Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2008. január 29 18:10:31 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2008. január 24-ei ülésérõl.


2008-as költségvetés

Az intézményi normatívák összegei nem álltak még teljes egészében rendelkezésre a költségvetés végleges elfogadásához, ettõl eltekintve viszont összeállt a város mûködési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak sorai. A feladatellátások területén jelentõs változás következett be a közoktatás területén, hiszen a 2007-/2008-as tanévtõl intézményfenntartói társulást hozott létre Körmend és 9 település a kedvezõbb finanszírozási lehetõség érdekében. Ennek kapcsán a Mátyás Király Utcai Óvoda 3, míg a Somogyi Béla Általános Iskola 1 tagintézménnyel bõvült.
A mûködési bevételeknél az intézményi bevételek 231,5 mFt összeggel lettek megtervezve, melynek legnagyobb részét az élelmezéssel kapcsolatos bevételek jelentik. Az Áfa törvény változása miatt a lakások bérbeadásából származó bevételek a Városgondnokságnál lettek megtervezve, hiszen ha a Vagyongazdálkodási Kft-nél marad ennek kezelése, akkor a bérlõknek az Áfá-t is fizetni kellett volna a lakbér után. A vagyonértékesítéshez kapcsolódó Áfa bevétel 10 mFt, ami befizetési kötelezettségként a dologi kiadásoknál is megjelenik. A helyi adóknál az iparûzési adó esetében 580 mFt, a vállalkozók kommunális adója esetén 10,7 mFt, míg az idegenforgalmi adó esetén 1,3 mFt lett tervezve. A mûködésre átvett pénzeszközök (174 mFt) tartalmazzák a Többcélú Kistérségi Társulástól a közoktatási, pedagógiai szakszolgálati, szociális és mozgókönyvtári feladatok ellátásához kapott összegeket. Ezen a soron szerepel a szociális foglalkoztatáshoz kapott támogatás, valamint a vidéki önkormányzatok által térítendõ összegek (korábbi tartozások ill. a 2008-ban tagintézményeket mûködtetõ önkormányzatok térítései). A központi költségvetésbõl származó bevételek között az SZJA átengedésbõl (8%) 153,8 mFt, míg a gépjármûadóból 83 mFt (elõzõ esztendõ alapján kalkulált összeg) származik. Központosított elõirányzatként a kisebbségi önkormányzatok számára biztosított állami támogatás 75 %-a jár az idei évtõl alanyi jogon, a fennmaradó 25 %-ra pályázni kell. A mûködési kiadásoknál az intézmények mûködtetéséhez kapcsolódó személyi juttatások (1087 mFt), annak járulékai (348,9 mFt), és a dologi kiadások (623,5 mFt) a legjelentõsebb tételek. A mûködési pénzeszköz átadás, támogatás 48,5 mFt ( tartalmazza a sport, és kulturális támogatásokat is), mûködési hiteltörlesztésként 65 mFt, míg a tartalékok tekintetében 34 mFt szabad felhasználású, és 25,8 mFt normatív és kötött felhasználású pénzösszeg jelenik meg. A költségvetés mûködési oldala hiány nélkül került megtervezésre.
A felhalmozási oldalon a bevételek legnagyobb tételei vagyonértékesítésbõl (302,9 mFt), kamatbevételbõl (110 mFt), ill. a kötvénykibocsátás tervezett céljaihoz való felhasználásából (235 mFt, erre az esztendõre) származnak. További bevételeket jelentenek a lakásértékesítések törlesztéseibõl (14 mFt), kölcsönök visszatérítésébõl (7 mFt), egyéb sajátos bevételekbõl (40 mFt), központi forrásból (42,7 mFt) és lakosságtól ill. vállalkozóktól átvett pénzeszközökbõl (38,1 mFt) befolyó összegek. A kiadások között a beruházások (242,3 mFt), felújítások 80,7 mFt, hiteltörlesztés (99,3 mFt), felhalmozási pénzeszközátadás (11,5 mFt), valamint pályázatokhoz szükséges önerõ biztosításához elkülönített nevesített céltartalék (401,7 mFt) szerepel.
