Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2013. június 29 18:57:59 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2013. június 25-ei ülésérõl.

A 8-as út melletti kerékpárút felújításának folytatásáért

A kerékpárút felújítása korábban a Nefelejcs utcáig történt meg, s elkészítette az önkormányzat a Horvátnádaljáig tartó szakasz tervezését, s benyújtotta pályázatát a megvalósításra is. A keretek kimerülése okán ez nem kapott támogatást, most azonban várhatóan új lehetõség nyílik támogatás elnyerésére a kivitelezéshez. Ennek sikerességét nagymértékben elõsegítheti, ha engedélyes tervdokumentációval, érvényes engedélyekkel rendelkezik a pályázat, vagy már intézkedés történt az illetékes hatóságnál az engedélyezés vagy a korábbi engedély meghosszabbítás iránt.
A tervdokumentáció rendelkezésre áll, azonban az elkészítése óta eltelt 4 év során a megváltozott útügyi szabványoknak, elõírásoknak megfelelõen aktualizáltatni szükséges, és az idõközben lejárt engedélyt újra meg kell kéni. A pályázat többek között elõkészítési és építési beruházást-felújítást támogat. A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás, a támogatási intenzitás várhatóan max. 100%. Az elõkészítési költségeknél a tervezés, engedélyeztetés költségei, sikeres pályázat esetén elszámolhatóak.
Sikeres pályázat esetén a meglévõ kerékpárút nyomvonalának felhasználásával a Nefelejcs utcától folytatódna a szélesítést, gyalogos és kerékpárutas közlekedésre alkalmas, önálló kiépítésû közlekedési útvonal kialakításával. A 3046 m hosszú kerékpárút a 8.sz fõút mentén egészen a Teleki utca nyugati keresztezõdéséig halad. Átlagos szélessége 3,60 m. Közel 1km belterületi, közel 2 km külterületi szakasza van a kerékpárútnak, belterületen 3,90-4,40, míg külterületen 3,6-2,6 m szélességben épülne.
A tervek aktualizálása során új költségvetés készül, a becsült beruházási költség 220-240 mFt. Az elõkészítésre 1,04 mFt összeget biztosítottak a képviselõk mely tartalmazza a tervek aktualizálásának költségét, valamint a hatósági díjat. A Képviselõ-testület a pályázat benyújtása elõtt a pontos számok és feltételek ismeretében ismételten tárgyalni fognak a fejlesztésrõl.

