Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2008. november 28 22:44:53 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2008. november 26-ai ülésérõl.


A Napirend kisebb módosítását követõen a Képviselõtestület megkezdte ülését (A „Tájékoztató bérleti szerzõdés megkötésrõl” lekerült a napirendrõl).

Költségvetés módosítása
Negyedik alkalommal került sor a költségvetés módosítására intézményi elõirányzat módosítások (mûködésre átvett pénzeszközök, pályázaton nyert támogatások,), központi költségvetésbõl kapott támogatások, a gazdálkodási tartalék terhére biztosított elõirányzatok, valamint képviselõ-testületi döntések miatt.
Ennek alapján a bevételek és kiadások fõösszegét 4.348.134 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 30.774 eFt-ban, céltartalékát 914.246 eFt-ban hagyták jóvá. Az önkormányzat fejlesztési hitelét változatlanul 45.901 eFt összegben rögzítették.


A 2008. évi költségvetés ¾ éves végrehajtása, a 2009. évi koncepció

A költségvetés ¾ éves teljesítése a mûködési bevételek oldalán idõarányosan alakult. A Polgármesteri Hivatal mûködési bevételei magasabbak, melyet a fordított Áfa indokol, az étkezési bevételek alacsonyabbak az általános iskolák esetében, mert kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást a tervezettnél, ill. a háromszori étkezés helyett csak az ebédre tartanak igényt. Ezzel párhuzamosan azonban a kiadások is alacsonyabb összegben teljesülnek. A Városgondnokság esetében az elõzõ évre tervezett bevételek egy része 2008-ban teljesült, így szükséges volt az elõirányzatának megemelése. A GAMESZ esetében azonban a lakbérek és vízdíjak terén bevétel elmaradás várható, mert a korábbiakban jelzett hátralékosok száma, és a hátralékok nagysága nem csökkent számottevõen. A helyi adók éves bevétele is a tervezettnek megfelelõen alakul az eddigi befizetések, és az elõzetes számítások szerint. A központi támogatások teljesítése idõarányos. A felhalmozási bevételek teljesítése esetében a vagyonértékesítés bevétele marad el nagyobb mértékben a tervezettõl.
A mûködési kiadások esetében a személyi kiadások terén a módosított elõirányzatot meghaladó lesz a teljesítés, melyek forrásoldalával is rendelkeznek az intézmények, ezért ez elfogadható. Kivételt a Somogyi B. Általános Iskola képez, ahol a túlórák miatti kifizetések okoznak problémát az elõirányzat teljesítésében. A dologi kiadások összességében megfelelnek az idõarányosnak. A felhalmozási kiadások esetében a felújítások kiadásai maradnak el nagyobb mértékben a tervezettõl, részben mert a pénzügyi teljesítés húzódik át a következõ évre, részben pedig a pályázatok elbírálásának hosszabb ideje miatt csúszott a felújítások kezdete.
Bebes István polgármester szerint a bevételek és kiadások – a különbözõ sorok közti kisebb mozgásokkal – idõarányosnak tekinthetõk. Meghozta eredményét, hogy a feladatellátáshoz igazította az önkormányzat a költségvetést, megfelelõ együttmûködést alakított ki a kistérséggel, és felkutatta azokat az egyéb (pl. pályázati) forrásokat, amelyek lehetõvé tették, hogy várhatóan 0 szaldós költségvetése legyen a városnak 2008-ban mûködés tekintetében. A felhalmozási bevételek elmaradását a tulajdonosokkal történõ megegyezés nehézségével indokolta, melynek két jelentõsebb tétele volt (Fényes épülete, ill. volt Centrál), a többi értékesítés és bevétel a tervezettnek megfelelõen alakult. A felhalmozási kiadások esetében több esetben 2009-re húzódik át a teljesítés.
