körmendi hírek
oldal 113/148
(megjelnített találat: 4481 - 4520 --> 5910)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] (113) [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]
 

Új rendőrkapitány és tűzoltóparancsnok Körmenden

Körmend város redõrkapitányát dr. Takács Tibor alezredest 2005. július elsejével felmentették beosztásából és egyidejüleg a Vas megyei Rendõrfõkapitányság közbiztonsági igazgatójának nevezték ki. Szendrõdi Barnabás Új parancsnoka van a tûzoltóságnak is. Ugyanezen az ülésen vitatták meg a megüresedett tûzoltóparancsnoki állásra

Értékelték az ökoenergetikai rajzpályázatot

Körmend város önkormány­zata a Reginnov Tanácsadó Kft­vel közösen a közelmúltban Kör­menden megrendezett 1. Eurégiós Ökoenergetikai Szakki­állítás és Szeminárium alkalmá­ból Megújuló energiák címmel rajzpályázatot hirdetett Körmend felsõ tagozatos, illetve 14-18 éves diákjai számára. Mészáros Cecília, a Körmend és Kistérsége Társulás munkatársa

Cencen üzletasszony lesz

A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium mûködésének 59 éves története során már érett­ségizett jó néhány külföldi diák a tanintézetben, ám kínai az idén elõször. A Sichuan tarto­mányban született kínai állam­polgárságú ifjú hölgyet Mao Cencen-nek hívják, és már sokan ismerik Körmen­den. Ez

Útfelújítás

Felújítják a Körmend és Pinkamindszent közötti utszakaszt
Kovács Jenõ, a Vas Megyei Közútkezelõ Kht. ügyvezetõ igazgatója elmondta, a burkolat­erõsítésen túl autóbuszöblöket építenek ki, kisebb hidakat újí­tanak fel, körforgalmú csomó­pontot és parkolót alakítanak ki. Felújítják a jelen­leg használhatatlan minõségû

Roma Művészeti Fesztivál: július 18-24.

2005. július 18-24. Körmend és a kistérség mûvészeti életé­ben és szórakoztató iparában mindig nagy jelentõsége volt a cigány muzsikának. A he­lyi születési cigányzenészek híre túljutott a régión: a XIX. század óta a körmendi cigány zenészek a

Endrei után jön a Torgyán

Június 6-án a sokak által ked­velt egykori televíziós Endrei Judit volt a vendég. Délelõtt a körmendi Kossuth ut­cai Múzsa Könyvkereskedés­ben, délután pedig Vasváron a Bagolyvár Könyvesboltban dedikálta könyveit. A soron következõ beszélge­tõ- és dedikáló találkozó július 7-én

Keresztyén gyermektábor

Szeretettel meghívunk tartó Az 5 napos tábor naponta reggel 8-tól délután 4-ig tart. Lesz közös éneklés, játék, tanulás, sport. 9900 Körmend, Thököly utca 21 Szolga Tõkés Sándor evangélikus lelkész és felesége Judit

Probléma-e a Biofűtőmű?

Beszélgetés Bebes István polgármester úrral Folytatjuk elõzõ számunkban megkezdett oknyomozá­sunkat, amellyel a fûtõmû kõrõl kialakult nézeteltérésekre szeretnénk választ találni. Vajon miként festenek a dolgok városvezetõi szemmel? polgármester úr fel­tett kérdéseinkre adott válaszait olvashatják. Elõször is köszönjük,

Megjelent a Rába-parti FÓRUM

Rába-parti FÓRUM III. évfolyam 2. szám * 2005. június A lap tartalmából: * Nem az EU-alkotmányra * Anyának lenni * Jeles napok, évfodulók júniusban Újra itt vagyunk. „Még csak" június van, de már a második

Kistérségi Hírlevél

A közremûködésével a közelmúlt­ban jelent meg a címû, fiataloknak szóló in­formációs kiadvány. Rábavidék
XVI. évfolyam 12. szám

8. Flaszter Fesztivál

8. Flaszter Fesztivál Program: Tarisznyás együttes 16.00 (Auzstria) Blues Faces 18.00 (Horvátország) Kálmánia zenekar 20.00 DESPERADO Café Latino 21.45 Sztárvendég a Megasztárból Szabó Leslie 23.00 Varnyú

Dr. Torgyán dedikál

címû könyvét dedikálja Körmend, Kossuth L.u.2.

