A közösségi kultúra követeit ünnepelték

droszler | 2013. január 29 09:08:10 | kultúra |
A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület díjátadójának Vasvár adott otthont

A vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ adott otthont a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület hagyományos, a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvényének, melyen évrõl-évre átadják a Közösségi Kultúráért Díjat is. A rangos elismerést tizenkét magánszemély és civil szervezet vehette át, köztük a vasvári Napsugár Nyugdíjas Klub és az Õszirózsa Népdalkör.

„A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgõ délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része.” Spiró György e gondolata adta a mottóját a díjátadónak, mely nemzeti himnuszunk születésnapjához kapcsolódva, immár huszadik alkalommal ünnepelte a közösségi kultúrát. A díjátadó nyitányaként Karinthy Frigyes Elõszó címû mûvét hallhatta a közönség Bejczi Rita tolmácsolásában, majd Kovács Tilda polgármesterasszony köszöntötte az ünneplõ közönséget. Mint mondta: mindig öröm, ha a városba vendégek érkeznek, ám ez az alkalom még különlegesebb, hiszen ezúttal a kultúra szolgálóit láthatja vendégül a Magyar Kultúra Városa. Köszöntõjében bemutatta a város épített örökségét, kulturális és természeti értékeit. Hangsúlyozta: a tárgyi értékek mellett a város valódi büszkeségei a civil szervezetek. Vasvár civil aktivistái több mint negyven szervezetet mûködtetnek, melyek tevékenysége lefedi az élet minden területét, nélkülük ma már elképzelhetetlen a közélet. Így a város fontos értéke, hogy a mai, befelé forduló világban az elzárkózásból a civil közösség segítségével sok embert ki tudtak mozdítani. Majd Hamvas Bélát idézte: miszerint nem a lakók száma tesz egy várost várossá, hanem az ott élõ kultúrák sokszínûsége. Hozzátette: a közösségi lét, a kultúra emberei az örömöt, a búfelejtés lehetõségét kínálják a mindennapokban, s ennél nagyobb ajándékot talán nem is adhatnak.

Horváth György egyesületi elnök ünnepi beszédében kiemelte: egyesületük immár két évtizede ismeri el mindazok munkáját, akik a közmûvelõdés területén, a választott közösségükben több éven át végeztek eredményes munkát. Az elismerésekrõl a népmûvelés területén egykor és napjainkban dolgozó szakemberek javaslatai és szavazatai alapján dönt az egyesület. Hangsúlyozta: céljuk az, hogy elismerjék a csendes szorgalommal, szakmai felkészültséggel végzett kitartó munkát és felhívják a figyelmet az e területen dolgozókra és az ott végzett munkára. Mint mondta: egy jól mûködõ közösség mögött mindig ott van egy lelkes, fáradhatatlan szakember. Rájuk figyelnek és nekik kérnek figyelmet a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva évrõl-évre. Az egyesület elismerése több mint 200 személyhez és a mögöttük álló közösséghez jutott el az elmúlt két évtized alatt. Kiemelte: bízik abban, hogy ezzel talán sikerült némi biztatást adniuk a hétköznapok hõseinek és közösségeinek, mert amit õk végeznek, az csodálatos és szívet melengetõ dolog. Hozzátette: örömmel fogadták el Vasvár, mint a Magyar Kultúra Városa és a Nagy Gáspár Kulturális Központ meghívását, hiszen az intézmény falai között végzett munka mintája, mércéje annak, amilyennek hazánkban minden településen vágyaink szerint lennie kellene – zárta szavait, majd a kitüntetések átadása következett. A díjakat Horváth György elnök, Kiss Virág, Dr. Kiss Gyula lánya, Zsámboki Árpád, az egyesület tagja adta át, miközben a díjazottakat a Városi Zeneiskola kisegyüttesének ünnepélyes fanfárja köszöntötte. Közösségi Kultúráért Kitüntetést vehetett át Tuboly Vince, a hegyhátsáli Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, aki miként a méltatásban elhangzott, bebizonyította, hogy elegendõ egy ember álma ahhoz, hogy több ezren érezhessük úgy, hogy közelebb kerültünk a titokhoz, a végtelenhez. A Közösségi Kultúráért Díjban részesült Kamper Lajos grafikus a szombathelyi Rézkarc és Grafikai Mûhely vezetõje. Elhangzott: Kamper Lajos grafikai mûhelye maga a Paradicsom az MMIK második emeletén, de legalábbis sziget, ahol nyugalom van, derû és egymásra figyelés – mindegyik hiánycikk mostanában. A Kamper-mûhely alapvetõen nem mûvészeket, hanem érzékeny embereket nevel. Ugyancsak Közösségi Kultúráért Díjjal ismerte el az egyesület Rápli Róbert, a Szentgotthárdi Fúvószenekar karnagyának tevékenységét.

