Pályázati kiírás építési telkek értékesítésére

droszler | 2017. január 25 09:12:01 | körmendi hírek |

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend, Hunyadi út mentén található

1407/82 hrsz (750 m2) és 1407/83 hrsz (749m2) kivett,  beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok értékesítésére

 1.)   A pályázatot kiíró neve: Körmend Város Önkormányzata

2.)   A pályázatot kiíró székhelye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

3.)     A pályázat célja: Körmend, Hunyadi út mentén található, 1407/82 hrsz. (750 m2); 1407/83 hrsz. 749 (m2); kivett,  beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok  értékesítése lakóépületként való beépítése.

A 2 db ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. Az Önkormányzat tulajdona per- teher-és igénymentes. A csatolt tulajdoni lapok szerint jelenleg E.on vezetékjog szerepel mindegyik ingatlanon, azonban a 20kV-os vezeték kiváltás tervezése már folyamatban van, a kivitelezése 2017. február hónapra tervezett.

Az értékesítés célja az, hogy a vevők az ingatlant családi házzal beépítsék a szerződéskötést követő 5 éven belül.  Az Önkormányzat ezért 2021. december 31-ig teljesítendő  beépítési kötelezettséget ír elő – telkenként – a legjobb ajánlattevővel kötendő szerződésben, e határidő leteltéig a tulajdon csak a pályázatban ismertetett beruházási cél megvalósítása érdekében terhelhető meg. A beépítési kötelezettség biztosítására az Önkormányzat visszavásárlási jogot és elidegenítési tilalmat köt ki.

Az Önkormányzatot megilleti az elállás joga arra az esetre, ha a nyertes pályázó nem teljesíti a pályázatában és a vele kötött szerződésben vállaltakat, illetve a pályázati felhívásban előírtakat.

Az értékesítés feltételei, Körmend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2016.(VI.27.) önkormányzati határozata alapján:

-  Az ingatlanok (építési telkek) kikiáltási ára:

Helyrajzi szám

m2

Kikiáltási ár (bruttó Ft)

Körmend 1407/82

750

3.697.393.-

Körmend 1407/83

749

3.696.504.-

  A vevő a vételárból a szerződéskötéstől számított 60 napon belül bruttó 3.030.643.-Ft összeget tartozik megfizetni, a fennmaradó vételárrészt a vevő a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül köteles megfizetni, de a vevő ennél korábbi időpontban is teljesítheti a fennmaradt vételárrész fizetését.

 A kikiáltási ár alatt tett megajánlásokat az Önkormányzat nem tárgyalja meg. 

 Amennyiben ugyanarra az ingatlanra több ajánlat érkezik, abban az esetben a vételárra legkedvezőbb ajánlatot tevőt hirdeti ki az Önkormányzat nyertes ajánlattevőnek.

 Amennyiben ugyanarra az ingatlanra több egyforma megajánlású ajánlat érkezik, abban az esetben az Önkormányzat az egyforma megajánlásokat tevő ajánlattevőket ajánlataik egyszeri módosítására hívja fel, és a módosítás során legkedvezőbb ajánlatot tevőt hirdeti ki az Önkormányzat nyertes ajánlattevőnek.

 A kikiáltási ár már tartalmazza az ingatlan közművesítésének költségét is.

Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetőek.

 Önkormányzat által vállalt közmű-tartalom részletezése:

A telkek ellátása alapcsomagként működik, ha a leendő tulajdonos ettől eltérőt igényel, a szolgáltatónál tudja módosítani.

- 20kV vezeték kiváltás: tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés         

- vízvezeték építés és a bekötések kialakítása: átlagos családi ház léptékben                              

- Szennyvízcsatorna építés és bekötések: átlagos családi ház léptékben, 2 db házi beemelővel kell számolni, ezek a tulajdonosok számára nem jelentenek hátrányt, mert az üzemeltető átveszi a nyomott rendszert is (villanyköltséggel együtt) üzemeltetésre. A HBA rendszerhez külön áram-fogyasztásmérőt építünk ki.                             

- Csapadékárok tisztítása,                                                                                                        

- Gázellátás: évi 2000m3/ingatlan, gázórával, beüzemeléssel                                                       

- Áramellátás: 1x32A.                                                                                                              

- Közvilágítás, 2 oszlop tervezés, kivitelezés                                                                              

 A vételár nem tartalmazza: a járdaépítést, telekbejárók létesítését, villanyóra, és vízóra telepítését, valamint a TV, internet, telefon létesítését, ezt tulajdonosnak egyénileg kell rendezni, építkezés során, a saját igényük szerint. E feladatokat a leendő telektulajdonosoknak kell bonyolítani, és finanszírozni.

A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (1) bekezdése alapján. A nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az elővásárlásra jogosult nemleges nyilatkozata a kiíróhoz megérkezik vagy a nyilatkozattételre meghatározott határidő nyilatkozat megtétele nélkül eltelt.

