Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2011. december 08 15:31:11 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2011. november 30-i ülésérõl.

Költségvetés módosítása
Hatodik alkalommal került sor a költségvetés módosítására többek között központi költségvetésbõl kapott támogatások, otthonteremtési támogatás, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, tankönyvtámogatás, fordított Áfa befizetés, programok támogatása, népszámlálás, és intézményi saját hatáskörben kért elõirányzat módosítások miatt.
Ennek alapján a bevételek és kiadások fõösszegét 3.591.053 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 1.909 eFt-ban, nevesített céltartalékát 79.134 eFt-ban hagyták jóvá a képviselõk.

A 2011. évi költségvetés ¾ éves végrehajtása, a 2012. évi koncepció
A 2011. évi költségvetés elfogadásakor az önkormányzat nehéz gazdasági évre készült, ezért a kiadások 2 %-os zárolására és elvonására is sor került, ami érzékenyen érintette az intézményeket. Az elsõ féléves gazdálkodás értékelésekor érzékelhetõ volt, hogy a mûködési bevételek területén elmaradása lesz a városnak, és az intézmények mindegyike sem lesz képes az elvonást kigazdálkodni. Ennek eredményeként az önkormányzat a költségvetési rendeletben kimutatta a várható hiányt, így lehetõvé vált az ÖNHIKI (önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása) pályázaton való indulás. Ennek kapcsán 45 mFt-ot kapott az önkormányzat a problémák megoldására, melynek felhasználásáról természetesen köteles a város elszámolni.
Az intézményi mûködési bevételek jelentõs részét képezik az étkeztetésbõl származó bevételek, melyek a tervezettnek megfelelõen alakultak. Az egyéb intézményi bevételek is az idõarányosnak megfelelõnek tekinthetõ, néhol többletteljesítés (Szociális Szolgáltató és Információs Központ, Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár, néhol elmaradás (Somogyi Béla Általános Iskola terembérek, uszodai bevételek) tapasztalható.
A mûködésre átvett pénzeszközök területén az önkormányzatoktól tervezett bevételek teljesítése elmarad a tervezettõl, elsõsorban fizetési nehézségek miatt. A többcélú kistérségi társulásoktól a pénzeszközátvétel idõarányos.
A helyi adók közül az iparûzési adó elmarad a módosított terv idõarányos teljesítésétõl (72,3 %), és év végére is várhatóan 30 mFt-tal kevesebb lesz az 555 mFt-os módosított tervnél. A központi és központosított forrásból származó bevételek (átengedett adók, normatív hozzájárulások) teljesítése a jogszabályoknak megfelelõen történik, egyes támogatásokat viszont igényelni kell.
A mûködési kiadások esetében a személyi kiadások terén szükséges a bérkompenzációk miatti elõirányzat módosítás, a kiadások idõarányosak. A dologi kiadások terén alacsonyabb a teljesítés az idõarányosnál, ennek egyik oka a szállítói számlák teljesítésének késedelme. A közüzemi kiadásoknál a víz- és csatornadíj a várhatóan a tervezettnek megfelelõen alakul. A villamos-energia esetén a Polgármesteri Hivatalnál magasabb a teljesítés a tervezettnél, melynek oka, hogy a Szabadság tér kivilágításának költségét nehéz volt pontosan tervezni. Jelentõsebb eltérések a gázdíjak esetében voltak több intézménynél, melynek okait elemezni szükséges a jövõ évi tervezés miatt is.
A felhalmozási bevételek közül a vagyonértékesítésre minimális mértékben került sor egyéb bevételek a tervezettnek megfelelõen alakultak. A fejlesztési kiadások eredményeként jelentõs beruházások történtek. Befejezõdött a belváros komplex funkcióbõvítõ megújításának programja, elkészült a Batthyány-Strattmann László utca közlekedésbiztonságot szolgáló felújítása, melynek részeként kerékpárút is kialakításra került. A 3 Park címû projekten belül újabb lépés történt a Várkert megújítása érdekében.
Bebes István polgármester a 2012. évi koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy változás történik az intézményszerkezetben, hiszen a Tûzoltóság januártól állami mûködtetésbe kerül. A mûködési bevételek esetében a bérleti díjaknál 5 %-os emeléssel számol a koncepció, az élelmezési közszolgáltatások területén az elõzõ évi adatokkal lehetett tervezni, mert közbeszerzés alatt áll a szolgáltatás. A jelentõs bevételt eredményezõ iparûzési adót a 2011-es várható teljesítés szintjén vették figyelembe, hasonlóképp a gépjármûadóból befolyó összeget. A személyi jövedelemadóból történõ átengedés 20 mFt-tal csökken az elõzõ évhez képest. A mûködési kiadások esetében a személyi juttatások a feladatellátással összhangban lett megtervezve, a dologi kiadások esetében viszont 12-14 millió Ft kiadásnövekedést okoz az ÁFA 2 %-os emelkedése. A mûködés területén a 2011-es eredeti elõirányzathoz képest több mint 400 mFt-tal csökken a bevétel (ebbõl 300 mFt a Tûzoltóság támogatása). A központi forrásokból tervezhetõ összegek várhatóan 30 mFt-tal csökkennek. A koncepció szintjén 96 mFt a bevételi hiány, melyet a költségvetés elfogadásáig mindenképp csökkenteni kell.
A felhalmozások területén a vagyonértékesítés lényegesen alacsonyabb összeggel szerepel a koncepcióban, mint az idei évben. Fejlesztési forrásokat a használati díjból és a szennyvízhálózat fejlesztési hozzájárulásból tervez az önkormányzat, illetve lesznek áthúzódó fejlesztések is. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a mûködési forráshiány csökkentésére, a pénzeszközátadások részletes áttekintésére, és a mûködési bevételnövelés lehetõségeinek megteremtésére tett javaslatot a 2012. évi költségvetés elkészítése során.
A koncepciót és a bizottság javaslatait 10 igen és 2 nem szavazattal fogadta el a Képviselõ-testület.

