Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2003. március 28 16:15:53 | körmendi hírek |
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. március 27-i ülésén történtekről

1. Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetési zárszámadást rendeletében elfogadta.
A 2002. évi költségvetési zárszámadás főbb adatai a következők:
- a Képviselő-testület az Önkormányzat 2002. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint hagyta jóvá:
a, eredeti bevételi előirányzat: 3. 026.708.-e.Ft.
b, bevételi teljesítés: 3. 322. 092.-eFt.
c, eredeti kiadási előirányzat: 3. 026. 708.-eFt.
d, kiadás teljesítés: 3. 176. 283.-eFt.

- A bevételek között a működési bevétel (intézményi bevétel, kamatbevételek) alakulása jó, a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés itt 103%-os. A többi tervezett bevétel teljesítése átlagos volt, kivéve az iparűzési adót, ahol a teljesítés a tervezett összegtől 60m Ft-tal elmaradt.

- A kiadások közül a működési kiadásokról elmondható, hogy takarékos gazdálkodás jellemezte az intézményeket, a személyi juttatásoknál jelentős a megtakarítás, a dologi kiadások teljesítésében sincs túlteljesítés.
A felhalmozási kiadások között a legjelentősebb a beruházásokra és a felújításokra fordított összeg volt, a lényeges adatok a következők:
a, szociális bérlakás építése: 100. 723.-eFt
b, közvilágítás rekonstrukciója : 36. 421.-eFt
c, biofűtőmű-beruházás (tervezés, tenderek készítése) 11. 738.-eFt
d, iparterület kialakítása, területvásárlás: 7. 208.-eFt.
e, intézményi beruházások( számítógép-vásárlás, eszközvásárlások): 86. 220.-eFt.
f, intézményi felújítások: 47. 557.-eFt.
g, felsőberki buszforduló kiépítése: 3. 530.-eFt.

- A 2002. évi működési hiány 220mFt. A Képviselő-testület a város eladósodását meg kívánja állítani, illetve annak mértékét jelentősen vissza kívánja szorítani, ezért kényszerű, de elengedhetetlen intézkedések meghozataláról már korábban döntött (pl. a középiskolák és a Nevelési Tanácsadó fenntartásának a Megyei Önkormányzatra való átruházása).

2. A Képviselő-testület elfogadta a szociális igazgatásról szóló rendelet, illetve a gyermekvédelemről szóló rendelet módosítását, amely módosítást az 1993. évi III. törvény (Szociális tv.), és az 1997. évi III. tv. (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) változása indokolt.

3. A Képviselő-testület rendeletet alkotott az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, amely értékhatárra való tekintettel történik pályázati úton, illetve bizonyos értékhatár alatt pályáztatás nélkül.

4. Szükségessé vált a közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása, amelyet a Képviselő-testület elfogadott.

5. A szervezeti és működési szabályzat módosítását az előzőekben leírtak tették indokolttá.

6. A Képviselőtestület elé került Körmend Város önkormányzati programja. A program elfogadásáról a következő ülésen dönt a testület.
Az önkormányzati program illeszkedik az ország fő fejlesztési irányait meghatározó Nemzeti Fejlesztési tervhez, főbb elemei a következők:
- ipari park, termelőövezet kialakítása (munkahelyteremtés, gazdaság erősítése)
kis-és középvállalkozások működési feltételeinek javítása ( kedvezmények az ipari parkban való kitelepüléshez, uniós és hazai források felhasználása, együttműködés a Vas Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, a Vas Megyei Munkaügyi Központtal stb.)

- a közlekedési infrastruktúra fejlesztése ( várost elkerülő út kiépítése, kerékpárút-hálózat bővítése stb.)