Bebes István polgármester komoly eredményként értékelte, hogy feszített, de hiány nélküli költségvetést sikerült összeállítani. Végrehajtásához komoly odafigyelésre lesz szükség, s az elmúlt évhez hasonló munkát kért e tekintetben a Pénzügyi Bizottságtól, a GAMESZ-tól, valamint a Pénzügyi Irodától. A 2007-es év nehéz döntései – melyeket a kormányzat kényszerített ki, viszont az önkormányzatot érte a bírálat – a költségvetés mûködési oldalára nézve kedvezõ hatást gyakoroltak. A bevételek teljesüléséhez az együttmûködések fontosságát emelte ki. A dologi kiadások tekintetében felhívta a figyelmet arra, hogy a közüzemi költségek esetében a távhõnél 10 %, az áramdíjnál 20 %, a víz és a gázdíjnál egyaránt 10-10 % költségnövekedéssel tervezték meg az intézményi kiadásokat. A 2008-ra vonatkozó pontos adatok nem ismertek-e tekintetben, de vélhetõen az így megemelt keretek fedezik a kiadásokat (a Megyei Önkormányzat intézményeinél a tavalyi díjakkal kalkuláltak). A Bizottságok költségvetési kiadásokkal kapcsolatos kéréseihez megjegyezte, hogy kisebb módosítások teljesíthetõk, de tekintettel kell lenni a költségvetési fegyelemre. A felhalmozási oldal sorai tartalmaznak az elõzõ évrõl áthúzódó, illetve ütemezetten végrehajtandó feladatokat. Kiemelt feladat lesz a nagyobb pályázatokon való részvétel, melyek érintik az intézményi felújításokat, Batthyány-kastély projektet, Szabadság tér átalakítását, illetve az INTERREG pályázatok keretében megvalósítható feladatokat (pl. szennyvízhálózat fejlesztés). A kötvénykibocsátásból származó összeg jelenleg 4 hónapos lekötés alatt van, melynek lejártát követõen újabb kedvezõ befektetésekre kér be ajánlatokat az önkormányzat.
Szabó Ferenc alpolgármester hozzászólásában a költségvetésben hangsúlyosan megjelenõ intézményi hálózattal kívánt foglalkozni. Az intézményvezetõkkel történt költségvetési egyeztetések szerint feszes, de tartható költségvetésük lesz a város intézményeinek. Közép ill. hosszútávon a minõségi munkavégzésre szánt keretek esetenkénti helyettesítési és túlóra- és megbízási díjakra történõ felhasználását tartja orvosolandónak. Az önkormányzat saját erejébõl megvalósított eszközfejlesztési program (5 év alatt 57 mFt) jól mûködik, elégedettek vele az intézmények. Gondot okoz néhány mûszaki probléma, mint pl. a Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde terasza, Olcsai Ált. Iskola és a Zeneiskola lábazatproblémái, vagy a Dienes utcai Óvoda vizesblokkja. Megoldásukra sort kell keríteni. A szakszervezetek, valamint az intézményvezetõk az étkezési bónok visszaállítását fogalmazták meg kérésként. A kulturális támogatás évek óta hasonló szinten van, ennek emelését, valamint a Kulturális Központ színtereinek fejlesztését javasolta. A városi ünnepségek méltó lebonyolításához 300 eFt elkülönítését tartotta indokoltnak.
Egyed Gyula az Oktatási Bizottság elnöke szintén lényegesnek tartotta a hiány nélkül tervezett költségvetést, mely az intézmények számára is elfogadható. A vis maior helyzetek megoldását a tartalékkeretbõl megoldhatónak ítélte. A kötvénykibocsátás bevételét szigorúan a fejlesztési célokra történõ felhasználása mellett a mûködési hitel visszafizetését indokoltnak tartotta. Az intézmények figyelmét felhívta a különbözõ pályázati lehetõségekre a tartalmi fejlesztések érdekében. A tervezett nagyprojektek sikeréhez a lobbi-tevékenység fontosságát hangsúlyozta. A lakosság által megfogalmazott közmûfejlesztési igények lehetõség szerinti támogatását szorgalmazta, illetve a Régióhõ Kft. által fûtött lakások esetén a ténylegesen elfogyasztott hõmennyiség utáni díjfizetés technikai megoldásának felgyorsításában kérte a polgármester, ill. a Kft. FB tagjának közremûködését.
Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság elsõsorban a fejlesztési feladatokkal foglalkozott, azokat meghatározta, a tavalyi évrõl áthúzódó, valamint az idei évben ütemezetten megvalósítandó feladatokkal.
Geosics László képviselõ a Pénzügyi Bizottság nevében az intézményvezetõkkel egyeztetett költségvetés betartását kérte az intézményektõl. Az adóbevételek tekintetében az idegenforgalmi adó mértékét kevesellte a Pénzügyi Bizottság, ennek ellenõrzésére figyelmet fognak fordítani, természetesen az érintettek kiértesítése mellett. Felvetõdött a bizottság ülésén, hogy tartható-e a vagyonértékesítésbõl származó bevétel (302 mFt). A bizottsági ülésen elhangzott tájékoztatás szerint az értékesítés alatt levõ, ill. tervezett ingatlanokból várhatóan rendelkezésre fog állni ez az összeg. Javaslatot tett az intézmények dolgozóinak 5.000 Ft/fõ étkezési bón biztosítására a szabad felhasználású céltartalék terhére.
Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság nevében a takarékos mûködés mellett tarthatónak ítélte a költségvetést. Örvendetesnek tartotta a bizottság, hogy a költségvetés tervezésekor a segélyekre tervezett összegek tükrözik a nehezedõ életfeltételekbõl adódó várhatóan tovább növekedõ feladatok megoldásának alapját. A költségvetést elfogadásra javasolta.
Bebes István polgármester – utalva a szakszervezetekkel történt egyeztetésekre, illetve az elhangzott feladatokra – megjegyezte, hogy próbálnak a kéréseknek eleget tenni, mindent azonban nem lehet azonnal teljesíteni, középtávú egyezetések szükségesek a megoldáshoz. Nem könnyû a helyzet, hiszen a központi költségvetésbõl sok feladat csak részben van finanszírozva, vagy teljesen önkormányzati megoldást igényel. Mindezeket figyelembe véve egyetértett Geosics László indítványával, mely szerint az intézményi dolgozók számára biztosítsák az 5.000 Ft/fõ étkezési utalványokat a szabad felhasználású tartalék terhére (16 mFt). A korábbi testületi döntés végrehajtása alapján a Kulturális Központ reneszánsz évhez kötõdõ nyertes pályázatának közel 1 mFt-os önkormányzati támogatását (intézmény költségvetésébe kötötten beépítve), valamint a Körmenden induló rádiónak nyújtandó 500 eFt-os támogatását javasolta. Ezen túl a kulturális támogatások keretét 1 mFt összeggel, a sporttámogatások keretét 0,5 mFt-tal javasolta növelni. A háziorvosokkal kötött megállapodást (visszafizetési kötelezettség) jelen állapot szerint nem tartják be az érintett háziorvosok, így annak idei évi összegét (0,5 mFt) szintén beépítendõnek vélte a költségvetésbe. Az elmúlt évben is az egészségügyi, szociális pályázatokhoz rendelkezésre álló 1,2 mFt-ot, valamint a Megyei Közgyûléssel körvonalazódó együttmûködések keretében 1,8 mFt-ot a múzeológus Körmenden történõ foglalkoztatásához szintén indokoltnak tartotta. A 6,5 mFt-ot jelentõ javaslatcsomag, az iparûzési adó 580 mFt-os bevételi elõirányzatának 585 mFt-ra történõ emelésével, valamint a tartalék terhére biztosítható.
A képviselõ-testület 11 igen 1 nem 5 tartózkodás mellett fogadta el a kiegészítéseket, a költségvetés végleges elfogadását elõkészítõ intézkedési javaslatokkal együtt. Utóbbiak tartalmazzák a mûködési területen egyes elemek (minõségi kereset kiegészítés, pedagógus szakkönyv, közoktatási és szociális területen a továbbképzés) intézményi költségvetésbe való beépítését; a tagintézményekkel kapcsolatban az érintett önkormányzatok döntésének meghozatalát a pénzügyi hozzájárulásukat illetõen; valamint a szarvaskendi óvoda esetében a további mûködéssel kapcsolatos döntést ( tekintettel az õszi normatív felmérések eredményére).


