Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2011. december 16 15:01:59 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2011. december 15-ei ülésérõl.

Pályázat az Idõsek Gondozóházának korszerûsítéséért

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a bentlakásos intézmények korszerûsítésére. A Képviselõ-testület egyhangúlag döntött a pályázaton való indulásról, melyhez önerõt sem kell biztosítani. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg az új Széchenyi Terv keretében. A pályázat címe: „A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ Idõskorúak Gondozóháza lakói méltó, biztonságos életkörülményeinek megteremtése és az ellátási feltételek javítása a magas színvonalú szolgáltatás érdekében”.
Az Idõskorúak Gondozóházának korszerûsítése már célként szerepelt az Önkormányzat fejlesztései között, így különösen jókor jött ez a pályázati lehetõség. Segítségével megvalósulhatna az ablakok cseréje, padozat csere, teljes akadálymentesítés, vizes helyiségek korszerûsítése, elektromos hálózat cseréje, és számos más felújítás. A férõhelyek bõvítése is megtörténhet 6 fõvel, ami 3 lakószoba építését jelenti a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt. A lakók életminõsége jelentõsen javulna az elhasználódott infrastruktúra megújításával és a felszereltség növelésével. A megpályázott összeg megközelítõen 85 millió forint. Körmend Város Önkormányzat Képviselõ-testülete - mint a Körmendi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott szerve - nyújt be a pályázatot.


Pályázat az informatikai fejlesztésért

A pályázat alapvetõ célja szorosan kapcsolódik – a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben és a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat intézményekben – jelenleg is folyó kompetencia alapú oktatás fejlesztését és elterjesztését szolgáló pályázathoz. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai fejlesztés már történt a TIOP-1.1.1-07/1 keretében, és nagy mértékben hozzájárult az intézményeink informatikai eszközellátottságának javításához, de mennyiségében és a pedagógiai-módszertani reform támogatása szempontjából még nem elégséges. A képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás az egész életen át tartó tanulás, a kulcskompetenciák megalapozását szolgálja. Az iskolai informatikai szaktantermek még nem alkalmasak a pedagógiai és módszertani reform támogatására, a számítógép állomány korszerûsítése elengedhetetlen a pedagógiai feladatok ellátásához. A tartalmi fejlesztést szolgáló további informatikai fejlesztésre van szükség. Az IKT-val támogatott oktatási környezet lehetõvé teszi a korszerû, a gyermekek fejlettségéhez és igényeihez igazodó csoportos tanulási folyamatok megszervezését, az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikáknak a fejlesztését. A konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetenciafejlesztõ oktatás alkalmazása során, valamint a tanulói laptop programba történõ bekapcsolódáshoz.
A projekt keretében kötelezõen beszerzendõ a mérés-értékelést, illetve a kompetencia alapú oktatást támogató, elektronikus tartalmak megjelenítésére alkalmas eszközök és a mûködtetésükhöz kapcsolódó szoftverek.
A pályázat kiírása decemberben megtörténhet ezért a Képviselõ-testület elõzetesen döntött az önerõ nélküli pályázat benyújtásáról, s felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A társadalmi vitaanyag alapján a következõ információk tudhatók a kiírás feltételeirõl: A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogat. A támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 200 millió Ft lehet. A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 12 hónap áll a rendelkezésére. A fenntartási kötelezettség 5 év.Együttmûködési Megállapodás Muraszombattal

Körmend város és Muraszombat települések között már hosszabb ideje tartó kapcsolat van elsõsorban kulturális területen, illetve az utóbbi években a közös projektek tekintetében. Az együttmûködési megállapodás megkötésével a települések kifejezik szándékukat az együttmûködés további fejlesztésére a társadalmi élet különbözõ területein. Ezen megállapodás célja és érdeke a két város lakóinak kölcsönös megismerkedése, a helyi önkormányzati szervek tapasztalatcseréje, az együttmûködés elmélyítése a köz- és társadalmi élet, valamint a kulturális és sportélet területén. Muraszombat vezetõi kifejezték abbéli szándékukat, hogy a két település között az együttmûködést tovább kell erõsíteni, és ennek tényét megállapodásba kell rögzíteni. A képviselõk egyhangúlag támogatták a megállapodás megkötését, és felhatalmazták a polgármestert annak aláírására. A muraszombati önkormányzat az együttmûködési megállapodás jóváhagyásáról 2011. december 22-i ülésén fog dönteni