4.)     A pályázat jellege: a pályázat nyílt., amelyre csak magánszemélyek pályázhatnak, saját célú családi ház építési telek megvásárlása céljából. Az Önkormányzat az ingatlanok értékesítésével kifejezetten a meglévő lakóövezet bővítését célozza meg. Az ajánlattevőknek  név megjelölésével kell pályázniuk.

5.)     Az értékesítendő ingatlannal, annak hasznosításával kapcsolatos elvárások a kiíró részéről:

Az ingatlan Körmend város északi, családi házas beépítésű részén található, a Hunyadi u. mentén. Az ingatlanok elhelyezkedése kedvező, az ingatlanokra vonatkozóan Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Körmend város helyi építési szabályzatáról és a város szabályozási tervéről szóló 36/2003.(XII.1.) számú rendelete alapján az Lke-2 övezet szerinti beépítést enged, az alábbi feltételekkel.  

 

 

Övezet jele

Lke-1

Lke-2

Lke-3

Beépítés módja

SZ

0

0(*)

Kialakítható telek

Minimális mé­retei

terület (m2)

500

600

600

szélesség (m)

18

18

15

mélység (m)

30

35

40

Maximális beépítettség

%

30

30

30

max. m2

350

350

Előkert (m)

5,0

5,0

5,0

Oldalkert (m)

3,0

6,0

6,0

Hátsókert (m)

6,0

6,0

6,0

Építménymagasság min-max (m)

3,5-6,0

3,5-6,0

3,5-6,0

Minimális zöldfelület (%)

50

50

50

                          (*) Saroktelken a szabadonálló beépítési mód is megengedhető.”

 

Az ajánlattevőknek ajánlatukban az alábbiakat kell bemutatniuk:

-         egyértelmű nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő beépíti a teljes ingatlant 2021. december 31-ig

-         egyértelmű nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő rendelkezésére áll az építéshez szükséges pénzügyi fedezet, és hogyan (önerő, hitel, .stb.)

-         az ingatlanért kínált vételárat

-         egyértelmű nyilatkozat arra, hogy kit jelöl meg az ajánlattevő az ingatlan vevőjének, több vevő esetén a tulajdoni hányadokat is kérjük megadni

 

6.)     Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

-              a pályázati kiíráshoz mellékelt ajánlattevői nyilatkozatot kitöltve, aláírva

-              a pályázati kiíráshoz mellékelt nyilatkozat(ok) kitöltve, aláírva

-              az 5.) pontban írtakra adott vállalásokat, bemutatásokat.

7.)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. I. emelet Titkársági szoba

Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani mindkét esetben úgy, hogy az ajánlatnak legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig be kell érkeznie a kiíróhoz.

8.)     Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. február 20., 12.00 óra.

Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani.

9.)     Az ajánlati kötöttség tartama: az ajánlattevők ajánlati kötöttsége a pályázati eljárás eredményének kihirdetéséig (közléséig) tart. A nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 2017. június 30-ig meghosszabbodik.

10.)   Egyéb kikötések:

Az Önkormányzatot megilleti a szerződéstől való elállás joga arra az esetre is, ha a nyertes ajánlattevő a vételárat a szerződésben meghatározott határidőig nem fizeti meg az Önkormányzat részére.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást – akár indokolás nélkül is –eredménytelenné nyilváníthatja, vagy pályázati felhívását visszavonhatja. Ebben az esetben az ajánlattevők semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek követelést Körmend Város Önkormányzatával szemben.

 

Csak olyan magánszemély vehet részt az eljárásban, és lehet az értékesítendő ingatlan vevője, akinek az eljárást lezáró Képviselő-testületi döntés időpontjában Körmend Város Önkormányzatával, annak költségvetési szerveivel (Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal, Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár, Körmend város Gondnoksága), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal (Régióhő Kft.) szemben nincsen bármilyen jogcímből eredő, lejárt tartozása, ellenkező esetben az ajánlattevő – ajánlatának tartalmi vizsgálata nélkül - az eljárásból kizárásra kerül.

A pályázati eljáráson részt vevők kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentebb leírt tartozásmentesség megállapítása végett az Önkormányzat információt szerezzen be az illetékes szervezetektől, az ezen információ beszerzéshez szükséges felhatalmazást  az ajánlattevők a pályázati kiírásban szereplő feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírásával megadják az Önkormányzatnak.

A kiíró a pályázaton való részvételt nem köti pályázati biztosíték megfizetéséhez.

 

A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ a 94/592-922-as telefonszámon vagy a varosfejlesztes@kormend.hu címen szerezhető.

A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a következő legjobb ajánlatot tevőt hirdesse ki az eljárás nyertes ajánlattevőjének

Az ajánlathoz kötelezően becsatolandó a pályázati kiíráshoz mellékelt nyilatkozatok kitöltve. A táblázatban megadott adatok, információk a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésbe beépülnek, és azok megvalósítására a nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal már az ajánlatában, és a vele kötendő szerződésben is.

 Körmend, 2017.január 25.

Bebes István
polgármester s.k.

 

Letölthető dokumentumok:

A pályázati kiírás és nyilatkozatok

Térkép

 Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.