Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013

droszler | 2012. október 26 08:55:18 | körmendi hírek |
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve
ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsõ félévére vonatkozóan


1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

2. A pályázók köre

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 õszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtása
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának
határideje: 2012. november 23.


A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

a) A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013. tanév elsõ félévérõl.

Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- Nyilatkozat a szociális rászorultságról
- A tartós betegség, vagy rokkantság (a családban, vagy a pályázóra vonatkozóan) igazolása
- A munkanélküliség (a családban) igazolása.
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Egy háztartásban élõk: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi felelõsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelõ részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelõ személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2012. december 17-ig:
a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon, határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b) minden, határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelõ az elbírálás ellenõrzését követõen 2013. április 1-jéig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsõoktatási intézmények a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47 §-ban foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok idõtartamára tekintettel állapítják meg.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.


8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév:
a 2012/2013. tanév második (tavaszi), illetve a 2013/2014. tanév elsõ (õszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelõ Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelõ számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2013. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az õszi félévben október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdõdik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt (levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10.). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állandó lakóhelye, állampolgárság) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelõ látja el.


A Támogatáskezelõ elérhetõsége:
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel.: (1) 882-6876
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)


Szociális rászorultság nyilatkozata letölthetõ >>>itt<<<„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve
ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára


1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

2. Pályázók köre

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt
- A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.


3. A pályázat benyújtása
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának
határideje: 2012. november 23.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.


A pályázat kötelezõ mellékletei:

1.. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

2.. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- Nyilatkozat a szociális rászorultságról
- A tartós betegség, vagy rokkantság (a családban, vagy a pályázóra vonatkozóan) igazolása
- A munkanélküliség (a családban) igazolása
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi felelõsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelõ részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelõ személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje;
c) a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi jelentkezése eredményérõl az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelõnek, illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

A pályázók büntetõjogi felelõsségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati ûrlap benyújtásakor felsõoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A települési önkormányzat 2012. december 17-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a.) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon, a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b.) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.


6. Értesítés a pályázati döntésrõl

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelõ az elbírálás ellenõrzését követõen 2013. április 1-jéig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles 2013. augusztus 30-ig a Támogatáskezelõ részére bejelenteni, hogy a 2013/2014. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2013-as felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.


7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2013/2014. tanév elsõ félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási intézménynek.

A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsõoktatási intézmények a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47 §-ban foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok idõtartamára tekintettel állapítják meg.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás elsõ féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2013/2014. tanév elsõ féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelõ Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelõ számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2013. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az õszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdõdik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít. (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).


9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt (1054 Budapest, Báthory u. 10.). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ látja el.


A Támogatáskezelõ elérhetõsége:
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel.: (1) 882-6876
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)


Szociális rászorultság nyilatkozata letölthetõ >>>itt<<<


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.