Együttműködés szükséges a lakossággal

droszler | 2004. május 15 20:37:08 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Beszélgetés dr. Takács Tibor rendőrkapitánnyal

Gyermekkorának nyolc évét városunk­ban töltötte dr. Takács Tibor, Körmend rendőrkapitánya, s így nem ismeretlenek számára városunk utcái és lakói sem. Mint mondja, tavaly november óta dolgozik itt, s az elmúlt fél évben számtalan régi ismerőssel ke­rült újra kapcsolatba. A lakossággal való ismerkedést a jövőben szeretné még in­kább kibővíteni, hiszen azt vallja, hogy a város jó közbiztonságának megőrzése ér­dekében a rendőrségnek szoros együtt­működést kell kialakítania a polgárokkal, s ezt hangsúlyozta abban a beszámoló­ban is, melyet nemrégiben tett a képvi­selő-testület előtt.

-Tizenegy éves koromig éltünk Körmenden, s mióta visszakerültem ide, többször felkeres­tem egykori lakóhelyeinket és a boltokat, aho­vá re gelente jártunk, sőt többször megnéz­tem a város egyik legfőbb nevezetességét, a platánfát is. Mindennap szívesen jövök dol-gozni, s annak ellenére, hogy Szombathelyen élek, érzelmileg erősen kötődöm Körmendhez is - mondta a városhoz fűződő kapcsolatáról dr. Takács Tibor.

- Januárban egy jelentős ügyet zártak le, hiszen egy drogdílert sikerült lelep­lezniük. Azóta is ilyen pergősek a rend­őrök hétköznapjai?

- Szerencsére most nincs olyan elsöprő erejű ügyünk, mint néhány hónappal ezelőtt, a nagy mennyiségű kábítószerrel kereskedő fiatalem­ber esetében volt. Most is nyomozunk ugyan kábítószeres ügyben, de ez sokkal kisebb jelentőségű, mint a korábbi. Nemrégiben felderítet­tünk eg csalássorozatot, ami pénzintézetek ellen irányult, s melynek elkövetői főként munka­nélküliek voltak. Ezzel kapcsolatban közel hat­van bűncselekményt térképeztünk fel.

- A gyárak bezárásával többen vannak azok, akik nem jutnak rendszeresen jö­vedelemhez. Van-e összefüggés a mun­kanélküliek száma és a közbiztonság között?

- A felderített körmendi elkövetők kevesen vannak, s nagyon ritka az, hogy valaki csak azért tör be, mert nincsen pénze ennivalóra. A munkanélküliek inkább sekélyekkel, vagy sze­rényebb életvitellel enyhítik megélhetési prob­lémáikat, s így egyértelműen mondhatom, nincs konkrét párhuzam az elkövetők és a munkanélküliek között. Gyakoribb az, hogy a szomszédos Zala melyéből csap át egy-egy elkövetői csoport a területünkre, így őket foko­zottabban kell figyelnünk.

- Mi a leggyakrabban elkövetett bűn­cselekmény a városban?

- A vagyon ellen elkövetett bűncselekmé­nyek, főleg a gépkocsi-feltörés és a betörés áll az első helyen, az összes bűncselekmény mint­egy hetven százalékát teszik ki az ilyen esetek.
Ezeknek az ügyeknek nagyon jó a felderítési aránya, s ezt még javítani is szeretnénk a jövőben azzal, hogy nemrégiben átszerveztük a bűn­ügyi munkatársak szolgálati idejét. A hivatali munkaidő helyett bevezettük a kétműszakos rendet, s így folya­matosabb, s reményeink szerint még hatéko­nyabb lesz a munkavégzésük.

- Az Európai Uniós csatlako­zás után szaba­dabbá válik a közlekedés az egyes orszá­gok között. Hogyan készül fel a rendőrség arra, hogy a városon átme­nők között töb­ben lehetnek bűnözők?

- A rendőrségnek a határ- és polgárőrséggel, a lakossággal, és egyéb szervekkel együttmű­ködve kell az ilyen eseteket kiszűrnie. Erre külö­nösen a schengeni határok megszűnése után, 2007 körül lesz szükség, hiszen akkor hatványo­zottabban jelentkezhetnek ilyen problémák, s minden bizonnyal kényelmetlenséget okoz majd a lakóknak a városon átmenő nagy fordalom is. Ezért a rendőrség részéről mi is szorgalmazzuk a Körmendet elkerülő út megépítését, hiszen ez a lakók nyugodtabb életét biztosítaná.
- Néhány héttel ezelőtt számolt be a képviselő-testületnek a 2003. év rendőrségi munkájáról. Milyen újításokat tervez a továbbiakban a jó közbiztonság meg­tartása, illetve javítása érdekében?

- A jövőben nagyon fontosnak tartom a már em­lített szorosabb együttműködést a lakossággal és a különböző, mun­kánkat segítő szer­vekkel. Szeretnénk gyorsabban és kreatívan kezelni a bűnözői stratégiák változásait is, s emellett összehangolt közleke­dési és közrendvé­delmi akciókkal szűkíteni akarjuk az elkövetők cso­portjait is. A rend­őröktől készséges, udvarias fellépést követelek, valamint azt, hogy segítsék a sértetteket és a rászorulókat, és a törvény szellemében végez­zék munkájukat. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor csak javíthatunk a város közbiztonsági helyzetén, ami a rendőri munkának kö­szönhetően eddig sem volt rossz. Sőt elmond­ható, hogy az ország összes bűncselekmé­nyének csak egy csekély része koncentrálódik Körmendre, s a célunk az, hogy ezt a jövőben még lejjebb szorítsuk.

Tóth Judit
Körmendi Híradó
II. évfolyam 8. szám

Fotó: Wolf Ferenc


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.