Módosul a város idei költségvetése
A központi költségvetésbõl bérkompenzáció címén érkezett 3,1 mFt, amely növeli az önkormányzat központi támogatás elõirányzatát, továbbá az intézmények személyi juttatás és munkaadót terhelõ járulékának elõirányzatát.
A pénzbeni ellátások kifizetése alapján támogatás igénylés történt, amelyre az önkormányzat 13,1 mFt összegû központi támogatást kapott, továbbá 38 eFt fejezettõl átvett támogatásértékû bevétel érkezett.
Körmend Város Önkormányzata és Csákánydoroszló Község Önkormányzata 2013. március 1.-tõl közös önkormányzati hivatalt tart fenn. A körmendi polgármesteri hivatal látja el az igazgatási, szociális feladatokat, a gazdálkodási, könyvvezetési, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeket. A körmendi hivatal alkalmazottja a Csákánydoroszló település hivatalában dolgozó 3 fõ is. A feladatellátáshoz a központi támogatást Csákánydoroszló önkormányzata kapja, amelybõl a hivatal mûködéséhez szükséges összeget átadja Körmend város Önkormányzata részére. A dologi kiadások esetében 10 havi összeg, a személyi juttatás esetében 9 havi összeg kerül átadásra, illetve egy dolgozó esetében 8 havi összeg. A körmendi polgármesteri hivatal 7-8 dolgozójánál többlet feladatot jelen a községi önkormányzati feladatok ellátása. A feladattal kapcsolatban átvett pénzeszköz 13 mFt, amellyel az önkormányzat támogatás értékû bevétele nõ.
A Vasivíz Zrt. gazdálkodása, vagyoni helyzetének átalakítása következtében az önkormányzat különbözõ jogcímeken vagyoni elemekhez jut, amely részben tárgyi eszközként, részben pénzeszköz formájában valósul meg. A tárgyi eszközök átvétele számviteli szempontból folyamatosan történik, a pénzeszköz átadására késõbbi idõpontban kerül sor. Az önkormányzat osztalékként, mint felhalmozási bevételt 8,5 mFt összeget kap, amely növeli a felhalmozási célú bevételi elõirányzatot. Kiadási oldalon pedig részben útfelújításra kerül felhasználásra a IV. Béla király utca burkolattal való ellátása céljából az önkormányzati utak felújítása elõirányzat 8 mFt-os növelésével, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, szoftverek fejlesztése kiadásainak 500 eFt-os elõirányzatának biztosítása mellett.
Az önkormányzat tulajdonát képezi a Rába parton lévõ bárkaház, amely a jelenlegi állapotában a teljes elhanyagoltság képét mutatja. Az ingatlan nem használható részben az árvíz okozta károk, részben a különbözõ rongálások következtében. Az épületrõl a vizet és a villanyt kikötötték vélhetõen a közmûdíjak nem fizetése miatt, azokat is vissza kell köttetni, mely nem kis költséggel jár. Indokolt a károk elhárítása és a hibák kijavítása annak érdekében, hogy az ingatlan különbözõ célokra használható legyen. A feladatok elvégzéséhez az elõzetes számítások szerint 1 mFt összegre van szükség. A feladatot a Körmend Város Gondnoksága fogja elvégezni, melyet a gazdálkodási tartalék terhére biztosít az önkormányzat.
A Körmendi Kulturális Központ városi rendezvényekhez a dologi kiadások növelésére 350 eFt-ot kap az önkormányzatnál tervezett polgármesteri keret terhére.
Ennek alapján a bevételek és kiadások fõösszegét 2.679.867 eFt-ban, az önkormányzat gazdálkodási tartalékát 19.454 eFt-ban, melybõl feladattal terhelt 7.000 eFt, szabadon felhasználható jóvá a képviselõk.

Olcsóbb energiabeszerzés
A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen az idei évre vonatkozóan is a Sourcing Kft jár el az Önkormányzat javára a villamos energia és a gáz kereskedelmi piacon történõ olcsóbb energiabeszerzés érdekében.
A gázbeszerzés nyilvános közbeszerzési tender keretében történt, melyben Körmenden kívül még számos Önkormányzat részt vett ajánlatkérõként. A gázbeszerzés 2 évre szól, 2013. július 1-étõl 2015. július 1-ig. A jelenlegi árakhoz képest, a jelenlegi fogyasztások alapján a beszerzéssel 10,38 mFt megtakarítást ért el az Önkormányzat ezen két éves idõtartammal számolva. A legjobb ajánlatot a GDF Suez adta, a versenyeztetett ár a jelenlegi szerzõdéses energiaárhoz képest 30,13 Ft/m³ fajlagos megtakarítást mutat, ami a 24 hónapra vonatkozó mennyiségre (344.500 m³) 10.38 Ft megtakarítást jelent Körmendnek. A tényleges megtakarítás azonban ennél nagyobb, mert április 1-étõl a Gimnázium már önkormányzati fenntartásban van, és lehetõség nyílt arra, hogy az akkor már folyamatban lévõ közbeszerzésbe utólagosan bevonásra kerüljön a Gimnázium is. Így a Gimnázium fogyasztásával kiegészítve az Önkormányzat energiamegtakarítása jelenlegi árakon és jelenlegi fogyasztási adatokkal 11,2 mFt.
Hamarosan indul a villamos energia beszerzése is, szintén több Önkormányzat részvételével. Az idei villamos energia díjak kifizetése során feltûnt, hogy a rendszerhasználati díj (mely független a tényleges fogyasztástól) indokolatlanul szinte háromszorosára nõtt. A Sourcing Kft. révén díjfelülvizsgálatot kértünk, amely révén kiderült, hogy az Önkormányzatnak visszajár 1.676.389 Ft, melyet azóta az EON vissza is fizetett az Önkormányzatnak.

