érdekében, hogy egyénileg tudják szabályozni a fûtést, és valóban csak az általuk felhasznált hõmennyiség alapján fizessenek. Ezzel kapcsolatban tájékoztatják a lakosságot, s a megvalósítás technikai és pénzügyi részének lehetõségeirõl is informál hírlevelük.
A képviselõk elfogadták a Kft. 2006. évi mérlegét, és idei üzleti tervét. Ügyvezetõnek továbbra is Németh Istvánt, a Felügyelõ Bizottság tagjának Tóth Imrét, könyvvizsgálói feladatokra pedig dr. Abonyi Jánost javasolták.

Vagyongazdálkodási Kft.

A képviselõ-testület elfogadta a Vagyongazdálkodási Kft. éves beszámolóját, Felügyelõ Bizottságának jelentését, s határozott a város hivatalos lapjának kiadói jogaival kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Lemondott a Kft. eddigi ügyvezetõje is, így pályázatot írtak ki erre a feladatra, melynek beadási határideje 2007. május 21. 16.00 óra, helye Polgármesteri Hivatal. Jogszabályi változás miatt nem kell a továbbiakban az egyszemélyes Kft-nél könyvvizsgálót megbízni, így az errõl szóló megbízást 2007. május 1-i hatállyal a képviselõ-testület visszavonta.


Terembérleti díjak változása

Az általános iskolákban a számítástechnikai terem díja 1.500 Ft/óra, amely tartalmazza a terem és a gépek üzemeltetési költségeit, valamint a takarítás díját is. A számítógépek használatáért gépenként 200 Ft/óra díjat kell fizetni. Hasonló a helyzet a nyelvi labornál is, míg az egyéb termeknél az 1.500 Ft-os alapdíj fog élni, ami vonatkozik a tornaszobákra is. A tornatermek díjai ( Kölcsey, Olcsai, Hunyadi úti ált. iskolák ) 2.500 Ft/óra lesz. A Somogyi Béla Általános Iskola tornatermének díja 9.000 Ft/óra sport célú felhasználás esetén. A városi egyesületeknek 50 %-os kedvezményt, míg a kosárlabda csapat, ill. utánpótlás nevelõ egyesülete részére 100 %-os kedvezményt biztosít az önkormányzat. Kulturális, szórakoztató rendezvények esetén amennyiben iskolai rendezvényre ( pl. szalagavatóra ) nem a helyi önkormányzat által fenntartott iskola veszi igénybe 20.000 Ft/alkalom a bérleti díj. Koncertek és más szórakoztató rendezvények lebonyolítása esetén 50.000 Ft-ot kell alkalmanként fizetni, ha azonban ez meghaladja az 5 óra idõtartamot, akkor az óránkénti 9.000 Ft-os díjfizetési kötelezettség lép életbe. Mobil lelátók használata esetén további 25.000 Ft-os, a mobil linóleum igénybevételével pedig újabb 5.000 Ft-os költséggel kell számolni.
A Polgármesteri Hivatalban a nagyterem bérleti díja 4000 Ft/óra, míg a kisteremé 2000 Ft/óra.
A helyi civil szervezetek és egyházak a termek bérleti díjának 50 %-át kell megtéríteniük, ezzel is támogatja ezeket a közösségeket az önkormányzat.

Szennyvízhálózat fejlesztési ütemterve

Az elmúlt két évben a szennyvíztisztító rekonstrukcióját követõen 2366 folyóméter gravitációs szennyvízcsatorna került kiépítésre, s az Önkormányzat ciklusprogramja a 2007-2010-es idõszakra is kiemelt fontosságúnak tekinti a szennyvízhálózat bõvítését. Az Interreg III. program keretébe lehet a horvátnádaljai és felsõberkifalui rendszert beilleszteni, a további fejlesztéseket pedig ütemezetten az épp rendelkezésre álló pályázati lehetõségek kihasználásával, ill. saját beruházásban valósítaná meg az önkormányzat. 2008-ra tervezett szakaszok: Bercsényi M. u., Deák F. u., Kossuth L. u., Arany J. u., Vasútmellék u., Thököly u. 2009-ben a Bercsényi M. u. másik szakasza, Kis u., Honvéd u., Béke u., Legény u., Katona J. u., Áchim A. u. A 2010-re tervezett szakasz a Rákóczi F. u. egy része, Legény u., Újváros u., Téglagyári u., Szent Imre herceg u., Prímás u., Zsák u.
Az idei tervekben a Mónus I. u., Lenkei u., Berzsenyi u., Széchenyi u. csatornahálózatának kiépítése, szennyvízátemelõk ill. a márciusi testületi döntés következtében a József A. u. szennyvízcsatornájának megépítése szerepel. Ennek összes költsége 43 millió Ft. A költségvetésben 40 millió Ft-ot terveztek, de a József A. utca beemelésével a fejlesztésbe, illetve az Ady E. utca Ny-i szakaszának kiépítéséhez való hozzájárulás beiktatásának következtében ez nem fedezi a költségeket. A munkálatok elvégzésének, és az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának érdekében 4,7 millió Ft-tal megemelték a szennyvízelvezetés céljára biztosított költségvetési keretet a képviselõk. Ugyancsak határoztak arról, hogy megterveztetik a Rábán aluli városrész szennyvízelvezetését. Az ütemezést a pályázatok sikerességének függvényében a késõbbiekben felülvizsgálják.

100 éves a Kossuth szobor

Az 1907 október 6-án átadott szobor Horvay János alkotása, melyet, mint ahogy a talapzatán olvashatjuk: „A körmendi iparos ifjúság Kezdeményezésébõl Emelte Körmend város és vidéke hazafias közönsége 1907.”, megérdemli a felújítást, restaurálást. Teljes költsége 3 millió Ft körül lenne, melyet 2 ütemben is végre lehet hajtani, elõször a szobor, késõbbiekben pedig a talapzat restaurálásával. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján árajánlatokat kérnek 3 helyrõl, melyek között szerepel a Képzõmûvészeti Egyetem Restaurátorképzõ Intézete is. Az Intézet rendszeresen keres helyreállítandó mûalkotásokat, amelyek vizsgamunkaként is szolgálnak. Vas megye egyetlen egészalakos Kossuth szobra egykoron közadakozásból készült, szép lenne, ha felújítása érdekében megint összefogna a város.

Hõsök Napja

Minden év májusának utolsó vasárnapján kerül sor a Hõsök Napjára. A világháborúk hõsi halottainak, katona- és polgári áldozatainak emlékét ápoló ünnepségre május 27-én vasárnap 11.00 órakor kerül sor a Hõsök Terén. A megemlékezés az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tanulóinak közremûködésével történik, majd pedig dr. Nagy Zoltán múzeumigazgató osztja meg gondolatait a résztvevõkkel.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.