Pályázati felhívás - ingatlanok értékesítése

droszler | 2009. február 03 12:31:26 | körmendi hírek |
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

- A körmendi 200/14/A/1 hrsz-ú, természetben Körmend, Rákóczi Ferenc u. 31. fsz. 1. szám alatt található, 49 m2 kiterjedésû, üzlethelyiség megjelölésû ingatlan értékesítése.
Kikiáltási ár: nettó 7.910.000,- Ft
Az ingatlanon hatályos bérleti jogviszony áll fenn, az ingatlant e teherrel együtt kívánja az Önkormányzat értékesíteni.

- A körmendi 200/11/A/2 és 200/11/A/3 hrsz-ú, természetben Körmend, Rákóczi Ferenc u. 39. fsz. 2-3. szám alatt található, 46 m2 kiterjedésû, üzlethelyiség megjelölésû ingatlan értékesítése (a két ingatlan funkcionálisan összefügg egymással)
Kikiáltási ár: nettó 7.820.000,- Ft
Az ingatlanon fennálló teher (használati jog) törlése a Földhivatalban folyamatban van, amit a tulajdoni lapon szereplõ széljegy is igazol.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Körmend Város Polgármesteri Hivatala 116-os iroda.

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melybõl egy példányt minden oldalon aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következõ szerepeljen: „Ajánlat a 200/14/A/1 helyrajzi számú üzlethelyiség értékesítésére” vagy „Ajánlat a 200/11/A/2 és 200/11/A/3 helyrajzi számú üzlethelyiség értékesítésére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevõ személyére vonatkozólag!

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja elsõdlegesen a vételár nagysága.

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A két ingatlanra külön-külön lehet pályázatot benyújtani, de a kiíró nem teszi lehetõvé, hogy a pályázó valamely ingatlan egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag az ingatlanok egészére lehet pályázatot benyújtani.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következõk:
- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevõi nyilatkozat;
- az ajánlattevõ ajánlata a vételár összegére vonatkozóan;
- az ajánlattevõ nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;

10.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje:
2009. február 25. 9.00 h
Ezzel egyidõben kerül sor az ajánlatok bontására is a Polgármesteri Hivatal 107-es termében.

11.) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor kezdõdik.

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhetõ: Körmend Város Polgármesteri Hivatalában dr. Fábián Ágnes irodavezetõnél (telefonszám: 94/592-936).

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokról 30 napon belül döntés születik.

15.) Egyéb információ:
A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy vehet részt pályázóként, aki vagy amely vállalja, hogy az Önkormányzattal, a Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Kft-vel, illetve más, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével mûködõ gazdasági társasággal szembeni, bármilyen jogügyletbõl kifolyó, lejárt tartozását legkésõbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti.
Az ingatlanok elõzetes idõpont egyeztetés után megtekinthetõek. Idõpont egyeztetés a 94/592-936-os telefonszámon kérhetõ.
A nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 30 napon belül köteles megfizetni. A nyertes pályázó viseli továbbá a szakértõi értékbecslés költségét, az ügylet illetékét is. Az ügyvédi munkadíj az eladó terhe.
Az ingatlanok a kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre.
A pályázat kiírója tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy amely üzlethelyiségen bérleti jogviszony áll fenn, annak bérlõjét a hatályos jogszabályok alapján elõvásárlási jog illeti meg. Amennyiben a bérlõ nem él elõvásárlási jogával, abban az esetben a helyiség értékesítésére a bérleti jogviszony fenntartása mellett kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minõsítheti.
A pályázati kiírás 2009. február 3-án a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, a Városi Televízióban és Képújságban, valamint a Körmendi Híradó címû folyóiratban kerül meghirdetésre.Körmend, 2009. február 3.

Dr. Stepics Anita
jegyzõ


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.