A 2009-es költségvetési koncepcióról szólva elmondta, hogy 2008-ban nehéz döntéseket kellett meghozni, eredménye viszont tükrözõdik a jövõ évi költségvetés koncepciójának megalkotásakor. Hozzátette azonban, hogy még jelentõs finomításokat kell elvégezni, mert a koncepcióban 42 mFt a mûködési hiány így is (pl. jelentõsen megkurtították az állami normatív hozzájárulást), amit mindenképp csökkenteni kell. Bizonytalanságot tartalmaz az iparûzési adóból származó adóbevételek tervezése is, ezért továbbra is nagyon takarékos gazdálkodásra lesz szükség. A kormány által a közszférától elvett 13. havi illetményt az önkormányzat nem tudja pótolni. Tartalmazza viszont a költségvetési koncepció az étkezési támogatást, de a támogatások bõvítésére nincs lehetõség. Célként a 0 szaldós költségvetést fogalmazta meg.
Kocsis István képviselõ a kötvénykibocsátásból történõ befektetések iránt érdeklõdött, és az illetékes bizottság tájékoztatását kérte a következõ ülésre. Bebes István válaszában kifejtette, hogy a kötvénykibocsátás bevételeinek felhasználásra csak a meghatározott hiteltörlesztések esetében került sor A Képviselõ-testület határozott meg célokat, a kötvénykibocsátásból származó összeg ezek megvalósításának önerejéhez szükséges, amíg ez nem kerül felhasználásra, természetesen a testület döntésének megfelelõ formában került befektetésre a rendelkezésre álló összeg. A decemberi testületi ülés elõtt kerül sor a befektetések alakulásáról szóló részletes beszámolóra.
Faragó Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke – egyetértve a 2008-as költségvetés teljesítésével kapcsolatban kifejtettekkel - ismertette a bizottság véleményét a 2009-es koncepcióval kapcsolatosan. A bizottság egyetértett a koncepcióban felvázolt feladatellátással, melyre a jelenlegi intézményszerkezetet alkalmasnak tartja. A mûködési hiány nélküli költségvetésre kell törekednie az önkormányzatnak, melynek érdekében a bevételi forrásokat is bõvíteni kell. A személyi juttatásokat a feladatellátással összhangban kell megtervezni éppúgy, mint a jogszabályokból adódó egyéb kötelezettségeket is. Egyetért a bizottság az étkezési hozzájárulás betervezésével és a támogatások összegével is. A dologi kiadások tervezését is jóváhagyták, a közüzemi díjak esetében figyelembe vett emelésekkel, egyéb esetben viszont a 2008. évi szinten kell tartani a kiadásokat (ami vonatkozik a támogatásokra is). A felhalmozási kiadások és bevételek egyezõsége érdekében mind a bevételek, mind pedig a kiadások részletes áttekintését szorgalmazzák, s elsõsorban azokat a fejlesztéseket helyezik elõtérbe, melyekhez pályázati forrás, támogatást tud szerezni a város. A Pénzügyi Bizottság támogatta a ¾ éves beszámoló és a 2009. évi koncepció elfogadását, s hasonlóan döntött a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság is. A Képviselõ-testület 13 igen és 3 tartózkodás mellett fogadta el a beszámolót, és a következõ évi koncepciót.