Rápli Róbert karnagy a kor elvárásainak megfelelõen, a modern fúvószenei alkotásokat, a klasszikusok mellett a jazzt, a szórakoztató zenei átiratokat is meghonosította a zenekar repertoárjában, mellyel számos hazai és nemzetközi verseny díját és minõsítését nyerték el. A zenekar mellett Szentgotthárd közéletének is aktív szereplõje, 2012 óta a szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola igazgatója. Tóth Tamás, a szombathelyi Smidt Múzeum Alapítvány kuratóriumi titkárának kiváló munkáját szintén díjazta az egyesület. Tóth Tamás 2005 óta dolgozik a múzeumban, tárlatvezetõként, programszervezõként, ötletgazdaként a sokrétû múzeumszakmai feladatokat kreatívan és rendkívüli precizitással látja el. Alapító elnökségi tagja a Smidt Múzeum Alapítványnak. Szintén díjat vehetett át Rasperger József, grafikusmûvész a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület tagja, kinek neve és hivatása mára összeforrt a megye vizuális kultúrájának, mûvészetének mindennapjaival.

Elismerte az egyesület Baranyayné Rohn Erzsébet és Baranyay Csaba, a Kõszegi Evangélikus Egyház lelkészeinek áldozatos munkáját is. A házaspár siófoki és pécsi szolgálat után 2004-ben lelt otthonra a városban a kõszegi Evangélikus Egyházközség lelkészeként. Kõszegre kerülésüket követõen azonnal hozzáfogtak a különbözõ érdeklõdésû és életkorú gyülekezeti tagok megszólításához és egybegyûjtéséhez. Számos csoport vezetõi és rendezvény szervezõi, meglepetésként az általuk megálmodott és életre hívott Echo Zenekar két tagja dallal köszöntötte õket a díjátadón.

Szintén elismerésben részesült Szepesiné Fuisz Erika szentgotthárdi nyugalmazott népmûvelõ, a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület tagja. A méltatásban elhangzott: Fuisz Erika és Szentgotthárd mûvelõdése mára egybeforrt, jelenleg is kilenc egyesület, klub tagja. Aktivitása, lelkesedése példaértékû a fiatalabb korosztály számára.


Az 1992-ben alakult szombathelyi Gombász Klub ugyancsak Közösségi Kultúráért Díjat kapott. A klub 1996-ban tevékenységét kibõvítette, gyógynövények megismerésére, szakszerû gyûjtésére és alkalmazására is kiterjesztette. A klub tagjai arra törekszenek, hogy a gombászás közösségi formáját másokkal is megkedveltessék, érdemük van abban, hogy országszerte hasonló klubok alakultak. A szervezetnek az elmúlt évtizedek alatt közel 200 tagja volt, jelenlegi létszáma 57 fõ. Szintén elismerést vehetett át Biácsi Tamásné, aki 18 évesen kötelezte el magát a természetjárás mellett, s sokat hívott magával, majd hamarosan szervezett formában vált úttörõvé a hobbinak indult szenvedélye. Jelenleg a Borostyánkõ Természetjáró Egyesület elnökeként népszerûsíti a természetjárást, e tevékenység közösségformáló képességét, az aktív turizmust. Majd a helyi Napsugár Nyugdíjas Klub és az Õszirózsa Népdalkör közösségi kultúráért tett erõfeszítését ismerte el az alapítvány. Az 1988-ban alakult klub Gergyéné Szakály Georgina vezetésével számtalan önálló kezdeményezéssel színesíti a város kulturális életét. A kis csoport hite szerint a legnagyobb mûvészet derûs szívvel megöregedni. A klub tagjai dallal köszönték meg a kitüntetést. Szintén elismerésben részesült Gerecs László, aki a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület alapítása óta a szervezet titkára. Nélküle a mai esemény sem jöhetett volna létre – hangzott el az átadón. Az egyesület ugyancsak díjjal ismerte el Neszmélyi András, a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar volt karnagyának tevékenységét, aki az elismerést egy késõbbi idõpontban veszi majd át.

