Pályázati felhívás

droszler | 2012. május 25 11:35:43 | körmendi hírek |
PÁLYÁZATI KIÍRÁS


A Körmend Város Önkormányzata Az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 8/2012. (III.1.) alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2. Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: nyilvános

4. Pályáztatásra kerülõ ingatlan:
A földhivatali ingatlan-nyilvántartásban:
Körmend, 109/A/5 hrsz-ú, természetben Körmend, Szabadság tér 8. fszt. 3. szám alatti 284 m2 kiterjedésû, üzlethelyiség megjelölésû társasházi ingatlan, amely üres, tehermentes állapotú

A pályázaton ajánlható vételár legkisebb összege:
bruttó 45.000.000.-Ft (az értékesítés Általános forgalmi adó alól mentes)

5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Körmend Város Önkormányzata
Körmend, Szabadság tér 7. dr. Orbán Tamara irodája

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlattevõk ajánlataikat zárt borítékban legalább 3 példányban aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani.
Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ részletes és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát, különösen:

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
c) a vételár összegére,
d) az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
e) egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra.
7. Az ajánlattevõ az ajánlatában közölt egyes adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

8. A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázatok elbírálásánál kizárólagos szempont a vételár összege.

9. Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos elõírások:
A vételárat egy összegben, a szerzõdéskötéstõl számított 30 napon belül kell megfizetni.
Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következõk:
- A pályázónak vállalnia kell, hogy az üzlethelyiségben kereskedelmi vagy/és vendéglátóipari tevékenységet folytat.
- A pályázónak vállalnia kell, hogy az ingatlant a fenti tevékenység folytatására saját költségén alkalmassá teszi és a tevékenységet a szerzõdés megkötésétõl számított egy éven belül megkezdi.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2012.06.14. 11.00 óra

(a postai úton feladott pályázatok esetében a pályázatnak ezen idõpontig történõ postára adását igazolni kell ),
nyilvános bontásának ideje pedig 2012.06.14. 11.10 óra
Körmend Város Önkormányzata
Körmend, Szabadság tér 7. I. emelet, Nagyterem

11. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartam:
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor kezdõdik. Az ajánlati kötöttség
megszûnéséig az adásvételi szerzõdést a nyertes pályázónak meg kell kötnie.

12. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhetõ:
Körmend Város Önkormányzat
Körmend, Szabadság tér 7.
Kapcsolattartó: dr. Orbán Tamara
Telefonszám: 94/ 594-936

13. Pályázati biztosíték: -

14. Pályázatok elbírálása: a pályázat eredményét az elbírálást követõen haladéktalanul, de legkésõbb 7 munkanapon belül írásban kell közölni valamennyi ajánlattevõvel. A pályázati eljárás eredményeként csak azzal a pályázóval köthetõ szerzõdés, aki a pályázatot megnyerte.

15. Egyéb információ:
• Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett idõpontban a helyszínen megtekinthetõ.
• Körmend Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja.
• A kiírásban meghatározott minimális vételárnál alacsonyabb összegre tett ajánlat érvénytelen ajánlatnak tekintendõ.
A pályázati eljárásban az vehet részt pályázóként, akinek nincs az Önkormányzattal, a Körmend Város Gondnoksággal, illetve más, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével mûködõ gazdasági társasággal szembeni, bármilyen jogügyletbõl kifolyó, lejárt tartozása a pályázatának benyújtásakor. Azt a pályázót, akinek itt megjelölt tartozása van a pályázatának benyújtásakor, a pályázati eljárásból ki kell zárni.
• A hatályos törvényi elõírások szerint a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetõ tábláján, a város és a hivatal honlapján, a Körmendi Tv-ben, Képújságban, valamint a Körmendi Híradó címû folyóiratban kerül meghirdetésre


Körmend, 2012. május 25.

Körmend Város Önkormányzata


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.