Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2009. április 09 22:32:16 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2009. április 9.-ei rendkívüli ülésérõl

Batthyány-kastély kiemelt projektjavaslat benyújtása
A kastély fejlesztési programját az elmúlt év végén továbbra is a kiemelt projektek között támogatta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a továbbfejlesztett projekt benyújtásának határideje április 15.-e, ennek okán kellett a Képviselõ-testületnek rendkívüli ülésen döntést hoznia.
A pályázat változatlanul Kapuprojektek néven fut, és az északi kapuprojekt keretében a Narancsházak (a kastély északi kerti épületei) rekonstrukciója, az egykori kertészet, pálmaház helyreállítása, kapcsolódó korszerû látogató központ, kiállítótér, hangulatos kávézó, és a vendégek figyelmét lekötõ egyéb létesítmények kialakítása valósulhat meg, valamint az É-i kert revitalizációjára is sor kerül. A nyugati kapuprojekt pedig a színház épületét kívánja konferenciák, rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tenni a kulturális rendezvények (színház, koncert) mellett.
Az önkormányzatnak több területen kell elõkészítõ munkákat elvégeznie annak érdekében, hogy a pályázat támogatása esetén a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjára (a támogató döntést követõ 6 hónapon belül) minden szükséges feltételt teljesítsen. El kell végezni a régészeti, mûemléki feltárásokat, melyeket a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (az Oktatási és Kulturális Minisztérium szerve) végez a kutatási engedélyek birtokában. Ezzel párhuzamosan megbízást kellett adni a tervek elkészítésére is, hiszen nevesítés esetén is csak akkor köt a Kormány támogatási szerzõdést az önkormányzattal, ha az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak. A tervezési munkákat – a szerzõi jogosultságok figyelembevételével – szintén a KÖSZ szakemberei (tervezõi) készítik el. Az elõkészítõ költségek a projektben elszámolhatóak.
A projekt költségvetésének meg kell felelni az állam által megfogalmazott követelményeknek, mint például a költséghatékonyság, ezen túl pedig a bevételek és kiadások egyensúlyát hosszú távon fenn kell tartani, a képzõdõ bevételeket pedig csak kötött célzattal lehet felhasználni. A fejlesztés megvalósítása során nagy figyelmet kell fordítani a beütemezett költségek betartására, mert a projekt nevesítését követõen többletköltségekre nem hívható le további állami támogatás. Bebes István polgármester elmondta, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács 2 milliárd Ft összegben maximálta kiemelt projektenként a támogatás összegét. Ennek megfelelõen a projekt költségvetésének fõösszege 2.352.941.000 Ft, melybõl 1.999.999.850 Ft a támogatási igény, 352.941.150 Ft pedig az önkormányzati önerõ. Az építési költségek összege 2.014.333.000 Ft, míg az elõkészítés és egyéb költségek (tervezés, régészeti kutatás, környezeti tanulmányok, pályázatírás, projektmenedzsment, mûszaki ellenõrzés, közbeszerzés, könyvvizsgálat, stb.) 338.608.000 Ft-ot tesznek ki.
A polgármester ismertette azt is, hogy a kastély vagyonkezelõi jogának megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt (MNV Zrt.) által meghatározott feltételek közül rendelkezésre áll már az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelõi jogról való lemondása, a Vas Megyei Önkormányzat szintén meghozta e tekintetben döntését, már csak az Oktatási és Kulturális Minisztérium jóváhagyása szükséges, melyet remélhetõleg nem lassítanak le a Kormány változásával kapcsolatos folyamatok. Várhatóan április közepén megkezdõdik a tárgyalás az MNV Zrt. képviselõivel a vagyonkezelõi jog átadásával kapcsolatos szerzõdésrõl.
A Képviselõ-testület 15 igen és egy tartózkodás mellett jóváhagyta a pályázat benyújtását a fentiekben ismertetett költségvetési kerettel, melynek önerejét költségvetési rendeleteiben elkülönítette, s biztosítani fogja a projekt végrehajtása során. Felhatalmazták a képviselõk a polgármestert a projekt benyújtására, és képviseletére az illetékes hatóságok elõtt.


Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának meghatározása
A Képviselõ-testület február 12-én döntött a költségvetési rendelet elfogadásáról, melyben rendelkezett arról is, hogy 2009/10-es tanévben a város óvodáiban 9-9 csoport, míg az általános iskolákban összesen 6 osztály indulhat. A gyermeklétszámok alapján tartható lett volna a csoport és osztályszám, de a februárban és márciusban lezajlott szakértõi vizsgálatok, valamint a szülõi szándékfelmérések eredményei alapján módosítani kellett a képviselõknek a korábbi döntésen. A 147 tanköteles korú gyermek közül ugyanis mintegy másfél osztálynyi (32 fõ) gyermek marad az óvodában, a magyarszecsõdi tagiskolában pedig nagyon alacsony létszámmal (8 fõ) indul az elsõ osztály. A kiegészítõ normatívák igényléséhez meghatározott átlaglétszámokat kell teljesíteni, ami – amennyiben az intézményt fenntartó társulás tagönkormányzatai között 10 ezernél nagyobb lakosságszámú település van – a következõképpen alakul: 1-4 évfolyamon együttesen 16 fõs átlaglétszámot; 5-7 évfolyamon együttesen 23 fõs átlaglétszámot, 8. évfolyamon 17 fõs átlaglétszámot kell teljesíteni.
Az óvodai beiratkozások esetében a születésszámok alapján 87 gyermek várható az óvodákba, itt nagyobb problémát az okozhat, ha a szülõk nem 3 évesen, hanem csak késõbb íratják be gyermeküket (a vonatkozó jogszabály 5 éves kor betöltésétõl teszi kötelezõvé). Az óvodák esetében 20 fõs átlaglétszámot kell teljesíteni a mikrotérségi társulás területén, mely a 9-9 csoport indítása esetén a jelenlegi gazdasági helyzetben nem garantálható.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta a kialakult helyzetet, s - a szülõi igényeknek megfelelõen - azt javasolta a testületnek, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben, valamint az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában 2-2, míg a Somogyi Béla Általános Iskolában 1 osztály indulhasson a következõ tanévben. A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda esetében pedig 8, míg a Mátyás Király Utcai Óvoda esetén 9 csoport indítására tettek javaslatot.
Bebes István polgármester elmondta, hogy a születési adatok további létszámcsökkenést vetítenek elõre, ezért az intézményeknek is mindent el kell követni annak érdekében, hogy tudatosítsák a szülõkben, hogy miért elõnyös számukra, ha helyben választanak oktatási-nevelési intézményt. A képviselõk egyhangúlag fogadták el a szakbizottság javaslatát.

Megbízás jegyzõi feladatok ellátására
A város jegyzõje, dr. Stepics Anita március végétõl táppénzes állományba vonult. Távolléte gyermekének születése miatt tartós lesz. Az Önkormányzati törvény értelmében a jegyzõ általános helyettese az aljegyzõ, s a képviselõk úgy határoztak, hogy erre az idõszakra nem alkalmaznak megbízott jegyzõt, hanem Gombásné Nardai Ibolya aljegyzõt bízzák meg a jegyzõi feladatok ellátásával.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.