Körmenden lesz az ADA kárpitos bútor gyártó központja

droszler | 2005. június 21 19:43:51 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Az ország egyik legmodernebb és legkiterjedtebb kárpitos ülõ- és fek­võbútorokat elõállító vállalkozása Vas megye legstabilabban fejlõdõ gazdasági egységei között tartatik számon.
A szakmabeliek pedig a 96 százalékban nyugat-európai export­ra termelõ ADA Hungária Bútor­gyár Kft. mûködését megismerve, mintaüzemként szokták emlegetni. A napjainkban 710 munkatársat foglalkoztató társaság arról is neve­zetes, hogy nem csupán a követel­mények mércéje magas berkeiben, hanem a bérek szintje is. A cég 1992. esztendei megalakulása óta folyamatosan és óriási mértékben fejlõdik, s e prosperálásnak köszön­hetõen, a konszernen belül, profiljá­ban, kárpitosbútor gyártásban meg­szerezte a közép-európai központ rangját. Szegedi Dezsõ ügyvezetõ igazgató a minõségi elõrelépés egyik mérföldkövének tekinti, hogy a kör­mendi termékek meghódították a Benelux piacokat is.

A bejárt fejlõdési pályára visszaem­lékezve a társaság irányítója el­mondta, hogy a cégalapítás hírve­rés nélkül, csendben, a feladatokra koncentrálva történt. Amikor vi­szont kinõtt a földbõl az elsõ épít­mény, a 25 ezer négyzetméternyi alapterületû üzem, a létesítmény az érdeklõdés középpontjába ke­rült. Az építkezés során kitermelt hatalmas földmennyiség védõ­domb formákká alakult, s a föld­halmokba ültetett húszezer fa és díszcserje, az üzemudvarokhoz szokatlan kulturált környezetet eredményezett. A vállalkozás éle­tében a környezet oltalmának mindvégig központi szerep jutott. Az esõvíz például a bio tóba gyûlik össze, méghozzá a négyezer négy­zetméteres felületet figyelembe vé­ve, tekintélyes mennyiségben. Sze­gedi Dezsõ azt is elmesélte, hogy a zöldövezetben nem csak a nö­vényevõ halak és az énekes mada­rak leltek otthonra, hanem a cég saját rókával is büszkélkedhet. A dombokba vájt alagutakból rend­szeresen felbukkan a kis lakó.
Az üzemben zajló gyártástech­nológia sem szennyezi a környé­ket, hiszen ártalmas anyagok nem kerülnek a folyamatokba, s a hasz­nálatos ragasztóanyagok is környe­zetkímélõk és megfelelnek a nyu­gat-európai normáknak.
A gyár mai képének kibontako­zását a több ütemben végbement beruházásoknak köszönheti. A stratégiailag jelentõs bõvítések ug­rásszerû kapacitásnövekedést ered­ményeztek. Az épületegyüttesek 47 500 m2 alapterületén zajló te­vékenységek sora ugyancsak unió­konform. A minõségileg kifogásta­lan ülõbútorok gyártásához fel­használt alapanyagok java része importból származik. A háttér inf­rastruktúra pedig a legmodernebb technikai követelményeknek is megfelel. Az elmúlt esztendei beruházások szintén a géppark kor­szerûsítésében öltöttek testet, s 130 millió forintra rúgtak. A ter­melési folyamatok legfõbb jellemzõ­je a kvalifikált szakmunkára alapo­zódás, ezért a körmendi bázis adott­sága, múltja, logisztikai tradíciója, va­lamint üzleti kultúrája olyan értéket képvisel, amely hosszú távon alapozza meg jövõjét. A munkatársak­nak nem kell tartaniuk a cég elván­dorlásától. Napjainkban három busz és négy mikrobusz szállítja a környékrõl, valamint a közeli Zala megyei településekrõl a szakképzett dolgozókat, akiknek körében a fluk­tuáció rendkívül alacsony mérvû.

„Az európai integrációt megelõ­zõen tartottunk az uniós piaci kon­kurencia térhódításától. Aggodal­munk azonban alaptalannak bizo­nyult, hiszen versenytársaink pro­filban és anyagi kondíciókban egyaránt különböznek az ADA ar­culatától. A konszern fejlõdésének mostani iránya Románia felé mu­tat. Szalontán egy hónapja kezdõ­dött meg a tízezer négyzetméteres üzemcsarnok és kiszolgáló létesít­ményeinek építése. A magyar lak­ta vidéken, a munkanélküli kárpi­tosok félszáz fõnyi csoportja várja a gyár termelésének idén õszi beindulását. Az utánpótlás idõbeli biztosítása érdekében pedig az ADA képviselõi a helybeli szakis­kola vezetõivel felvették a kapcso­latot. A tapasztalt szakmunkások kezdõ gárdája viszont a speciális betanulási idõszakot Körmenden fogja tölteni" - vázolta fel a közel­jövõ történéseit Szegedi Dezsõ.
S minek köszönhetõ az ADA Hungária Bútorgyár Kft. közép­európai központi szerepe?
A cég lendületes fejlõdési pá­lyán haladva, olyan teljesítménye­ket produkált, amelyek azonosak az osztrák testvérvállalatokéval. A bérszínvonalak különbözõsége miatt viszont a körmendi termékek kedvezõbb áron kerülnek a nyu­gat-európai kereskedelembe. Pon­tosan betartott szállítási határidõk, valamint a magas nívójú minõség öregbíti a vállalkozás jó hírnevét. A körmendi gyár Európa egyik leggyorsabb szállítójává lépett elõ.

forrás: Vasi Gazdaság
XI. évfolyam 6. szám


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.