Költségvetés módosítása

Hetedik alkalommal került sor a költségvetés módosítására többek között intézményi saját hatáskörben kért elõirányzat módosítások, központi forrásból kapott normatív támogatások, fejezetektõl átvett pénzeszközök elõirányzat-módosításai, a felhalmozási kiadások és bevételek várható teljesítésébõl adódó elõirányzat módosítások, a ¾ éves teljesítés és várható gazdálkodás következtében javasolt elõirányzat módosítások miatt.
Ennek alapján a bevételek és kiadások fõösszegét 3.789.175 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 3.836 eFt-ban, nevesített és szabad céltartalékát 16.850 eFt-ban hagyták jóvá a képviselõk.

Hulladékszállítás díjai 2012-ben

Lomtalanítási hulladék 66,7 t keletkezett az idei évben, bio-hulladék 715,52 t, kevert települési hulladék 2712,47 t, elektronikai hulladék 7,63 t. A lomtalanítás éves díja 1.940.238 Ft + ÁFA összegre módosul. A fix keretösszeg szerzõdésben rögzítése óta társaságnak minden évben vesztesége keletkezett a lomtalanítás végzésén. Újabb költségnövekedések jelentkezése - az utóbbi 12 hónapban az üzemanyagárak 17,8 %-os emelkedése, és az ebbõl adódó költségnövekedés miatt – a szolgáltató a szolgáltatás végzésébõl további veszteséget nem tud átvállalni. A 30 m3-es konténerben végzett hulladékszállítás és elhelyezés díja 91.813 Ft +ÁFA összegre módosul. A lakossági hulladékszállításhoz kapcsolódó díjak módosításánál figyelembe kellett venni a drasztikusan emelkedõ üzemanyagárak következményét (17,8 %-os költségnövekedés). A KSH által nyilvánosságra hozott adatok alapján a hulladékgazdálkodási költségek az év eleje óta 7,2 %-kal emelkedtek. A veszélyes hulladéknak számító elektronikai hulladékok lomtalanítástól független szelektív gyûjtése, illetve a város területén történõ illegális „elhagyásának” megelõzése érdekében a szolgáltató a hasznosítható elektronikai hulladékok célzott gyûjtését végzi. Az elektronikai hulladék gyûjtésére 2011. évben április 16-án került gyûjtési akció lebonyolításra. A város egy pontján 30 m3 –es konténerbe gyûjtötték az elektronikai hulladékot.

A lakossági hulladékszállítás díjai 2012 január 1-tõl:

Kattintson a képere !

A díjakra felszámítandó a mindenkori ÁFA összege. A 240 literes hulladéktárolót használó, de 5 fõnél kisebb háztartás az 5 fõre megállapított díját fizeti. A 9 fõs és annál nagyobb létszámú háztartások esetében az igénybe veendõ minimális szolgáltatások a 8 fõs háztartásokra vonatkozó díjtételek figyelembevételével történik.”


Beszámoló a 2011. évi adóztatási tevékenységrõl.


Körmend városban – a hatályos jogszabályok és helyi rendelet alapján a következõ adónemek vannak bevezetve: helyi iparûzési adó, gépjármûadó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj.

2011 évben kivetett és ténylegesen befolyt adó a következõk szerint alakult 2011.12.05-ig:

Kivetett adó összege: Befolyt adó összege:

Helyi iparûzési adó: 559.163.700 Ft 436.021.576 Ft
Gépjármûadó: 93.045.666 Ft 92.468.479 Ft

2011 év végéig várhatóan még kb.65.000.000 Ft iparûzési adó folyik be, melynek indoka egyrészrõl az eltolt éves adózó második félévi elõlege miatt, másrészrõl 2011.12.20-val esedékes a vállalkozók feltöltési kötelezettsége.

