Ahol vannak jó és rossz áldozatok

droszler | 2005. június 10 18:54:27 | körmendi hírek |
A holokausztra csak kaviccsal lehet emlékezni Körmenden

A körmendi képviselõ-testület legutóbbi ülésén élénk vitát vál­tott ki a helyi közmûvelõdési tevékenység ellátásáról 1999-ben al­kotott rendelet módosításának tervezete. A kulturális, turisztikai és sportbizottság áprilisban és május közepén is foglalkozott a témá­val, s ezek alapján terjesztette módosító javaslatait a grémium elé.

A testületi anyag írásos részé­ben egy táblázatban tizenhárom program, ünnep, illetve rendez­vény került a képviselõk elé. A napirend tárgyalása során dr. Stipkovits Ferenc képviselõ jelezte, hogy a körmendi zsidók deportálásának emléknap­ja kimaradt a listából, kérte annak - hacsak ötévenkénti ciklusban is - felvételét az ünnepek sorába. Dr. Nagy Zoltán, a kulturális, tu­risztikai és sportbizottság elnöke válaszában azt mondta: aki meg akar emlékezni a holokausztról, az zsidó szokás szerint tegyen az emlékmû talpazatára egy kavi­csot. Nem tartotta érdemesnek a városi ünnepek sorába a június 19-i megemlékezés felvételét.
Szabadi István képviselõ vi­szont javasolta, hogy február 25­-ét, a kommunizmus áldozatainak napját vegyék fel a városi meg­emlékezések közé. Ezt a grémium 14 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett megszavazta. A késõbbiek során dr. Stipkovits Ferenc a holo­kauszt emléknappal kapcsolatos
módosító javaslatát visszavonta, így az lekerült a napirendrõl.
Az ülésen elhangzott, hogy az önkormányzati közmûvelõ­dési feladatokat elsõdlegesen a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár látja el. A város önálló nagyrendezvé­nyére (Körmendi Napok) és a civil szervezetek támogatására a polgármesteri hivatal költségve­tésében rendszeresen kell finan­szírozást biztosítani.

Tóth L.
Rábavidék
XVI. évfolyam 11.szám


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.