Pályázati felhívás

droszler | 2005. július 07 22:59:45 | körmendi hírek |
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 39/2003. (XII.31.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1.A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2. Pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.A pályázat jellege: a pályázat nyilvános.

4.Pályázat tárgya: a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0286/25 helyrajzi szám alatt felvett, 2 ha 2081 m2 nagyságú, sporttelep megnevezésû, külterületi, ipari-gazdasági övezetben sorolt, természetben a 8-as fõút mentén található Körmend Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ ingatlan értékesítése. Az ingatlanra vonatkozó szabályozási elõírások a Polgármesteri Hivatalban Czafit Csaba irodavezetõnél megtekinthetõk.

5.Az ajánlatok benyújtásának helye: Körmend Város Polgármesteri Hivatala 105-ös iroda.

6.Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melybõl egy példányt minden oldalát aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következõ szerepeljen: „Ajánlat a 0286/25 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevõ személyére vonatkozólag!

7.A pályázatok elbírálása: a pályázatok elbírálásánál elõnyt élvez az a pályázó, aki az ingatlant munkahelyteremtési célzattal kívánja hasznosítani. A pályázatok elbírálásánál további szempont a vételár nagysága, és az ingatlan beépítési határidejére tett megajánlás is.

8.Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró lehetõvé teszi, hogy a pályázó az ingatlan egészére, vagy csak annak egy részére tegyen ajánlatot.

9.Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következõk:
A pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevõi nyilatkozat,
Az ajánlattevõ ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû megajánlást kér a kiíró),
Az ajánlattevõ ajánlata a munkahelyteremtésre, a létesítendõ munkahelyek számára vonatkozóan,
Az ajánlattevõ ajánlata az ingatlan beépítésére, annak határidejére vonatkozóan.
Arra való utalás, hogy a pályázó az ingatlan egészét vagy csak annak egy részét –utóbbi esetben az igényelt területnagyság megjelölése is szükséges – kívánja adásvétellel megszerezni.
Az ajánlattevõ nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

10.Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje: 2005. augusztus 15. 10.00h. Ezzel egyidõben kerül sor az ajánlatok bontására is az 5. pontban meghatározott helyen.

11.Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor kezdõdik.

12.A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhetõ: Körmend Város Polgármesteri Hivatala, Czafit Csaba irodavezetõnél, illetve a 94/594-454-es telefonszám 45-ös mellékén.

13.Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az ajánlattételi határidõ lejártától számított 30 napon belül bírálja el.

15.Egyéb információ: Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett idõpontban a helyszínen megtekinthetõ.

A pályázati kiírás 2005. július 7-én a Polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, a Városi Televízióban és Képújságban, a Körmendi Híradó címû folyóiratban, és a Vas Népe címû napilapban kerül meghirdetésre.Körmend, 2005. július 7.

Dr. Stankovits György
jegyzõLakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.