Pályázatok
Körmend térségi vízmû ivóvízjavítása

A pályázat a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) -1.3.0 pályázati kiírásának 1. fordulójára nyújtható be december 1-ig. Ennek keretében a vízbázis védelmével kapcsolatos beruházás elõkészítési feladatai támogathatók.
Körmend városát, valamint Magyarnádalja és Vasalja községeket 13 db mélyfúrású kút látja el, melybõl 9 db a vízmû telepének közelében, ill. ettõl É-ra található. Kettõ kút a kastély területének D-i részén, a Rába mellett található, 1 a buszpályaudvar mellett, egy pedig a város területének K-i részén. A kitermelt és hálózatba juttatott víz három paraméterben nem felel meg a 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeknek, a vas, a mangán, és az arzén tekintetében (utóbbira ideiglenes határérték van érvényben 2009. év végéig, aminek viszont 1/5-e a jelenlegi szolgáltatott vízben levõ mennyisége). Vízkezelés jelenleg a térségi vízellátó hálózaton nincs. A tervezett fejlesztéssel a hiányzó vízkezelési létesítmények kerülnének megépítésre, valamint az É-i mezõ kútjainak azbesztcement anyagú bekötõ vezetékei kerülnének átépítésre. A megvalósításra 3 változat készült, melynek során egyes (gazdaságtalan) kutak megszüntetésére, ill. új kutak létesítésére is sor kerülhet.
A fejlesztés érdekében a beruházásban érdekelt településeknek együttmûködési megállapodásban kell szándékaikat, és a közös megvalósítást rögzíteniük. A projekt teljes költségvetése nettó 168,6 mFt , melybõl az elõkészítés költségei nettó 9,5 mFt-ot tesznek ki. Az elsõ fordulóban való részvételhez 1.425 eFt önerõt, valamint az elõkészítés költségeinek Áfa tartalmát (1,9 mFt) kellett a képviselõknek biztosítani. A képviselõk egyhangúlag döntöttek a pályázat benyújtásához szükséges anyagi fedezet biztosításáról, melynek során Körmend gesztorként mûködik közre. Felhatalmazták a polgármestert a vonatkozó együttmûködési megállapodások aláírására, és a pályázat benyújtására.

Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázata (KEOP)
A pályázat Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsõberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával címmel kerül benyújtásra a Környezeti és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás (KEOP-1.2.0) pályázati kiírására.
A kétfordulós eljárás elsõ fordulójára kell december 1-ig benyújtani a pályázatot, mely a projektjavaslatot (adatlap, elõzetes megvalósíthatósági tanulmány, egyéb kötelezõ mellékletek) tartalmazza. Részletes kidolgozásra (a két forduló között) az elsõ fordulóban nyertes, továbbfejlesztésre javasolt pályázatok kerülnek. Végleges döntést a projektrõl a második fordulóban hoznak. Mindkét fordulóra külön támogatási szerzõdés kerül megkötésre, így a projekt-elõkészítés és a megvalósítás is támogatásban részesülnek. A pályázat elsõ fordulójának költségvetése a megvalósítani kívánt fejlesztés költségének legfeljebb 6 %-a lehet. Az elsõ fordulóban a támogatás intenzitása 85 %, így az Önkormányzatnak 15% önerõt kell biztosítani. A projektfejlesztés idõszakában egy részletes költség-haszon elemzést is kell végezni (CBA elemzés), a megvalósítási szakaszban a támogatás intenzitása és összege ennek alapján kerül meghatározásra.
A kiírás alapján az Önkormányzat a projekt keretében kizárólag az egyes tételek nettó költségeit számolhatja el. A projekt elõkészítésének összköltsége buttó 40,7 mFt. A képviselõk egyhangúlag biztosították az elsõ fordulóban való részvételhez szükséges 5.055 eFt önerõt, valamint a projekt elõkészítésének ÁFA költségét (6740 eFt).

A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került a „Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” – „Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú pályázat.
A pályázat „A közoktatási rendszerhatékonyságának javítása, újszerû megoldások és együttmûködések kialakítása” címû prioritása (fejezete) keretében jelenik meg. A prioritás átfogó célja az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehetõségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttmûködés új útjainak kiépítése. Olyan szolgáltatások fejlesztését célozza meg, amelyek elõsegítik az egyenlõ esélyû hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés lehetõségeihez.
Jelen konstrukció, a „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minõségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése.

