Ülésezett az Önkormányzat

droszler | 2012. október 26 17:14:48 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata
2012. október 25-i ülésérõl


Rendeleteket módosított az önkormányzat


1. Módosult Körmend Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata
A 2012. szeptember 1-én hatályba lépett nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény újraszabályozta a nevelési-oktatási intézményt fenntartó települési önkormányzatok hatáskörét. Ebbõl adódóan megváltoztak köznevelési ügyekkel foglalkozó bizottsági hatáskörök is, ezért indokolt volt áttekinteni és módosítani a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 1. mellékletében a Társadalmi Ügyek Bizottságára átruházott hatásköröket.

2. Az önkormányzat benyújtotta a mûködési célú hitel felvételéhez a kormányzati hozzájárulásra vonatkozóan a kérelmet, ennek értelmében módosult a 2012. évi költségvetési rendelet.

3. Körmend Város Önkormányzata elfogadta az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 8/2012.(III. 01.) rendelet módosítását.

4. Az önkormányzati mûködés finanszírozásának változása, különös tekintettel a feladatalapú finanszírozásra, indokolttá tette a bevételi források felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként ismertté vált, hogy a gazdálkodás biztonsága, a helyi közszolgáltatások biztosítása, az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges bevételek kiegészítése érdekében indokolt helyi adó bevezetése. A jelenleg hatályos helyi adókról szóló 47/2003. (XII.29.) önkormányzati rendeletével Körmend Város Önkormányzata idegenforgalmi adó fizetési kötelezettséget írt elõ. A vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) bevezetése jelen gazdasági körülmények között nagy terhet róna a lakosságra, ezért a magánszemély kommunális adója bevezetésérõl döntött a Képviselõ-testület, hogy a jövõben az önkormányzati feladatok ellátása, a gazdálkodás biztonsága stabil legyen. Az 1990. évi C. törvény 24. §-a értelmében kommunális adókötelezettség terheli az építmény, telek tulajdonosát, aki az év elsõ napján tulajdonos, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog gyakorlója, valamint az a személyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Megállapodás a járási hivatalok kialakításához

A Képviselõ-testület megtárgyalta és 10 igen 1 nem és 1 tartózkodással jóváhagyta a Vas Megyei Kormányhivatal és Körmend Város Önkormányzata között létrejövõ megállapodást a járási hivatal kialakításáról. 2013. január 1-jétõl a körmendi járáshoz 46 település fog tartozni.
A megállapodás tárgya a járáshoz átkerülõ államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan és ingó vagyon, vagyoni értékû jog a Magyar Állam általi ingyenes használati jogának alapításához kapcsolódó fõbb feladatok, illetve a megállapodó felek jogainak és kötelességeinek a meghatározása.
A megállapodás rögzíti az ingó és ingatlan vagyon használatba adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre kerülõ államigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselõk és munkavállalók és álláshelyek számát, továbbá rendelkezik az átadásig keletkezett jogokról és kötelezettségekrõl.
A megállapodás és a mellékletei hosszú egyeztetési folyamat eredményeként jött létre a meghatározó jogszabályok elõírásainak megfelelõen.

Közbeszerzési eljárások indításáról határozott a Képviselõ-testület

1. Körmend Város Önkormányzata 2002. december 2-án közszolgáltatási szerzõdést kötött a ZALA-DEPO Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatóval Körmend közigazgatási területén keletkezõ települési szilárd hulladék gyûjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezés tárgyában. A szerzõdés határozott idõre, 2012. december 31-ig jött létre, ezért szolgáltató kiválasztása szükséges. A szolgáltatás megrendelése a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik, ezért a szolgáltatót közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén az Önkormányzat 2022. december 31-ig köt közszolgáltatási szerzõdést a nyertes ajánlattevõvel. Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívást elfogadta, és felhatalmazta a Közbeszerzési Bizottságot a felhívás közzétételére.

2. Körmend Város Önkormányzata 2003. február 21-én közszolgáltatási szerzõdést kötött a FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft.-vel Körmend közigazgatási területén keletkezõ folyékony hulladék gyûjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezés tárgyában. A szerzõdés határozott idõre, 2012. december 31-ig jött létre, ezért szolgáltató kiválasztása szükséges. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén az Önkormányzat 2017. december 31-ig köt közszolgáltatási szerzõdést a nyertes ajánlattevõvel. A Képviselõ-testület a folyékony hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívást elfogadta, és felhatalmazta a Közbeszerzési Bizottságot a felhívás közzétételére.

Fedezet biztosítása informatikai eszközök beszerzésére
Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdetett „Informatika és közigazgatás 2012 ” címmel.
A pályázat célja lehetõséget teremteni a közigazgatási szektor és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bõvítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével, illetve segíteni a meglévõ, elavult gépek korszerûbbre váltását. A gépek már 2012-ben üzemelhetnek a nyertes pályázóknál.
4 db Számítógépes szolgáltatási csomagért fizetendõ bruttó összeg: 234.000 Ft.
4 db (Windows XP helyett) Windows 7 Professional operációs rendszer a gépen telepítve: 32 e Ft.
Az informatikai csomagok egyaránt felhasználhatóak irodai adminisztrációs, ügyfélszolgálati, de akár az intézmények szolgáltatásait igénybevevõk használatára is beállíthatóak.
A Képviselõ-testület jóváhagyta a pályázat benyújtását, a beszerzéshez és beszereléshez összesen 266 000.- Ft összeget biztosított döntésével.

