Egészségügyi konferencia

droszler | 2004. október 20 10:14:26 | körmendi hírek |
Emlékezzünk, hogy tanulhas­sunk mottóval a Szegények Or­vosa Körmendért Alapítvány (Fidelitate et caritate) Körmend város egészségügyi szakdolgo­zói részére szervezett kreditpon­tos továbbképzést október 9-én a városháza nagytermében.

Az eseményen résztvevõket Geosits Bernadett tolmácsolásá­ban (Olcsai iskola) fuvolamuzsi­ka, majd az ugyancsak olcsais Horváth Viktória szavalata üd­vözölte. Utóbbi Csanád Béla Fohász dr. Batthyány Lászlóhoz címû költeményét mondta el. A Batthyányak városáról, a her­cegorvos körmendi kötõdéseirõl is szólt egyebek mellett köszön­tõjében Bebes István polgármes­ter. A szakmai tanácskozást dr. Gyürki László pápai prelátus, teológia tanár, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjának köszöntõ beszéde nyitotta meg.
A konferencián az egészség­ügyi szakdolgozók jogairól, kö­telességeirõl, a betegek jogairól, a gyógyító eljárások szövõdmé­nyeirõl, a biztosítási kötelezett­ségrõl, valamint a külföldi ál­lampolgárok magyarországi egészségügyi ellátásáról dr. Vojcek László, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, az orvostudomány kandi­dátusa, a BIK szülész-nõgyógy­ász fõorvosa, orvos-jogász tar­tott elõadást. Tájékoztatójában kitért az uniós csatlakozás utáni idõszak során bekövetkezett vál­tozásokra, jellemzõkre is.

ász
Rábavidék


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.