Rendeletmódosítások

SZMSZ módosítása

Két ponton módosul a Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzata február 1-tõl. A Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda javaslatára, a hatékonyabb mûködés érdekében kiegészült a polgármesterre átruházott hatáskörökrõl szóló melléklet. Ennek alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintõ telekalakítási, telekhatár-rendezési eljárásokhoz a polgármester adhat tulajdonosi hozzájárulást.
Az SZMSZ szabályozza a képviselõi és bizottsági feladatellátások tiszteletdíját is, melyek 4 %-kal emelkednek. A képviselõk alapdíja 67.200 Ft-ról 69.288 Ft-ra nõ, a bizottsági tagságért pedig 25.700 Ft helyett 26.728 Ft jár (utóbbi vonatkozik a külsõs bizottsági tagokra is). A bizottsági elnökök díja 51.400 Ft-ról 53.456 Ft-ra emelkedik

Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közmûépítés költségeinek változása

Január 1-tõl az Áfá-ról szóló 2007. évi 127. tv. életbe lépésével megszûnt a szennyvízcsatorna-hálózat építés beruházási költségeihez történõ lakossági hozzájárulás Áfa mentessége. Ennek következtében a helyi rendelet is módosult, mely szerint az idei évtõl a lakossági hozzájárulás Áfa köteles, amennyiben az adófizetési kötelezettség, ill. az adólevonási jogosultság 2007. december 31-e után keletkezik. A rendeletmódosítás a kihirdetés napjától hatályos.