Idegenforgalmi adóból 1.109.000 Ft folyt be.
Idegenforgalmi adó alól mentes a 18 évet be nem töltött magánszemély, és a Htv.37.§-ának (2) bek. szerinti tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

Talajterhelés díjra 1.146.900 Ft folyt be.
A talajterhelési díjat önadózással kell teljesíteni, tárgyévet követõ év március 31-ig. A csatorna szolgáltatást igénybe nem vevõk listáját a Vasivíz Zrt.-tõl kérik ki, ez alapján küldik ki januárban az érintetteknek a bevallási nyomtatványt.

Az adóhatóság feladatkörébe tartozik még az adóigazolás és adóérték bizonyítvány kiállítása. 2011.12.05-ig 185 db Adóérték bizonyítványt, ami 30 %-kal több az elõzõ évihez képest, és 66 db Adóigazolást állított ki az adóhatóság.

Az adóhátralék behajtására a következõ intézkedések történtek:
2011. májusában 110 adózó esetében kellett az okmányirodában gépjármûadó tartozás miatt kivonást kezdeményezni. Az intézkedések hatására 2.200 000 Ft összeg folyt be, a tartozást nem rendezõk esetében 28 adózó gépjármûve kivonásra került.
Kb.5000 db félévi értesítõt küldtek ki az adózóknak, melyben tájékoztatták az ügyfeleket a számlájuk egyenlegérõl. Akik nem rendezték tartozásukat, azoknak október hónap során fizetési felszólítást küldtek. A 10.000 Ft feletti tartozók száma 460 fõ. A tartozást nem rendezõknél megkezdték a hatályos jogszabályok alapján az adóvégrehajtást, melynek során munkabérbõl való letiltást kezdeményeztek és inkasszót bocsátottak ki. Ennek hatására, idáig 24.545.292 Ft összeget hajtottak be. A behajtás jelenleg is folyamatban van.
Az Önkormányzat adóhatósága más, adó jellegû köztartozások behajtása ügyében is eljár. ( 42 jogszabály állapít meg hatáskört e vonatkozásban)
Körmenden általában hulladékszállítási díjhátralék, szabálysértési és helyszíni pénzbírság hátralék, közigazgatási pénzbírság hátralék, képzési díjhátralék, megelõlegezett gyermektartásdíj miatt kell legtöbbször eljárni. Idén is eredményes volt a hulladékszállítási díjhátralékok behajtása, amelybõl lényegesen több megkeresés érkezett a hivatal adóhatóságához, és idáig 1.117.334 Ft díjhátralék került behajtásra. Szabálysértési, helyszíni és közigazgatási bírságolások miatt, hetente 8-10 ügyben érkezik megkeresés a Hivatalhoz. Ezen ügyekbõl 1.859.912 Ft díjhátralék folyt be.


Röviden

• A Képviselõ-testület elfogadta a Közbeszerzési Bizottság 2011. évi tevékenységérõl szóló beszámolót.

• A Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját 11 igen és egy tartózkodás mellett hagyták jóvá a képviselõk.

• Elfogadásra került a Képviselõ-testület 2012. év I. félévi munkaterve.

• A Képviselõ-testület egyhangúlag fogadta el a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár mûködésérõl szóló beszámolót.

• A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására is sor került, melynek kapcsán a tagtelepülések lakosságszámának pontosítása történt meg.

• Elfogadta a Képviselõ-testület a jegyzõi teljesítménykövetelmények értékelését, és meghatározásra kerültek a köztisztviselõk számára a 2012. évi teljesítménycélok.

• Jóváhagyták a képviselõk az egyes önkormányzati feladatok társulásban történõ ellátásáról szóló beszámolót.

• Az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben és kórházban közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes volt. Az eljárás nyertes ajánlattevõje a Sodexo Magyarország Kft (más ajánlattevõ nem volt). A közszolgáltatási szerzõdés 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedõ idõszakra kerül megkötésre.
• A Képviselõ-testület döntése értelmében 2012. március 1-tõl a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének feladatai a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül kerülnek ellátásra.

• Egyhangúlag fogadta el a Képviselõ-testület a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási esélyegyenlõségi helyzetelemzésének és esélyegyenlõségi tervének felülvizsgálatát.


A Képviselõ-testületi ülések elõterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján ( http://ekormanyzat.kormend.hu ).


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.