Helyi személyszállítás
A városi buszközlekedés feladatát szerzõdés alapján Vasi Volán ZRt látja el, mely tartalmazza azt is, hogy a szolgáltató jogosult a díjemelés kezdeményezésére. 2012-ben emelkedik 2%-kal az ÁFA, továbbá az infrastruktúra megújításához szükséges forrás elõteremtésével is számolt a szolgáltató – a fix összegû és várhatóan befagyasztásra kerülõ fogyasztói árkiegészítés mellett – változatlan forgalmat feltételezve kétféle díjjavaslatot terjesztett elõ az önkormányzat számára. A szolgáltató felhívta arra a Képviselõ-testület figyelmét, hogy amennyiben a testület olyan díjat állapít meg, amely mellett a közszolgáltató nem tudja a feladatát ellátni, úgy csak akkor kötelezhetõ a feladat ellátására, ha veszteségeit kiegyenlíti az önkormányzat. A Képviselõ-testület mérlegelve a javaslatokat január 1-tõl a következõ díjakat határozta meg: A vonaljegy ára 195 Ft, az összvonalas havi bérlet 5.600 Ft, az összvonalas félhavi bérlet 3.740 Ft, míg a tanulók és nyugdíjasok bérlete pedig 1.840 Ft lesz.

Víz és csatornadíjak
A Képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a Vasivíz ZRt. 2012. évi díjjavaslatát, melyrõl a Zrt. november 25-i közgyûlése döntött.

A A vízmérõ átmérõje szerinti alapdíjak nem emelkednek:

13-20 mm 220 Ft/hó 100 mm 10000 Ft/hó
25-30 mm 840 Ft/hó 150 mm 12900 Ft/hó
40-50 mm 3400 Ft/hó 200 mm 15500 Ft/hó
80 mm 7800 Ft/hó
Vízmérõ nélküli fogyasztóhely 140 Ft/hó

A fogyasztásarányos vízdíj 247 Ft/m3 lesz a lakosság részére, a nem lakossági fogyasztók számára pedig 314 Ft/m3. Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák.
A csatornaszolgáltatás esetén az új vízi közmû törvény alapelveivel összhangban megkezdte a csatornaszolgáltatás területén is az egységes díjak kialakításának irányába történõ elmozdulást a szolgáltató. Elsõ lépcsõben a rendszerenkénti költségek szerin három csoportot alakítottak ki, és a legmagasabb díjjal mûködõ kis rendszerek árait csökkentették. A három díjcsoporton belül közelíteni fognak az árak, hosszabb távon pedig lehetõvé válik az egységes csatornadíj a szolgáltatási területen. A csatornaszolgáltatás alapdíja változatlan marad:

Alapdíj:

Vízmérõ átmérõje (mm) Csatorna szolgáltatás alapdíja Ft/hó
13-20, és a vízmérõ nélküli fogy.hely 200
25-30 800
40-50 3000
80 4000
100 5000
150 6000


A szennyvízelvezetés és tisztítás fogyasztásarányos lakossági díja 410 Ft/m3, míg a nem lakossági 521 Ft/m3 lesz január 1-tõl. Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák.


Röviden
- A lakbérek átlagosan 5 %-os emelésérõl döntöttek a képviselõk, ami a kompenzációs lehetõségeket is figyelembe véve nem okoz nagy megterhelést. 2012. január 1-tõl az összkomfortos lakás esetén 310 Ft/m2, komfortos lakás esetén 225 Ft/m2, félkomfortos lakásnál 95 Ft/m2, komfort nélküli lakás esetén 50 Ft/m2, míg szükséglakásnál 25 Ft/m2 díjat kell fizetni a bérlõknek.

- A közterületek használatának díjai az infláció várható mértékével (5%-kal), emelkednek 2012. január 1-tõl, ugyancsak hasonló emelkedés lesz a vásárokon és piacokon alkalmazott helypénz és helyjegy összegénél január 1-tõl.

- A képviselõk egyhangúlag fogadták el a Társadalmi Ügyek Bizottságára, és a polgármesterre átruházott hatáskörökrõl szóló beszámolót. Az alpolgármesteri beszámolók mindkét esetben 10 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett kerültek jóváhagyásra.

- A Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás idõpontjának módosítását fogadta el a Képviselõ-testület, mely meghosszabbodik 2012. december 31-ig.

-Szakmai beszámoló hangzott el a polgármesternek a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységérõl, melyet 10 igen és 2 nem mellett fogadott el a képviselõk.

- Körmend környezeti állapotának 2011. évi alakulásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag fogadta el a Képviselõ-testület.

- Módosult a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata, mely kiegészült a népszámlálásra és a fogorvosi alapellátásra vonatkozó szakfeladatokkal.A Képviselõ-testületi ülések elõterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján (http://ekormanyzat.kormend.hu).


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.