Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2008. február 15 16:42:03 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2008. február 14-ei rendkívüli ülésérõl.

A napirend módosításával indult a Képviselõ-testület ülése, az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendeletmódosítás került fel a megtárgyalandó anyagok közé.

Az ÁFA törvény változása miatt – az APEH állásfoglalása alapján – kellett a gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló rendeletet módosítani. A változás a megállapítás szabályait, valamint hatálybalépését rögzíti. Ennek következtében a szülõk által fizetendõ térítési díjak nem változnak, viszont csökken az önkormányzat ÁFA visszaigénylésének lehetõsége, mely hozzávetõlegesen 2 mFt bevételkiesést jelent. A rendeletmódosítást egyhangúlag támogatták a képviselõk.

Elfogadták a város költségvetését
Január 24-ei ülésén fõbb vonalakban már megtárgyalta a város a 2008. évi költségvetését, mely kiegészült az akkor még hiányzó számokkal, s ismételten a képviselõk elé került. A 2008-as büdzsé 3.115.344 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással lett megtervezve (fõbb számai az elõzõ ülés anyagában megtalálhatók), ebbõl 2.279.848 eFt a mûködési, míg 835.496 eFt a fejlesztési bevételek és kiadások összege. Bebes István polgármester a rendkívüli ülésen ismételten kifejtette, hogy ezt a hiány nélkül tervezett feszített költségvetést csak akkor lehet betartani, ha nem fogja a testület késõbbi döntéseivel megnehezíteni. Nem javasolta például, hogy a zárszámadás kapcsán esetlegesen keletkezõ maradványok szabadon felhasználhatók legyenek az intézményeknél, hiszen ezek segítségével más területeken – objektív okok miatt – jelentkezõ hiányosságokat lehet majd pótolni. Beépítésre kerültek a költségvetésbe az elmúlt ülésen elhangzott javaslatok, többek között az intézmények dolgozóinak juttatandó étkezési támogatás visszaállítása. Keretet biztosítottak – szakbizottság által ütemezve, ill. pályázatokhoz kapcsolódva – az intézményi felújításokra, melyek közül elsõ helyen a fûtéskorszerûsítés megvalósítását emelte ki. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy valamennyi igényt nem lehet kielégíteni, mert az jelentõs költségvetési hiányt eredményezne. Fontos elemként tekint a kistérséggel történõ együttmûködésre, melyre nagy figyelmet kell fordítania a városnak. A Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás településeivel történt költségvetési egyeztetések is ezt mutatják, hiszen a települések vezetõi is megfogalmazták elvárásaikat, viszont vannak olyan területek (pl. napközi-ellátás, étkezési térítési díjak, óvodai ellátás) ahol a normatívák nem fedezik a költségeket. Így fizetési kötelezettség keletkezik részükrõl, melynek teljesítése – költségvetési problémák okán – okozhat feszültségeket. Az intézményekben felmerülõ plusz tanulószobák létrehozását megvalósíthatónak tartotta, amennyiben az intézmény ezt a meghatározott költségvetésén belül meg tudja valósítani.
Faragó Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke egyetértett a polgármester bevezetõjével, majd ismertette a bizottság álláspontját. Az elõterjesztésben szereplõ két határozati javaslat (Az elsõ a mûvészetoktatási tevékenységek egy intézményen belüli oktatásáról szólt, vagyis annak kezdeményezésérõl, hogy a Zeneiskola a 2008/2009-es tanévtõl a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tagintézményeként mûködjön. A második pedig a - lecsökkent gyermeklétszám miatt – a szarvaskendi tagóvoda megszüntetésének kezdeményezését tartalmazta, a Társulás további fenntarthatósága érdekében.) egyhangú támogatást kapott a bizottságban, akárcsak a költségvetési rendelet.
