Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2012. január 27 19:03:33 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2012. január 26-ai ülésérõl.

A Képviselõ-testület ülése a Mosonyi Antalnak, Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolójával kezdõdött. A HVB elnöke ismertette, hogy Czafit Csaba képviselõ lemondását követõen a jelölésre jogosult szervezet Szabadi Istvánt jelölte képviselõnek. A HVB határozatának ismertetését követõen Szabadi István képviselõ eskütételére került sor, majd a képviselõ átvette megbízólevelét.

Elfogadták Körmend 2012 évi költségvetését
Az Államháztartásról szóló törvény, és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet változásai miatt jelentõsen módosult a költségvetés szerkezete. Korábban egységes szerkezetben tartalmazta a város költségvetési rendelete az önkormányzat, az önkormányzat hivatalának, és a kisebbségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. A jogszabályi módosítások következtében külön beszámolási, és könyvvezetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, és a nemzetiségi önkormányzatnak is.
Az önkormányzat bevételei között szerepelnek a helyi adók, központi forrásból kapott normatív hozzájárulások és támogatások, feladatokhoz átvett pénzeszközök. Az önkormányzat kiadása a közvilágítás, az ivóvíz ellátás, a helyi közutak karbantartása, köztemetõ fenntartása, stb.
A polgármesteri hivatal bevételei és kiadásai között intézményekhez kötõdõ gazdasági feladatok, jegyzõhöz telepített államigazgatási feladatok, ingatlanok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek a hivatal mûködése során felmerülnek.
Változik a feladatellátás köre is, hiszen január 1-tõl a Tûzoltóság állami fenntartásban mûködik, a Szociális Szolgáltató és Információs Központ pedig a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mûködik február 25-tõl. Az óvodákban továbbra is 18 csoport mûködik, igaz csökkenõ gyermeklétszámmal. Az iskolákban viszont eggyel csökkent az osztályok száma. Az intézményeknek 2012. január 31-ig önálló adószámmal és bankszámlaszámmal kell rendelkezni, melyek ügyintézése folyamatban van.
Az intézményi mûködési bevételek (203,4 mFt) jelentõs része továbbra is az élelmezési tevékenységbõl származik, összege több mint 61 mFt. Ugyanakkor továbbra is jelentõs a kedvezményesen ill. térítésmentesen étkezõk száma, amit önkormányzati forrásokból kell fedezni. A Szociális Szolgáltató és információs Központban ellátási díjakból származik bevétel, míg bérleti díjak a Somogyi Általános Iskolában jelentõsebbek. Körmend Város Gondnokságánál piaci helypénzbõl, és szolgáltatásokból származó bevételek keletkeznek. A Polgármesteri Hivatal bérleti díjakból és befizetett hatósági díjakból jut elsõsorban bevételekhez.
Az Önkormányzati bevételek között szerepelnek a helyi adók, mely közül legjelentõsebb az iparûzési adó (560 mFt), idegenforgalmi adóként 1,2 mFt várható, egyéb díjak 2 mFt összegben kerültek tervezésre. Átvett pénzeszközként érkezik önkormányzatoktól, kistérségi társulástól 108,1 mFt. Az állami költségvetési fejezetektõl 29 mFt érkezik elsõsorban szociális feladatokra (27,75 mFt).
A normatív állami hozzájárulások összege 511,4 mFt, a kötött normatív támogatások várható összege (közoktatás, szociális területek) 53,5 mFt.
Az SZJA átengedés mértéke – 8% - nem változott, viszont a kapott összeg 20 millió Ft-tal kevesebb az elõzõ évinél. A normatív támogatás 2012. évre tervezett összege is kevesebb 20 millió Ft-tal (141 mFt). Az átengedett bevételek között van a gépjármûadó is, amelybõl a bevétel tervezett összege 95 millió Ft, közel azonos a 2011. évi teljesítéssel.
A tervezés eredményeképpen 98.050 eFt hiány keletkezett, amelyet az önkormányzat a költségvetési törvényben biztosított ÖNHIKI-s pályázat keretében kíván elsõsorban finanszírozni, illetve az év során racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni a hiány csökkentése érdekében, amely fõleg feladat átszervezést jelenhet.
A mûködési kiadásoknál az intézmények mûködtetéséhez kapcsolódó személyi juttatások (856,7 mFt), annak járulékai (226,8 mFt), és a dologi kiadások (664,9 mFt) a legjelentõsebb tételek. A mûködési pénzeszköz átadás, támogatás 38,4 mFt (tartalmazza a sport, és kulturális támogatásokat is), a pénzbeni ellátások összege 24 mFt míg a tartalékok tekintetében kötött formában 15,1 mFt, szabad felhasználással 5,4 mFt jelenik meg.
A költségvetés mûködési oldalán 1.733.298 eFt bevétellel, 98.050 eFt hitelfelvétellel és 1.831.348 eFt kiadással került megtervezésre.