Az önkormányzat köznevelési intézményeinek mûködtetésével összefüggõ feladatairól is tárgyalt

2012. szeptember 1-jétõl hatályba lépett a nemzeti köznevelésrõl szóló CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) és a végrehajtásáról rendelkezõ 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), amely meghatározza a fenntartók feladatait a köznevelési intézmények vonatkozásában.
Az Nkt. módosítása 2013. január 1-jétõl kezdõdõen meghatározza annak a fõszabályait, hogy a települési önkormányzat mikor köteles a tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlant mûködtetni, illetve mely esetben vállalhatja azt. Az Nkt. 76. §-a rögzíti a mûködtetés tartalmát, fontos azonban egy külön szerzõdést is kötni az állami intézményfenntartó központ és a mûködtetõ önkormányzat részérõl, a konkrét üzemeltetési feladatok meghatározására. Ezt a szerzõdést ugyanakkor csak a törvényben pontosan körülhatárolt mûködtetési feladatok keretei között lehet majd megkötni. Az Nkt. értelmében a mûködtetõ feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a törvény keretei között kötött szerzõdésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelõ, hatályos köznevelési, tûzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi elõírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A mûködtetõ köteles a mûködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelmérõl. A mûködtetõ köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelõ színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a mûködtetõ feladata különösen a köznevelési intézmények mûködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A mûködtetõ feladata mûködtetni, karbantartani a köznevelési intézménynek az alapító okiratában foglalt feladatellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévõ taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. Az Nkt. 74.§ (4) bekezdése tartalmazza a 3000 fõ lakosságszám feletti települések kötelezettségét az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mûködtetésérõl. Az Nkt. 54. fejezetében az átmeneti és vegyes rendelkezések 96. § (24) bekezdése szerint elsõ alkalommal 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következõ naptári évben kezdõdõ tanévtõl a 3000 fõ lakosságszám feletti település esetén a mûködtetést nem képes vállalni. Szeptemberben Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyhangúlag kifejezte szándékát, hogy az Nkt. 74.§ (4) bekezdése szerinti kötelezettségét nem képes vállalni. A Képviselõ-testület az októberi ülésen is fenntartotta, hogy az Nkt. szerinti mûködtetési kötelezettségét nem képes vállalni, ezért kérelmet nyújt be a tulajdonában álló köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon mûködtetési kötelezettsége alól történõ mentesülés iránt.

Módosul Körmend város településszerkezeti terve, építési szabályzata és szabályozási tervei

Rába-parti üdülõterületek építési korlátozása ügyében több lakossági kérelem érkezett az elmúlt idõszakban, amelyek alapján a rendezési terv módosítását a tisztelt Képviselõ-testület elé terjesztem megvitatásra.
Az építés tilalmát a vízügyi szabályozásnak a tiszai árvizeket követõ szigorítása idézte elõ. Az ágazati jogszabály változása miatt lehetõség nyílik a differenciáltabb elbírálásra, melyhez a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása szükséges.
A Rába-völgyben a következõ szabályozási kérdések várnak megoldásra:
üdülõterületek beépíthetõségének vizsgálata, feltételeinek szabályozása;
a Kauz-réten tervezett tartalék lakóterületek felülvizsgálata;
a Zöldség piactól délre, spontán kialakuló telekosztások és lakóterületek szabályozása;
a IV Béla kir. útja nyomvonalának és az annak folytatásában tervezett új Rába-híd hídfõállásának pozícionálása, a már kialakított csónakkikötõ és más kialakult körülmények alapján;
a Káposztáskertek jövõképének kialakítása, különös tekintettel a sajátos telekszerkezetre, egykori Rába-ágakra;
a Várkert és a Rõzsegát közötti Rába-szakasz zöldfelületi rendszerének egységesítése, rendeltetésének meghatározása és várossal való élõ kapcsolat kialakítása a településrendezési eszközök szintjén. A Várkert gravitációs víz-utánpótlásához szükséges távlati nyomvonal biztosítása.
A Szombathelyi Vízierõmû Kft. kérelmet nyújtott, melyben a Vízügyi Igazgatóság kötelezése alapján szükséges fejlesztések megvalósíthatósága érdekében az erõmû és a duzzasztómû körüli területek vízgazdálkodási területbe sorolását kéri. A területek átminõsítéshez a településszerkezeti terv módosítása is szükséges.
Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az egyedi kérelemben benyújtott fejlesztési célt támogatta, a megvalósításhoz szükséges építésjogi háttér biztosítása érdekében a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítását határozta el. A Képviselõ-testülete a Rába-parti üdülõterületek építési tilalmának feloldására irányuló lakossági igényt a magasabb szintû jogszabályok adta kereteken belül elismerte, és elhatározta a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítását.


Röviden

1. Meghallgatta a Képviselõ-testület a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõjének tájékoztatóját.

2. A Képviselõ-testület meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde nevelõmunkájáról és mûködésérõl szóló beszámolót.

3. Beszámoló hangzott el a Polgármesteri Hivatal mûködésérõl.

4. Megtárgyalta a Képviselõ-testület a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi I. félévi mûködésérõl szóló beszámolót és egyhangúlag elfogadta azt.

5. Jóváhagyta Körmend Város Önkormányzata a 2013. évi belsõ ellenõrzési tervet.

6. A Képviselõ-testület négy ingatlant érintõ adásvételi kérelemrõl is döntött.

7. Módosultak a körmendi köznevelési intézmények alapító okiratai a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény és a kapcsolódó rendeletek változása miatt.

8. Elfogadta a Képviselõ-testület a Csaba József Honismereti Egyesület kulturális támogatásának felhasználására benyújtott módosítási kérelmét.

9. Tájékoztató hangzott el a Társadalmi Ügyek Bizottsága részérõl a „Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj-pályázat elbírásáról, miszerint tanulmányi eredménye alapján László Balázs, szociális indokok alapján Szendi Péter, Hagymási Ádám és Lóránt Andrea részesül támogatásban, 25 000.- Ft/hó összegben 5 hónapos idõtartamra.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.