53 millió, forinttal gazdagodott a Rázsó iskola

droszler | 2005. június 11 17:14:43 | körmendi hírek |
Tájékoztató a szakképzési alapról

Törvény is rendelkezik arról, hogy a szakképzõ és szak­munkásképzõ intézetek kötelesek beszámolni a részükre jut­tatott támogatások, szakképzési alap kapcsán kapott pénzesz­közök felhasználásáról. A Körmendi Rázsó Imre Szakközépis­kola, Szakiskola és Kollégium vezetése e beszámolóját június elsején az iskolai könyvtárban tartotta meg.
Egyed Gyula igazgató kö­szöntötte a megjelenteket, Kör­mend és környéke területérõl ér­kezett vállalatok, cégek képvise­lõit, akik az elmúlt idõszakban anyagiakkal is hozzájárultak a tanintézetben folyó oktató-neve­lõ munka színvonalának, techni­kai és eszközhátterének javításához, fejlesztéséhez.
Tájékoztatójában elmondta, hogy az elmúlt négy év során ez az összeg 53 millió forintot je­lentett. Ennyit költöttek mû­szer- és gépvásárlásra, szer­számberendezések felújítására.
A gyakorlati képzést szolgáló eszközpark 80 kisebb-nagyobb értékû géppel, felszereléssel gyarapodott. Ezeken kívül a tanintézeti épületek állaga is javult, hiszen több helyen részleges épület-felújításokat is el tudtak végeztetni.
A szakképzési alapból tarta­lékba is helyeztek, amibõl a nyáron megkezdõdik az oktatási fõépület északi irányú bõvítése. Érdeklõdésünkre az igazgató el­mondta: a beruházás 100 millió forint körüli. A Körmendi Nová­tor Építõipari Tervezõ Kivitelezõ és Kereskedelmi Kft. tervein összesen 600 négyzetméter alapterületû, emeleti résszel bõvül az is­kola, melyet egy üvegfolyosó kapcsol majd a régi épülethez. A bõvítményben taniroda, multimé­diás szaktanterem, faipari alapo­zó mûhely és mûszaki mérõ szak­tanterem is helyet kap majd.


Rábavidék
XVI. évfolyam 11.szám


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.