A felhalmozási költségvetés esetében a bevételeknél a vagyonértékesítések (99,9 mFt), a VASIVÍZ Zrt-tõl érkezõ használati díj (48 mFt), ÁFA bevétel (12 mFt, kiadási oldalon is meg kellett tervezni a befizetési kötelezettség miatt) emelhetõ ki. Kisebb bevételt jelentenek a lakásértékesítések törlesztésébõl (3 mFt), kölcsön visszatérülésbõl (1,2 mFt) származó összegek. Az átvett pénzeszközök között szerepelnek az elmúlt évben végzett beruházásokhoz kapcsolódó, de az idei évben teljesülõ támogatások (397,7 mFt), a lakosságtól közmû hozzájárulások után fizetendõ törlesztések (7,5 mFt). Portfólió értékesítésébõl 43 mFt folyik be. A kiadások között a beruházások (418 mFt), felújítások (27,95 mFt), hitel és kötvény kamatok (17,4 mFt), céltartalék (2 mFt) szerepel. A felhalmozások bevételi és kiadási oldalán is 612,3 mFt jelenik meg. A kiadások között a elsõdlegesen önkormányzati beruházások vannak, illetve olyan beruházási kiadások lettek tervezve, amelyek a projektek keretében kerülnek megvalósításra, és az elõzõ évben, években elkezdõdtek, így különösen a Fõ tér rekonstrukciója, a körforgalmi csomópont építése, a Várkert felújítása. Az elsõ két projekt esetében a mûszaki megvalósítás megtörtént, csak a pénzügyi teljesítés húzódott át a 2012. évre. Jelentõsebb tételt képez az Alsóberki, Felsõberki és Horvátnádalja településrészek szennyvízcsatorna hálózatának kiépítéséhez kötõdõ program, és a Kossuth Lajos utca felújítása.
Bebes István polgármester elmondta, hogy további csökkenés következik be az önkormányzati bevételek területén, a személyi jövedelemadóból történõ visszaosztás 20 mFt-tal lesz kevesebb, a normatívákból szintén 20 mFt összeggel kevesebb érkezik (csökkenõ gyermeklétszám miatt), s hasonló nagyságrenddel csökken az iparûzési adó is várhatóan. Változás történik a feladatellátásban, és a költségvetés szerkezetében is. Szükség lesz az ÖNHIKI pályázaton való indulásra is. Szorosabb együttmûködést lesz kistérséggel, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ fenntartását át kell adni a kistérségnek a kedvezõbb finanszírozás érdekében. Ugyanakkor a kistérség munkaszervezeti feladatait racionálisabban lehet a Polgármesteri Hivatal keretei között elvégezni. Az intézményszerkezet csökkent a Tûzoltóság állami fenntartásba kerülésével, s az új köznevelési törvény is változásokat fog hozni a közeljövõben. A felhalmozási területen a legfontosabb cél a megkezdett fejlesztések folytatása, befejezése.
Bán Miklós képviselõ az iránt érdeklõdött, hogy az intézmények kötelezõen megnyitandó önálló bankszámlájával és adószámával kapcsolatosan megnövekedett feladatok befolyásolják-e a GAMESZ mûködését. Bebes István polgármester elismerte, hogy ez többletfeladatot jelent, ugyanakkor a Tûzoltóság elkerült, a Szociális Szolgáltató és Információs Központ pedig ki fog kikerülni a GAMESZ által eddig ellátott feladatok közül. Az intézményszerkezetben várható további változások pedig a pénzügyi ellátó szervezet tekintetében is változásokat fog hozni.
Faragó Gábor a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve elmondta, hogy tájékoztatást kaptak az intézmények vezetõivel való egyeztetésrõl, és az érdekegyeztetõ fórummal történt tárgyalásról is.
A bizottság elfogadhatónak tartja, hogy a 2012. évi költségvetési tervezetet sikerült nagyrészt a koncepcióban jóváhagyottak szerint elkészíteni, tekintettel arra, hogy a mûködési bevétel forrásai az elõzõ évekhez viszonyítva szûkültek, alacsonyabb az iparûzési adóbevétel. Csökkent a SZJA átengedésbõl, és a normatív támogatásból származó bevétel a tervezet szerint. Ezek a változások összességében 60 millió Ft körüli bevétel kieséssel járnak.
Elfogadható, hogy nem került sor sem mûködési, sem felhalmozási célú pénzmaradvány tervezésére. A bizottság a gazdálkodási tartalék nagyságát jónak tartja, amely fedezetet biztosít a már részben ismert 2011. évvel kapcsolatos fizetési kötelezettségekre, a tartalékba helyezett- nagyrészt ismert- folyó évi kiadásokra, és az elõre nem látható kisebb feladatokra is. A mûködési hiány csökkentése érdekében jónak tartja, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására.
A felhalmozási kiadások esetében a bevételi források korlátozottsága miatt, zömmel a megkezdett, támogatott fejlesztésekkel lehet számolni. Fontos a források biztosítása érdekében a vagyonértékesítés tervezett összegének teljesítése.
Az elõzõ évekhez hasonlóan a Pénzügyi Bizottság negyedéves rendszerességgel be fogja számoltatni az intézményeket a költségvetés végrehajtásáról, a teljesítések alakulásáról, - tekintettel a szigorúan tervezett mûködési költségvetésre- amellyel hozzájárul az esetleges problémák idõben történõ felismeréséhez, kezeléséhez.
A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi költségvetési rendelet- tervezetet az elõterjesztésben leírt magyarázatokkal együtt elfogadásra javasolta a Képviselõ- testületnek.
Auer Miklós képviselõ véleményében kifejtette, hogy további egyeztetéseket tart szükségesnek a költségvetés elfogadása elõtt, illetve pontosításokat a normatívák összege miatt. A felhalmozási oldalon nem látja tarthatónak a tervezett bevételt a 2011-es bevételek tükrében, viszont örvendetesnek tartja, hogy a Kossuth L. utca felújítása a tervekben szerepel.
Bebes István polgármester válaszában elmondta, hogy az ismertetett szerkezeti változások miatt szükséges most elfogadni a költségvetést. A normatívák összege – a korábbi évektõl eltérõen – már ismertek, nem fognak változni, így nem indokolt elhalasztani a döntést. A Szociális Szolgáltató és Információs Központ kistérségi mûködtetése, és a kedvezõbb normatívák igénybevétele miatt viszont mindenképp indokolt a költségvetés mielõbbi elfogadása.
A Képviselõ-testület a költségvetési rendeletet 2.111.186 eFt bevételi és kiadási fõösszeggel 11 igen és egy nem szavazattal hagyta jóvá.