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2. A temetõkrõl

Közmeghallgatás

2005. július 5-én 18.00 órakor a kerül sor, melynek témája: Minden érdeklõdõt szeretettel vár:

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 12. szám A lap tartalmából: * Sikeres volt a belsõ átszervezés a gotthárdi Lurotexnél * Elkezdõdött a körmendi sportcsarnok felújítása * Sok a kérdõjel a körmendi kosarasoknál Õrségi mellékletünk és a vásári

Körmenden lesz az ADA kárpitos bútor gyártó központja

Az üzemben zajló gyártástech­nológia sem szennyezi a környé­ket, hiszen ártalmas anyagok nem kerülnek a folyamatokba, s a hasz­nálatos ragasztóanyagok is környe­zetkímélõk és megfelelnek a nyu­gat-európai normáknak. 2 S minek köszönhetõ az ADA Hungária Bútorgyár Kft.

A közlekedés terén együtt kell lépnie a körmendi kistérségnek

Körmend és Kistérsége 25 települést foglal magába, összesen 22418 la­kossal. A kistérség földrajzi elhelyez­kedése gazdasági szempontból kedvezõ, hiszen két nagyforgalmú fõút: a 8-as és a 86-os is áthalad rajta, és sok más vasi körzettel ellentétben vasút­hálózata is

Játékavató az óvodában

Mûsorral egybekötött udvari játékavatót tartottak a Batthyányné Coreth Mária Óvodában. Az udvari játékok cseréje, elhelyezése Körmend Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg a város intézményeinek és játszótereinek felújítási programjaként. Mint Rózsás Ágota óvodavezetõ elmondta a több mint másfélmillió

Felhívás

2005-ben ismét szeretnénk megszervezni városunk hagyományos ünnepi rendezvényét, az Az elmúlt négy évtizedben sok tízezer ember gyönyörködött már a felvonulók, és a tûzijáték látványában. A rendezvény emelte nemzeti ünnepünk fényét, egyben nyárbúcsúztató programot is

Tánczosék házát elárverezik?

Információnk szerint elárverezik a körmendi gyermekgyilkosnak az anyjával közös lakását.

Korszerűbb hangtechnika

Körmend város képviselõ­testülete legutóbbi ülésén Bán Miklós képviselõ, a közbeszer­zési bizottság elnöke adott tá­jékoztatást az önkormányzat által meghirdetett közbeszer­zési eljárás körébe tartozó pályázatokról. Ezek között szere­pelt a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár színházterme hang­technikai berendezéseinek kor­szerûsítésére kiírt pályázat

Szudáni napot tartottak Körmenden

RSZ >>>Képgalériában itt<<<

Vagyonértékesítésből fedezi bizonyos kiadásait Körmend

Elmaradnak a bevételek a Rába-parti városban A lépés oka, hogy az egyéb vagyonértékesítésbõl származó bevételek elmaradnak az idõarányosan meghatározottaktól, a jelentkezõ kiadásokra pedig az önkormányzatnak nincs fedezete. Az államkötvény értékesítését egyébként tartalmazza a város idei költségvetési rendelete.

Ötéves az óvodai alapítvány

Ót éve annak, hogy lelkes szülõk és óvónõk kezdeménye­zésére létrehozták Körmenden a Mátyás Ovi Alapítványt, mely­nek célja, hogy segítse, támo­gassa az intézménybe járó gye­rekek nevelését, képzését. Elõrelépést jelentett anyagi bázisuk erõsítésében, hogy 2004-tõl a személyi jövedelem­adó 1 százalékát számlájukra be

53 millió, forinttal gazdagodott a Rázsó iskola

Tájékoztató a szakképzési alapról Törvény is rendelkezik arról, hogy a szakképzõ és szak­munkásképzõ intézetek kötelesek beszámolni a részükre jut­tatott támogatások, szakképzési alap kapcsán kapott pénzesz­közök felhasználásáról. A Körmendi Rázsó Imre Szakközépis­kola, Szakiskola és Kollégium vezetése e beszámolóját június