A program keretében valósulhat meg a könyvtárak tanulást segítõ szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum-és információszolgáltatási rendszerének fejlesztése és összehangolása, az ehhez kapcsolódó humán erõforrás fejlesztése, valamint a könyvtárak helyi és kistérségi igényeket kielégítõ szolgáltatásai minõségének és hatékonyságának javítása. Nagy hangsúlyt kap az új lakossági rétegek bevonása, az olvasók egyes csoportjait megcélzó, olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok, valamint az otthonról is elérhetõ web-alapú szolgáltatások fejlesztése.
A célok megvalósítására pályázói konzorciumi programmal 40-50 millió forint vissza nem térítendõ támogatást lehet elnyerni 100%-os pályázati finanszírozással, azaz önrész vállalása nélkül, melyet 2009. január 12.-ig kell benyújtani.
A konstrukció a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttmûködésén alapuló, korszerû szolgáltatások fejlesztésével erõsíti. A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár elõkészítette a pályázói konzorciumot Körmend, Kõszeg, Szentgotthárd, Vasvár, Õriszentpéter és Nádasd települések részvételével. A pályázati konzorciumvezetõ Körmend, a pályázatot azonban a fenntartó önkormányzat nyújthatja be.
Elfogadás esetén a tervezett pályázati program megvalósítására annak megkezdésétõl számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, de a projekt legkésõbbi befejezési dátuma 2010. december 31. A konzorciumi projekt tervezett teljes költségvetése 40-50 millió Ft, amelybõl könyvtártípusonként eltérõ mértékû támogatásban részesülnek a konzorciumi tagok, Körmenden mintegy 10-12 millió Ft realizálódna. A Képviselõ-testület egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását.

Hulladékszállítás díja
A lakossági lomtalanítás mértéke a 2007. évi 174 t hulladékról 209 t-ra növekedett, ami 20 %-os emelkedést jelent. A tapasztalatok szerint a növekedést nem a háztartási eredetû hulladékok, hanem az üzletszerûen végzett tevékenységek hulladékai (jármûalkatrészek, elektronikai berendezések bontási hulladékai, veszélyes hulladékok) okozták, melyet a késõbbiekben nem fognak elszállítani, s erre felhívják a lakosság figyelmét is. 2009-ben 1,190 mFt + Áfa összeget fordít a város a lomtalanításra. A hulladékszállítás díjai 2009-ben a következõképp alakulnak:

Kötelezõ minimális szolgáltatások:

A díjakra felszámítandó a mindenkori ÁFA összege.

A 240 literes hulladéktárolót használó, de 5 fõnél kisebb háztartás az 5 fõre megállapított díjat fizeti.
A 9 fõs és annál nagyobb létszámú háztartások esetében az igénybe veendõ minimális szolgáltatások a 8 fõs háztartásokra vonatkozó és még a fenti táblázatban foglaltak, a háztartásban élõk száma szerint. A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Helyi személyszállítás
A városi buszközlekedés feladatát szerzõdés alapján Vasi Volán ZRt látja el, mely tartalmazza azt is, hogy a szolgáltató jogosult a díjemelés kezdeményezésére. A díjjavaslat kialakításakor figyelembe vették a jövõ évi várható költségnövekedéseket ( anyag, üzemanyag, bér, egyéb költségek ), illetve az infrastruktúra megújításának szükségességét. Ennek alapján 10 %-os díjemelést tartanak indokoltnak. A szolgáltató felhívta arra a Képviselõ-testület figyelmét, hogy amennyiben a testület olyan díjat állapít meg, amely mellett a közszolgáltató nem tudja a feladatát ellátni, úgy csak akkor kötelezhetõ a feladat ellátására, ha veszteségeit kiegyenlíti az önkormányzat. A Képviselõ-testület elfogadva az érveket jóváhagyta azt a javaslatot, mely szerint január 1-tõl a vonaljegy ára 150 Ft, az összvonalas havi bérlet 4215 Ft, az összvonalas félhavi bérlet 2785 Ft, míg a tanulók és nyugdíjasok bérlete pedig 1375 Ft lesz.