Csökkennek a szilárdhulladék elszállításának díjai
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 2012. január 1-én hatályba lépett módosítása miatt (a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselõ-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét) ismét a tavalyi díjak lépnek életbe, mégpedig visszamenõleges hatállyal január 1-tõl. Mivel ez kedvezõbb helyzetet teremt a szolgáltatást igénybevevõk számára, ezért jogszerûsége sem vitatható. Így a következõ díjtételek érvényesek:

Kattintson a képere !

A díjakra felszámítandó a mindenkori ÁFA összege.

A 240 literes hulladéktárolót használó, de 5 fõnél kisebb háztartás az 5 fõre megállapított díját fizeti.A 9 fõs és annak nagyobb létszámú háztartások esetében az igénybe veendõ minimális szolgáltatások a 8 fõs háztartásokra vonatkozó és meg a fenti táblázatban foglaltak, a háztartásban élõk száma szerint.


Hatósági árak a víz és csatornadíjak esetén
A víziközmû-szolgáltatásról szóló – 2011. december 31-én hatályba lépett - 2011. évi 209. törvény értelmében megszûnt az önkormányzatok ármegállapító hatásköre, így a Képviselõ-testület hatályon kívül helyezte a víz-és csatornadíjakról szóló helyi rendeletét. A törvény a 211. december 31-én hatályos bruttó díjakhoz képest maximum 4,2 %-os emelést engedélyezett. Ez a vízdíjak esetén azt jelenti, hogy a VASIVÍZ Zrt. közgyûlése által elfogadott 247 Ft/m3 + Áfa fogyasztásarányos díj 241 Ft/m3 + Áfa összegre csökken. Az alapdíj a közgyûlés által elfogadott rendben nem változott volna, most viszont a 13-20 mm átmérõ estén 220 Ft/hó + Áfa helyett 225 Ft/hó + Áfa, a 25-30 mm átmérõ esetén 840 Ft/hó + Áfa helyett 860 Ft/hó + Áfa összeg lesz. Nagyobb átmérõk esetén változatlanok az alapdíjak.
A csatornadíjak esetén szintén emelkednek az alapdíjak, a 13-20 mm vízmérõ átmérõ esetén 200 Ft/hó + Áfa helyett 205 Ft/hó + Áfa, a 25-30 mm vízmérõ átmérõ esetén pedig 800 Ft/hó + Áfa helyett 820 Ft/hó + Áfa összeget kell fizetni. A fogyasztásarányos csatornadíj Körmenden a lakosság részére 410 Ft/m3 + Áfa, a nem lakossági fogyasztók részére 513 Ft/m3 +Áfa összeg lesz. Az alapdíjak február 1-tõl változnak, a fogyasztásarányos (kedvezõbb) díjak viszont már január 1-tõl érvényesek.