Helyi értéktár létrehozása
Hazánk természeti-táji adottságai, elõdeink és kortársaink alkotta szellemi, tárgyi értékeink településeink és az egész nemzet értékeit képviselik. Az értékek feltárása, megõrzése és továbbfejlesztése mindannyiunk közös érdeke és feladata. Ennek megvalósítását segíti elõ a magyar nemzeti értékekrõl és hungarikumokról szóló törvény, valamint a végrehajtást szabályozó kormányrendelet, melynek hatályba lépéstõl számított 60 napon belül döntést kell hozni arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetõségével az önkormányzat.
Nemzeti értéknek minõsül „a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élõvilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megõrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely hazai szempontból meghatározó jelentõségû, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzõnek és közismertnek fogad el. Jelentõsen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerõsítéséhez”.
A törvény egyik hangsúlyos célja a nemzeti értékek összegyûjtése, dokumentálása és megõrzése: a Magyar Értéktár az összesítõ gyûjteménye a települési, a tájegységi, a megyei, az ágazati, illetve a külhoni közösségek értéktárainak. Az értéktárakba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti.
A nemzeti értékek „csúcsán” a hungarikumok állnak. A Kormányrendelet értelmében a települési értéktár létrehozása viszont az adott települési önkormányzat joga. A megyei értéktárral kapcsolatos feladatokat pedig alapesetben a törvény a megyei önkormányzat hatáskörébe utalja.
A települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történõ megküldésével megbízhat a település területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõt területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet. A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. A képviselõk döntése értelmében létrehozásra kerül a települési Értéktár, de külön bizottságot nem hoz létre az önkormányzat a feladat ellátására, hanem a Társadalmi Ügyek Bizottsága látja el ezeket a teendõket.

Pályázati a helytörténeti állandó kiállítás megújításáért
Az Emberi Erõforrások Minisztériumának rendelet útján kiírt pályázata kínálhat segítséget a 19 éve létrehozott Nemzedékek Öröksége címû helytörténeti kiállítás megújítására. A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum két ütemben végezné el a feladatot, elsõ ütemben idén az elõkészítést végeznék el, mely tartalmazza a látványtervet, az installáció tervezését, valamint a belsõépítészeti tervezést és munkákat, melyek révén a jelenleg irodaként és raktárként szolgáló helyiségek kiállítótérré alakulnának át. A megvalósításra a második ütemben, 2014-ben kerülne sor, mely egybeesik a város alapításának 770. évfordulójával.
Az elsõ ütem megvalósításának költsége 16 mFt, melyhez a fenntartó önkormányzatnak 10 %-os önerõt kell biztosítani. A projekt támogatás esetén elõfinanszírozott, vagyis a megvalósítását következõen a következõ évi költségvetésben kell forrását biztosítani. A Képviselõ-testület támogatta a pályázat benyújtását, és a szükséges önerõ költségvetésben történõ megtervezését.


Röviden

- Egyhangúlag fogadta el a Képviselõ-testület a Szociális Szolgáltató és Információs Központ tevékenységérõl szóló beszámolót.

- A Batthyányné Coreth Mária Óvoda intézményvezetõi megbízását az óvoda eddigi vezetõje, Rózsás Ágota nyerte el 2018. július 31-ig terjedõ idõszakra. A Somogyi Béla Általános Iskolában igazgatói munkakörre Karakai Józsefet, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola esetében pedig Fazekasné Mittli Piroskát javasolta a Képviselõ-testület kinevezni a jogkört gyakorló oktatási miniszternek.

- Jóváhagyták a képviselõk az Önkormányzat, és a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzéseirõl szóló szabályzatot.

- A körmendi szennyvízközmû rendszer üzemeltetésére a Vasivíz Zrt-vel köt üzemeltetési szerzõdést az Önkormányzat.

- A II. számú fogászati körzetben augusztus 1-tõl az eddig helyettesítést ellátó dr. Nyilas Nóra fogorvossal köt határozatlan idejû feladatellátási szerzõdést az Önkormányzat.

- Elfogadta a Képviselõ-testület a II. féléves munkatervét.

Körmenden is jelentõs károkat okoz az árvíz, ezért átérezve az idei rendkívüli dunai árvíz okozta helyzetet csatlakozott az Önkormányzat a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének felhívásához, és 300 eFt összeg utalásáról döntöttek a bajba jutott családok megsegítésére létrehozott számlára.A Képviselõ-testületi ülések elõterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján ( http://ekormanyzat.kormend.hu )


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.