Negyed évszázada a közösség szolgálatában, avagy a Napsugár Nyugdíjas Klub és az Õszirózsa Népdalkör történeteA klub 1988-ban alakult a Vasvári Mûvelõdési Ház kiscsoportjaként. A kezdetekkor Gergye Rezsõ népmûvelõ, majd Molnár Hajnalka a mûvelõdési ház munkatársa volt a klub vezetõje. A kis csapat vezetését tizennégy éve, Gergyéné Szakály Georgina vette át, ekkor vették fel a Napsugár Nyugdíjas Klub nevet is. A klub jogi értelemben nem önálló civil szervezet, mégis keresi az önálló közösségi cselekvés lehetõségeit és a szükséges források megteremtését. Mára már megtalálta méltó helyét a város közéletében, a város vezetõi mindig segítõ támogatással kísérték figyelemmel a klub mûködését. Számtalan önálló kezdeményezéssel színesítik a város kulturális életét. Gyermekrendezvényeken sütemények, finomságok készítésével segítik a szervezõk munkáját. Baráti és munka kapcsolatban állnak az idõsek otthona lakóival. A megye több nyugdíjas klubjával, a Vasegerszegi Idõsek Otthonával, a kõszegi SOS. Gyermekfaluval, a Lendvai Magyar Mûvelõdési Intézettel, a nagymákfai hagyományõrzõkkel, és még hosszan sorolható lenne, hogy mûködésük során kikkel kerültek munka kapcsolatba. A klubtagok közül, van, aki anyagiakkal rendszeresen támogatja a Dévai gyermekotthon lakóit, 2011-ben a premontrei diákok gyûjtését segítették egy jelentõsebb összeggel, ami a diákok közvetítésével az afrikai gyermekekhez került. Önálló közösségi kezdeményezéseik anyagi hátterét pályázati forrásokkal egészítik ki. A közel 25 éves klubélet rendezvényei közül kiemelkedik a Vígsághozó Farsangi Mulatság, a Tojás Hímzõ és a Karácsonyi pályázat, a Szépkorúak Kulturális Fesztiválja. Az Idõs konferencia megrendezése szintén a klub nevéhez köthetõ. Két neves személyiség, prof. Dr. István Lajos és Dr. Iván László professzor emeritus voltak a konferencia elõadói. Ezen a rendezvényen kerültek átadásra a klub által alapított „Idõs Barát” díjak, amelyet azok a szervezetek, vállalkozások, vállalkozók kaptak, akik folyamatosan segítõ együttmûködõi a nyugdíjas programok megvalósításának. A klub kezdeményezte a Vasvári Rétes Fesztivál életre hívást. Gergyéné Szakály Georgina a klubban végzett tevékenységéért miniszteri kitüntetést kapott 2001-ben, dr. Harrach Péter minisztertõl. Vasvár Város Önkormányzata Vasvár Városért Érdemérmet adományozta 2005. október 23-án a Napsugár Nyugdíjas Klubnak. Az elismerést V. Németh Zsolt polgármester adta át a városi megemlékezésen.Kovács Istvánné, Manci néni a klub egyik alapító tagja a 2008-ban vette át a dr. Kiss Gyula Közösségi Kultúráért cím kitüntetést. Vasvár Város Önkormányzata 2012 évben Közszolgálatért Alapított Barabás István Díjjal ismerte el Varga Istvánné tevékenységét. Erzsi néni az egészségügyben dolgozott, s évek óta aktív tagja a klubnak. A Nagy Gáspár tiszteletére rendezett Költõ Hazatér vers- és prózamondó országos találkozókon Varga Jánosné méretteti meg tudását évrõl évre. Legutóbb Vas Megye Önkormányzatának külön díját érdemelte ki. Ezek az elismerések a klubtagok életében természetesen jelentõs mérföldkövek, de az életkoruk adta bölcs belátással, a közösségi együttléteket, a magány oldását segítõ programokat, a hasznosságtudatuk érzését mindennél többre tartják.

A klub 2012 évben rajzpályázatot hirdetett gyerekeknek. „Akitõl az életemet kaptam, Aki felnevel” - címmel. Az alkotásokból kiállítást rendeztek, a pályázó gyermekeket pedig ünnepélyes keretek között látták vendégül. A tágabb környezetük érdekében végzett tevékenységek mellett marad idõ a hagyományos klubélet folytatására is. Megünnepelik egymás névnapját, számon tartják és látogatják a betegeket, kirándulnak, és színházi elõadásokat látogatnak. A klub tagsága együtt lépett a vasvári vöröskereszt szervezetébe. A tagság személyes érdeklõdési körének megfelelõen is tagozódik. Eszerint rendeztünk már kiállítást népi varrottasokból, hímzésekbõl, szõttesekbõl.

A jó hangú, dalolni szertõ klubtagok Varga Diána a népmûvészet ifjú mestere irányításával, elsajátították a népdaléneklés fortélyait. Mára már, a helyi önkormányzat pályázati támogatását felhasználva, népdalcsokrok elõadásakor alkalomhoz illõ viseletben állhatnak közönségük elé. Gyakorta kapnak meghívásokat szereplésekre. A népdalkör is magáénak tudhat szakmai elismeréseket. 2004-ben, a VII. Nemzetközi Népdalos Találkozón kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, 2005 októberében Arany minõsítést értek el a VI. Vass Lajos népzenei verseny elõdöntõjében. Két alkalommal az Õszirózsa Népdalkör adott otthont a Vas Megyei Nyugdíjas Énekkarok találkozójának. A kis csoport hite szerint a legnagyobb mûvészet, derûs szívvel megöregedni. Ennek érdekében mindent meg is tesznek, szeretik a finom borokat, a jó társaságot, nem vetik meg a férfiemberek kedves bókjait, a pikáns vicceket, hisznek a közös éneklés, a dalok gyógyító erejében. Fellépéseik legfõbb üzenete, hogy vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a dal, a zene világít be.

Ahogy az idõ lassan eljár, a létszám egyre csökken, valaki idõnként vissza visszatér, s vannak, akik már nem jöhetnek. Az élet rendje szerint a Napsugár Nyugdíjas Klub kis csapata töretlen hittel, jókedvvel éli a klubnapokat és azon túl, személyes gondjaikban is számíthatnak egymásra. A klubtagok ezúton köszönik a Dr. Kiss Gyula egyesületnek azt az önzetlen figyelmet, amivel a közösségekért munkálkodókat évrõl évre megtisztelik.

forrás: www.vasvar.hu


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.