- az Európai Unió pályázati lehetőségeinek kihasználása, ennek alapján Körmend Város jövőbeli fejlesztéseinek megalapozása

- munkahelyteremtés, szociális feladatok bővítése, otthonteremtési program támogatása (bérlakásépítés, első lakáshoz jutók támogatása), infrastrukturális fejlesztések ( biofűtőmű, központi temető bővítése), kórház-rekonstrukciós program elindítása, sportcsarnok bővítése, tömegsport népszerűsítése

- szennyvíztisztító-telep átalakítása, csatornahálózat bővítése, hulladékudvar kialakítása, amely ingyenes elhelyezést biztosít papír, csomagolóanyagok stb hulladékok számára

- ifjúsággal való kapcsolattartás érdekében városi diákönkormányzat létrehozása, diákpolgármester választása

- Körmend Város arculatának kialakítása ( Batthyány-kastély hosszú távú hasznosítása, Várkert megújítása, Szabadság tér rehabilitációja, vallási turizmus alapjainak lerakása, Batthyány-Strattmann László emlékének ápolása, vízi turizmus fellendítése, Csörnöc és Herpenyő természeti védelem alá helyezése stb.)

- kapcsolatok kiépítése határon túli településekkel, városi érdekegyeztető fórum létrehozása.
7. A Kölcsey Ferenc Gimnázium oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.

8. Folyó ügyek:
- a Képviselő-testület korábbi határozatában döntött úgy, a középiskolák és a Nevelési Tanácsadó fenntartásával kapcsolatos feladatokat átadja a Megyei Önkormányzatnak, de a feladatok Körmenden történő ellátására igény tart. Ennek érdekében:
a, biztosítja 1 fő szakember bérét és járulékait
b, ingyenes használati jogot biztosít a Nevelési Tanácsadó által eddig is
használt épületre, helyiségekre
c, térítésmentesen a Megyei Önkormányzat tulajdonába adja a feladat-
ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket.

- a Körmenden és környékén élő mozgássérült gyermekek konduktív pedagógiai ellátásának anyagi fedezetét a Képviselő-testület biztosította 2003. aug.31-ig.
- döntött a Képviselő-testület a 2003. évi kulturális és sport támogatások mértékéről is.
A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület:

- sporttámogatásra 17m868e Ft-ot fordít, ezen belül a kiemelt egyesületek
támogatására 14m850e Ft-ot fordít.
- A kulturális területre érkezett pályázatok támogatására 6m 567e Ft-ot költenek,
és 433e Ft. tartalékot képeznek.
- Több pályázat támogatása a polgármesteri keretből történik (Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, Családsegítő Szolgálat, Magyar Vöröskereszt,
Egyházközségek stb.)

- Bebes István polgármester kezdeményezte, hogy Dr. Batthyány-Strattmann László emlékére a Képviselő-testület alapítsa meg a Boldog Batthyány-Strattmann László díjat, amelyet évente adományozhat az Önkormányzat az arra érdemesnek ítélt személynek. A díj alapításáról később dönt a testület.

- A polgármester kezdeményezte továbbá a Batthyány-Strattmann László ösztöndíj megalapítását is, amelyet a jövőben 3 szociálisan rászoruló, jeles tanulmányi eredményekkel rendelkező főiskolai/egyetemi hallgató között osztanak ki. Az ösztöndíj megalapításáról később dönt a testület.

- A polgármester úr a Képviselő-testület ülésén külön elismerését fejezte ki Pintér Pálnak, körmendi nyugalmazott gimnáziumi tanárnak, aki elsőként kapta meg hazánkban a Rácz István-díjat.
  · Korábban megjelent híreink a témában:

     · Ülésezett az önkormányzat  2003. február 21 19:59:21

     · Ülésezett az Önkormányzat  2003. január 31 12:38:41

     · Ülésezett az önkormányzat  2002. december 27 21:12:54

     · Ülésezett az önkormányzat  2002. november 29 19:43:31

     · A képviselőtestület döntései  2002. november 07 18:05:28

     · Alakuló ülés  2002. október 31 22:28:19

     · Ülésezett az önkormányzat  2002. szeptember 27 16:43:29

     · Ülésezett az önkormányzat  2002. augusztus 30 22:54:09

     · Ülésezett az önkormányzat  2002. augusztus 21 21:03:04

     · Ülésezett az önkormányzat  2002. július 29 19:36:18

     · Ülésezett az önkormányzat  2002. július 23 20:46:37Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.