2012. évi étkezési nyersanyagnormák és térítési díjak
Az élelmezési feladatokat továbbra is a SODEXO Kft. látja el Körmenden. A közbeszerzési eljárásban meghatározott nyersanyagnorma képezi a térítési díj alapját, melynek változását az ÁFA emelkedés is befolyásolta. A nyersanyagnormára (melyet az élelmiszerárak befolyásolnak) 89 % rezsiköltség (bér- és járulék, közüzemi, és általános költségeket tartalmaz) van még rászámítva a szerzõdés szerint. A gyermekek és tanulók részére csak a nyersanyagnormát, illetve annak 50 %-át kell fizetni, az óvodák és általános iskolákban pedig – jogszabály alapján – vannak ingyenesen étkezõk is. A rezsiköltséget egy részét normatív finanszírozás fedezi (a kedvezményre jogosultak esetén), másik részét pedig egyéb bevételekbõl az önkormányzat biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai a bölcsõdében és az óvodákban 418 Ft/nap, az általános iskolákban a napközbeni háromszori étkezés 433 Ft, ebéd esetén 253 Ft, a tízórai és az uzsonna egyaránt 90 Ft naponta. A középiskolai ebéd esetén 311 Ft az ebéd térítési díja február 1-étõl.
A Körmend és Mikrotérsége Intézményfenntartó Társulást 11 település alkotja, mely mûködteti a körmendi közoktatási intézményeket, ill. azok Körmenden kívüli tagintézményeit. A társuláshoz csatlakozott településeken az élelmezési szolgáltatást az egyházashollósi fõzõkonyhával mûködõ Atroplussz Kft. látta, és látja el a két tagóvodában és a tagiskolában is. A Képviselõ-testület, mint a társulásban fenntartói jogokat gyakorló önkormányzat a Körmenden kívüli tagintézményekben az óvodások esetén 418 Ft/nap, összegben fogadta el. A tagiskolában a napközi három étkezés 433 Ft/nap, a tízórai és az uzsonna egyaránt 90 Ft/nap, az ebéd 253 Ft/nap lesz jövõre.
A díjakat 11 igen és 1 nem szavazattal fogadta el a Képviselõ-testület.Pályázat benyújtása a testvérvárosi programok támogatására

Az Európai Bizottság Tempus Közalapítvány pályázatot írt ki az „Európa a polgárékért program” keretében testvérvárosi találkozók támogatására, melynek beadási határideje ez év február elseje. A támogatás formája átalánydíj, a résztvevõk száma és a találkozó idõtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták szerint. A megítélhetõ támogatás mértéke minimum 5000 euró/projekt, maximum 25.000 euró/projekt lehet. A pályázat önerõ biztosítása nélkül nyújtható be. Igénybe venni olyan testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkezõ önkormányzatok jogosultak, ahol a testvérvárosi találkozó helyszíne lesz.
A kiírók célként a települések polgárainak kapcsolatteremtését fogalmazták meg, biztosítva ezzel, hogy az önkormányzati együttmûködés mellett erõs informális, személyes kapcsolatok is kialakuljanak közöttük. Körmend kiterjedt testvér – és partnervárosi kapcsolatokkal rendelkezik, mely eddig is törekedett ezt a célt is megvalósítani. A pályázati támogatás segítséget nyújthat a településünkön a 2012. évi testvérvárosi programok megvalósításához.
A pályázat elkészítését az InnoConsult Grup Hungary Kereskedelmi és Vállalkozó Kft. végzi (60 000.- Ft+ÁFA pályázatírási munkadíjért). A képviselõk támogatták a pályázat benyújtását, s felhatalmazták a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Röviden
• Módosították a képviselõk a Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, így például csökkentették a képviselõi tiszteletdíjakat. Szintén változik a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje.
• A képviselõk támogatták a Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézmény fenntartói jogának átadását a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás részére 2012. február 25-ei dátummal, melynek indoka a kedvezõbb finanszírozás.
• Hozzájárultak a képviselõk a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításához, melynek oka elsõsorban a Társulás Tanácsának decemberi döntése, mely szerint a kistérség munkaszervezeti feladatait 2012. március 1-tõl – hatékonysági szempontok miatt – Körmend Város Polgármesteri Hivatala látja el.
• Az új közbeszerzési törvény miatt módosult az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata.
• Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Körmendi Tourinform Iroda szakmai irányítását 2012. február 1-jétõl átadja a Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesületnek a Képviselõ-testület 106/2011. (IX.29.) számú határozatával jóváhagyott együttmûködési megállapodás szerint.
• A mozi üzemeltetésérõl a továbbiakban a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár gondoskodik.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.