Fiatal Házasok Otthonának mûködése
A lakáspiac bõvülésével csökkent a fiatal házasok otthonaként mûködõ lakások iránti igény. Ennek következtében több lakás megüresedett, így célszerû volt a korábbi 3 épület helyett csak egyet (a József A. utca 6. sz. alatti 15 lakást) e formában fenntartani. A rendelet ezirányú módosítása február 1-tõl hatályos.
A Vida J. u. 4. és az Olcsai tér 1. sz alatt levõ lakások (30 db) hasznosításának további formájáról késõbb születik döntés. Elsõ lépésként átalakításukra és felújításukra kerülne sor, lehetõleg pályázati források bevonásával.Közoktatási intézményi pályázatok
November 6-ai döntésének megfelelõen a „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” címmel a Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat segítségével kívánja a város két intézményének fejlesztését megvalósítani. A két intézményt – melyek kiválasztása a mikrotérségi intézményfenntartó társulást alkotó önkormányzatok vezetõinek bevonásával történt – már a decemberi ülésen jóváhagyták a képviselõk, most azonban elkészült a pontos beruházási költség, és a szükséges önerõ mértékének meghatározása is.
A Kölcsey Utcai Általános Iskola A és B épülete esetében a 10 %- os önerõhöz 24.331.644 Ft-ot biztosított a képviselõ-testület, mely a 90 %-os támogatással ( 218.984.800 Ft) együtt 243.316.444 Ft értékû beruházást jelen pozitív elbírálás esetén az iskolában. Az „A” épület esetében tetõfelújítás, padlásfödém hõszigetelése, nyílászárók cseréje, fõbejárat akadálymentesítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása mellett az infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósítható lenne. A tantermekben és közösségi helységekben információs és kommunikációs technológia kialakítására kerülhet sor, az épületen kívül pedig mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítanak ki. A „B” épületben padlófödém és homlokzatszigetelés, homlokzati nyílászárók és magastetõ héjalásának cseréje valósítható meg az akadálymentesítések elvégzése mellett.
A Batthyányné Coreth Mária Óvoda esetében a 10 %-os önerõhöz 14.655.740 Ft-ot biztosítottak a képviselõk, mely a 90 %-os támogatással ( 131.901.664 Ft) összeségében 146.557.404 Ft fejlesztést eredményezne az óvodában. Megvalósulna többek között a magastetõ építése, a nyílászárók cseréje, és az infokommunikációs akadálymentesítés is.
Az önerõ biztosítása mellett a képviselõk felhatalmazták a polgármestert a pályázat benyújtására.Közoktatási megállapodás
A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat szakszolgálati intézményegységének alapító okirata alapján nemcsak a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 25 településére terjed ki a tevékenysége, hanem további 9 településre is, amennyiben az illetékes szakmai bizottság kijelöli. Ennek okán a korai fejlesztés és gondozás, valamint a konduktív pedagógiai ellátás tekintetében közoktatási megállapodás megkötését kezdeményezi a képviselõ-testület Felsõmerác, Gasztony, Ivánc, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Õrimagyarósd, Szaknyér, Szõcerimány, és Magyarszombatfa községek Önkormányzataival.

Támogató nyilatkozat
A Vas Megyei Közgyûlés levélben fordult Körmend Város Önkormányzatához, mely szerint a közgyûlés kezdeményezte a Regionális Közlekedésszervezési Intézetnél a Hodos – Õrség – Szombathely vonalon a menetrendszerû járat elindítását. A terveik szerint Hodos és Körmend között minden helyen megállnának a járatok, míg Körmend és Szombathely között nem. A nyári turisztikai szezonban pedig nosztalgia járat indulna. Körmend már korábban letette voksát a vonal továbbmûködése mellett, így a testület támogatta a Vas Megyei Közgyûlés kezdeményezését, s felkérte a polgármester, hogy folytasson egyeztetéseket a Vas Megyei Közgyûléssel e tárgyban.


Röviden

* A közoktatási törvény változása kapcsán a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges döntés-elõkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervként a 2008-as költségvetési évtõl a Körmend és Kistérsége Társulásra vonatkozó hasonló dokumentumot fogadja el és alkalmazza a képviselõ-testület.
A dokumentum letölthetõ >>>itt<<<

* Az Oktatási Kulturális és Sportbizottság ajánlását követõen a képviselõ-testület elfogadta a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás „Esélyegyenlõségi terv”-ének helyzetelemzését.
(A helyeztelemzés letölthetõ >>>itt<<< (pdf dokumentum))

* A Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatosan új rendszert vezetett be, emiatt, valamint a nem közoktatási intézmények esetén egyes szakfeladatok törlése ill. felvétele okán módosításra kerültek a képviselõ-testület fenntartásában levõ intézmények alapító okiratai. Ugyanez vonatkozik a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében mûködõ óvodákra és iskolákra, melyek esetében Körmend a gesztor önkormányzat.

* A Képviselõ-testület döntése alapján Körmend csatlakozik azokhoz a településekhez, melyek részt vesznek a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése” néven meghirdetett pályázati kiíráson. A konzorciumban benyújtandó pályázat a „Mária Út, mint kiemelkedõ jelentõségû kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása” címet viseli, melyre a képviselõk a városra esõ pályázati önrészként 750 eFt-ot biztosítottak.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.