Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2005. június 24 15:31:57 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005. június 30-án (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart.

N A P I R E N D

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló 26/2000. (XII.21.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

3. A Településrendezési és Építészeti-Mûszaki Tervtanács létrehozásának, mûködésének rendjérõl szóló 13/2005. (IV.01.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

4. A lakások és helyiségek bérletérõl szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

5. Az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások elidegenítésének szabályairól szóló 13/1999. (XI.25.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

6. Az önkormányzat tulajdonában lévõ nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésérõl szóló 13/1995. (V.23.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

7. A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.31.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

8. A fiatal házasok otthona mûködésérõl szóló 16/1996. (VIII.13.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

9. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995. (XI.28.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester10. Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkájáról
Elõadó: Viserálek Sándorné intézményvezetõ

12. A képviselõ-testület 2005. II. félévi munkatervének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:

13. Pénzügyi elõirányzat módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. A helyi személyszállítás ellátásához fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Fedezet biztosítása Körmend Város Gondnoksága részére
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. üzemeltetési szerzõdésének, valamint üzleti tervének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. A Vasivíz Rt-vel kötendõ üzemeltetési szerzõdés jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Bérlakás építésérõl való döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. A Natúrpark Kht-ban meglévõ önkormányzati részesedés értékesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Kórház mûszerbeszerzési kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. Fedezet biztosítása a horvátnádaljai óvoda átalakításához
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Fedezet biztosítása intézményi eszközfejlesztésekhez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

23. Létszámracionalizálásról döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

24. Pályázat benyújtása a megújuló energia oktatási, képzési és kutatási központ létesítése tárgyában
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
25. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elõterjesztései:
a. Tájékoztató a Batthyány év rendezvényeirõl
Elõterjesztõ: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

b. Tájékoztató a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyásáról
Elõterjesztõ: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


26. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elõterjesztései:
a. Kérelem a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

b. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátást segítõ intézkedési tervének véleményezése
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

c. Önkormányzati támogatói nyilatkozat „A sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelése” címû pályázathoz
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


27. Tájékoztató a kiemelkedõ tanulmányi és sporteredményt elért tanulók és felkészítõ nevelõik köszöntésérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

28. Csatorna-fejlesztési döntések meghozatala
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

29. Hunyadi úti lakótelkek értékesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

30. A 0286/25 hrsz-ú ingatlan pályázati úton való értékesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

31. Az 1619 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

32. A 100/2004. számú határozat módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

33. A helyi értékvédelmi támogatások odaítélése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

34. Intézmények alapító okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

35. A Szociális Szolgáltató és Információs Központ alapító okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

36. A Vas Megyei Munkaügyi Központ részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

37. Megbízási szerzõdés jóváhagyása a Fõtér felújításához kapcsolódóan
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


- Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

- Interpellációk


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.