2009. évi étkezési nyersanyagnormák és térítési díjak
A következõ évre 11 %-os emelést javasol a szolgáltató ( SODEXHO Magyarország Kft ) a nyersanyagnormák esetében. Ajánlatához mellékelte a 2008. január és 2008 szeptember közötti árlistákat, mely szerint a hús és pékáruk, valamint a tejtermékek esetében 15-19 %-os áremelkedés volt. A nyersanyagnormára 89 % rezsiköltség van még rászámítva a szerzõdés szerint. A gyermekek és tanulók részére csak a nyersanyagnormát, illetve annak 50 %-át kell fizetni, az óvodák és általános iskolák alsó tagozatában pedig – jogszabály alapján – vannak ingyenesen étkezõk is. A rezsiköltséget egy részét normatív finanszírozás fedezi, másik részét pedig egyéb bevételekbõl az önkormányzat biztosítja. 2008-ban a felnõttek ebédjének nyersanyagnormáját 302 Ft/nap, míg a szociális ebéd nyersanyagnormáját 280 Ft/nap összegben határozta meg a képviselõ-testület. A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai a bölcsõdében és az óvodákban 346 Ft/nap, az általános iskolákban a napközbeni háromszori étkezés 360 Ft, ebéd esetén 210 Ft, a tízórai és az uzsonna egyaránt 74 Ft naponta. A Középiskolai kollégium esetén 713 Ft, míg a középiskolai ebéd esetén 302 Ft a napi térítési díj összege január 1-étõl. A tagintézmények tekintetében ( más a szolgáltató) következõ ülésén határoznak a képviselõk. A díjakat egyhangúlag fogadta el a képviselõ-testület.

Terembérleti díjak
A terembérletek díja 2009-ben 5 %-kal emelkedik, a 2007 decemberében megállapított kedvezményeket a Képviselõ-testület a továbbiakban is fenntartja, illetve kiegészíti a Városi Vegyeskar számára biztosított Zeneiskolai teremhasználattal. Meghatározásra került az Önkormányzat tulajdonában levõ pavilonok bérleti díja is, mely 5000 Ft/nap lesz 2009-ben. Minden más önkormányzati tulajdonú olyan ingatlan bérleti díját, amelynek használatára igény jelentkezik (s a korábbi határozatban nincs szabályozva), bruttó 20 eFt/hónap összegben került megállapításra 2009-re. A megállapított bérleti díjak 2010-tõl az éves infláció mértékében emelkednek.


Röviden

- Körmend Belváros Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló rendelet – jogszabály változása miatti (KTM rendelet hatályon kívül helyezése) - módosítását fogadták el a képviselõk.
- A lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló rendelet módosítására - bérlõkijelölési jogról történõ lemondás, valamint lakások értékesítése miatt - került sor.
- Beszámoló hangzott el a polgármesternek a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásban, valamint a Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett tevékenységérõl.
- Tájékoztatták a testületet a polgármesterre és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
- Jóváhagyta a Képviselõ-testület a szociális alapszolgáltatási és gyermekvédelmi alapellátási feladat-ellátási szerzõdéseket.
- Beszámolt a Somogyi Béla Általános Iskola oktató-nevelõ munkájáról Karakai József igazgató, melyet egyhangúlag fogadott el a Képviselõ-testület.
- A kistérségi munkaszervezet a felügyeleti szervvel felülvizsgálta a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását, melyet a javaslatoknak megfelelõen módosítottak a képviselõk.
- A Képviselõ-testület a közterületek használati díjának mértékét az infláció mértékének arányában 5 %-kal növelte mely döntés 2009. január 1-én lép hatályba.
- Módosította a Képviselõtestület a 2006 augusztusa óta érvényben levõ temetõi szolgáltatási díjakat.
- A várható inflációnak megfelelõ 5 %-os díjfizetési kötelezettség növekedéssel számolhatnak a vásározók 2009. január 1-tõl. A helyhasználati engedélyek /helyjegyek/ kiadását a továbbiakban is a Városgondnokság végzi.
- A képviselõk támogatták azt a megállapodást, amely az Önkormányzat és a Rába-parti Fórum Egyesület között a Kalandos Rába-part, élõ folyó címû, az egyesület által a Nyugat-dunántúli Operatív Programból támogatást nyert pályázat megvalósítását célozza. Biztosították a Körmendre esõ beruházásokhoz kapcsolódó 15 %-os önrészt, s felhatalmazták a polgármestert, hogy a projektben résztvevõ településekkel a konzorciumi megállapodást megkösse.
- Az általános iskolák alapítói okiratai is módosításra kerültek, mert a testület korábbi határozata alapján Katafa község önkormányzata az általános iskolai oktatás nevelés feladatellátás terén csatlakozott a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.