Köbli József képviselõ hozzászólásában általános véleményt kívánt megfogalmazni a költségvetésrõl, s egyetértett azzal, hogy hosszú távú tervezésre van szükség a város mûködésének megõrzésére. Ugyanakkor nem tartotta elfogadhatónak, hogy a költségvetésben évente betervezésre kerül ingatlaneladás, vagyonértékesítés. Ez 300 mFt értékben került az idei költségvetésbe, s véleménye szerint hiába történik meg a felértékelés, mégsem megfelelõ árat kap érte a város. Példaként a leégett sajtgyár területét említette, melyre hallomása szerint bevásárlóközpontot építenek. Másrészt nem biztos, hogy reálisan teljesíthetõ a bevétel tervezett összege sem, míg a város vagyonának értékesítése megnehezíti a késõbbi képviselõ-testületek helyzetét. Közös gondolkodást kért abban, hogy ha a tervezett kastélyprojekt nem nyer támogatást, akkor a kötvénykibocsátásból származó összegnek ezt a részét hogyan használhatná fel hatékonyan az önkormányzat.
Bebes István polgármester reagálásában elmondta, hogy a korábbi idõszakokban üzemépítés érdekében történt értékesítésekkel a mostani képviselõ-testület nem tud mit kezdeni. Éppúgy megtörtént, mint a sajnálatos tûzeset, a tulajdonosok pedig érdemben nem nyilatkoztak a terület sorsáról. A város tulajdonában levõ területek, vagyontárgyak értékesítése pedig értéknövelõ beruházások, fejlesztések alapját teremtik meg, (úthálózat, csatornafejlesztések) azt nem mûködésre fordítja az önkormányzat. Ez az elmúlt esztendõben is közel 25 %-os vagyonnövekedést eredményezett. Törvényi okok miatt nem teljesült az elõzõ évben az értékesítésekbõl származó tervezett bevétel, így bizonyos értékesítések áthúzódtak erre az évre, éppúgy mint a hozzá kapcsolódó egyes fejlesztések is. A kötvénykibocsátásból származó összeg szigorúan a meghatározott bevételteremtõ nagyprojektek megvalósításához lesz felhasználva, mellette vannak azonban olyan fejlesztési feladatok ( pl. a város csatornázott területein egyes kimaradó szakaszok megépítése) amikhez a meghatározott önkormányzati ingatlanok értékesítése ad lehetõséget.
Csák Tamás a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke beszámolt a bizottság döntésérõl, mely szerint a határozati javaslatot egyhangúan, míg a költségvetési rendeletet egy tartózkodás mellett támogatják.
Egyed Gyula az Oktatási Bizottság elnöke lényegesnek tartotta, hogy a költségvetés felállításának folyamatában részt vettek az intézmények, ami alapját képezi annak, hogy be is tartsák majd az év folyamán. A feladatellátáshoz megfelelõek a keretek, kisebb problémát a Somogyi Ált. Iskolában a napközis ellátás megszervezése okozott, ami plusz tanulószobával az intézményi költségvetési kereten belül megoldható. A dologi kiadásra tervezett összegeket is tarthatónak ítélte. Az intézményekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy kettõs feladata van a testületnek, elsõdlegesen biztosítani az éves zavartalan mûködést, ezen túl pedig egy középtávú, ciklust átívelõ fejlesztési tervet megvalósítani. Az intézményfejlesztések terén a pályázati önrészek biztosítását emelte ki, megemlítve hogy 2008-ban fejezõdik be az önkormányzat által biztosított eszközfejlesztési program is. Megjegyezte, hogy az intézmények rengeteg ötlettel álltak elõ, ezeket azonban csak ütemezetten lehet megvalósítani. Az érdekegyeztetõ fórumon felvetõdött általános problémákat továbbítani kell felmenõ rendszerben (étkezési jegyek problémáját kezelte az önkormányzat). A Zeneiskola tagintézménnyé válását a testület elvi állásfoglalását követõen alapos kimunkálásra javasolta, míg a szarvaskandi tagóvoda megszüntetésével a bizottság egyetértését tolmácsolta. A bizottság a költségvetés elfogadását javasolta.