Ahol vannak jó és rossz áldozatok

A holokausztra csak kaviccsal lehet emlékezni Körmenden A körmendi képviselõ-testület legutóbbi ülésén élénk vitát vál­tott ki a helyi közmûvelõdési tevékenység ellátásáról 1999-ben al­kotott rendelet módosításának tervezete. A kulturális, turisztikai és sportbizottság áprilisban és május közepén is foglalkozott a témá­val,

Kinevezett intézményvezetők

A körmendi önkormányzat ál­tal fenntartott két városi intéz­mény, a Mátyás Király Utcai Óvo­da és a helyi Zeneiskola vezetõ­jének megbízatása jár le az idei év augusztusa végén. A városatyák ezeket, vala­mint az oktatási, ifjúsági és ifjú­ságvédelmi bizottság vélemé­nyezését figyelembe véve úgy

A nemzet mára sem forrott eggyé

Farkas József hangsúlyozta, hogy hataloméhes és az erõszaktól sem visszariadó erõk[xx] robbantották ki az elsõ világháborút, melyhez a résztvevõ országok közül a ma­gyaroknak volt a legkevesebb kö­zük, mégis nekik kellett a legtöbb emberáldozattal számolniuk. A szónok

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 11. szám A lap tartalmából: * Három elsõ osztályt indítanak Vasváron * Túlsúlyosak a gotthárdi ifjak? * A holokausztra csak kaviccsal lehet emlékezni Körmenden * Magasabb osztályban a Kerka tekézõi
* Ismét feltámasztják a

Átaludta a tüzet, szidta megmentőit

KÖRMEND - Miközben égett a lakása, az igazak álmát aludta egy körmendi férfi, H. Péter. A tûzoltók a férfi szomszédaitól érkezõ riasztás után három autóval robogtak a sorházhoz. Az elsõ emeleti ablakból dõlt a füst, a lánglovagok teljes védõfelszerelésben az

Július-augusztusban szombatonként zárva

Faludi Ferenc Könytár értesíti olvasóit, hogy július és augusztus szombati napokon zárva tart.

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében rendkívüli ülést tart , amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D

Körmend: fókuszban az alternatív energia

Energiamezõk címmel nyílt ökoenergetikai szakkiállítás Szilágyi József Forrás: MR

Kiállították a taumobilt is

Az címet viselõ kétnapos rendezvényre az ország különbözõ pontjairól - Budapestrõl, Szegedrõl, Szolnokról, Esztergomból -, de a szomszédos Ausztriából is érkeztek kiállítók. A látogatók a helyi Távfûtõmûben rendezett szakkiállításon a többi közt megismerkedhetnek az elsõ magyar

Felhívás

az alábbi leselejtezett, de még használható eszközeit: - Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök - Bútorok Az

Könyvárusítás a könyvtárban

A Faludi Ferenc Könyvtár az elavult, elhasználódott könyveibõl . Az árusításra könyvtárunk nyitvatartási ideje alatt a ruhatárban kerül sor.

Virágcsokrok a katonák sírján

A halott katona nem ellenség, állítja egy mondás, és ez így igaz. Öröm volt látni, hogy a 60. évfor­duló emlékére valaki, vagy valakik virágokat helyeztek el a Körmen­den és környékünkön elesett orosz katonák emlékmûvénél. E nemes gesztust hagyománnyá kellene ten­ni,

Gyorsforgalmi útért harcol Körmend

Magánbefektetõ üzemelteti a kórházat, de a kezelés ingyenes maradt és a minõsége javult Körmend félúton van Szombathely, a nagy nehézségekkel küszködõ Hegyhát és az Õrség köpött. Ez a földrajzi fekvés most jó vagy rossz? A

Nemdohányzó Világnap

NEMDOHÁNYZÓ VILÁGNAP JÓ ALKALOM, HOGY EGY NAPRA LETEGYE dr. BSL Kórház Rendelõintézet Tüdõgondozó (Munkácsy M u.1.) páratlan héten csütörtökön 8-13 óra között Elõzetes idõpontkérés telefonon szükséges: 592-575

Permeteznek

Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a vegyszeres gyomírtást végez az állomási mellékvágány (lakott területen belül) illetve nyílt vonalán (lakott területen kívül). A gyomírtás során az alábbi vegyszereket használják fel:
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] (113) [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.