Köbli József képviselõ az ingatlaneladások kapcsán a még alaposabb, ingatlanspekulációs célú vásárlások lehetõségét kizáró, körültekintõ értékesítésben való együttmûködést kért.
Bebes István polgármester szerint erre minden lehetõség adott volt, és lesz is, ugyanakkor igazságügyi ingatlanszakértõ által meghatározott árak alapján történt a pályázatok kiírása, akiknek hozzáértését nem kívánja megkérdõjelezni. Vannak olyan problémás, lerobbant területei a városnak, amelyeket meg szeretne oldani, igény is van rá, ugyanakkor a költségvetésében nem tud forrást biztosítani. Ilyen például a Centrál, vagy a Fényes-Pásztori ház és a tömbbelsõ. Ennek megoldását - a legjobb bevétel elérésének figyelemben tartásával - a szabályozás megfelelõ irányításával történõ fejlesztési területté nyilvánítás, és ezt követõen a fejlesztést értékesítés, vagy együttmûködés keretében történõ megvalósítása kínálhatja. Ennek folyamatára mind a bizottságok, mind pedig a képviselõk figyelmet fognak fordítani, s természetesen az ezzel kapcsolatos vitákat is le kell folytatni.
Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság támogatta a költségvetés elfogadását.
Czvitkovics Gyula alpolgármester hozzászólásában a szoros költségvetés okaként az állami normatívák évek óta tartó változatlanságát nevezte meg. Jelen állapot szerint az intézmények társulásos formában történõ mûködtetése „tartja életben” a költségvetést, de ha a normatívák nem változnak, komoly problémákra számíthat a város. E mellett vannak olyan trükkök, amelyekkel az állam további pénzeket szippant ki a költségvetésbõl, melyre az elõzõ napirendi pontot hozta fel az alpolgármester, hiszen 2 mFt körüli összeget veszít az önkormányzat az ÁFA visszaigénylés változása kapcsán. Egyre növekvõ terhet jelent az energiaárak rohamos növekedése, melyet kivédeni nem lehet. Amennyiben az önkormányzati vagyontárgyak idõnkénti mobilizálása jelentõs értékteremtésre fordítódik az elõnyös a város számára. Ezek a kezdeményezések tetten érhetõk akár az iparûzési adó emelkedésében, akár a város vagyonának növekedésében. Közös érdek elérni, mondta, hogy a kötelezõ feladatokat ellátó intézmények finanszírozása reál értékét megõrizve történjen.
Bebes István zárszavában két alternatívát vázolt a városfejlesztés szempontjából. Az egyik szerint ülünk és várunk, a dolgok mennek a saját útjukon, a központi történések szabják meg az életet. A másik szerint viszont saját utakat, lehetõségeket keresve, aktívan lehet alakítani a város fejlõdését. Személyesen az utóbbi mellet van, s e szerint ténykedett a képviselõ-testület is az elmúlt években. Természetesen ez utóbbi vitákat gerjeszt, s különbözõ vélemények vannak, hogy mi a jó és mi nem, akár a gazdaságfejlesztés, akár a turizmus fejlesztése, az ingatlan- és lakásfejlesztések, vagy bármely más területen. Példát lát mindkét útra, de sikeresebbek azok a települések, amelyek megtalálják, s kihasználják saját lehetõségeiket.

A Zeneiskola tagintézménnyé válásáról szóló határozati javaslatot 16 igen és 1 tartózkodás, míg a szarvaskendi tagóvoda megszüntetését 16 igen és 1 nem szavazat mellett támogatta a képviselõ-testület.
A költségvetési rendeletet is elfogadták a képviselõk 12 igen 1 nem és 4 tartózkodás mellett.


A képviselõk ezt követõen zárt ülés keretében választották meg a szavazatszámláló bizottságok tagjait.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.