körmendi hírek
oldal 119/148
(megjelnített találat: 4721 - 4760 --> 5916)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] (119) [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]
 

Támogatott körmendi diákok

A támogatás iránt egyre növekedõ az érdeklõdés, idõközben olyan ismérvek kerültek elõ és tapasztalatok halmozódtak fel, hogy módosítani kellett az eredeti rendeletet. Ezt a városatyák legutóbbi ülésükön megtették, s november elsejétõl hatályba helyezték. Eszerint a beérkezett 14

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2004. november 12. A lap tartalmából: * A királyra és a hercegre emlékeztek * Adósságkezelés Szentgotthárdon * Felidézik a múltat a Somogyi iskolában * Hangrobbanás a pinceklubban *

Lakossági Fórum

6-os 7-es 2004. 18 órától LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Téma: Aktuális feladatok a választókerületben, valamint a 2004-es év értékelése Vendég: polgármester önkormányzati képviselõk

Körmendi sárkányrepülők a szellők szárnyain

25 éves álom valósul meg - A nyolcvanas évek szigorú légkörében Zalaegerszegen kívül hová jártatok repülni? A körmendiek is többször láthattak már bennünket, az elmúlt tíz évben augusztus 19-én együtt repültünk a város fölött zalaegerszegiekkel,

Rendőrségi felhívás

A Körmendi Rendõrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt hónapokban Körmend város területén megnövekedett a kerékpárosok és gyalogosok által elkövetett közlekedési szabálysértések száma. Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közeljövõben kiemelt figyelmet fordítunk ezen szabálysértõk kiszûrésére. Mindannyiunk

Lakossági Fórum

1-es, 2-es és 8-as 2004. 18 órától LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Téma: Aktuális feladatok a választókerületben, valamint a 2004-es év értékelése Vendég: polgármester önkormányzati képviselõk

Lakossági Fórum

4-es 5-ös 2004. 18 órától LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Téma: Aktuális feladatok a választókerületben, valamint a 2004-es év értékelése Vendég: polgármester önkormányzati képviselõk

A szív jól van csinálva itt benn...

„Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány a körmendi Színházteremben harmadik jótékonysági mûsorát melyre tisztelettel meghívjuk a és jelenlegi és egykori diákjai, a zeneiskola tanárai és növendékei, valamint meghívott vendégek.

Várostörténeti Akadémia

Meghívja Önt, Családját és Barátait 18.00 órakor Városháza nagytermébe. TERMÉSZETI KINCSEINK és által amelyre tisztelettel várja

Finn vendégeink voltak

jött küldöttség Heinävesiböl, Körmend finn testvérvárosából -én (vasárnap) reggel érkezett meg egy 10 fõs, fõleg idegenforgalmi szakemberekbõl álló küldöttség Heinävesibõl LEENA VLASOFF és MATTI PIIRONEN vezetésével. ( Leena az ottani Finn - Magyar Baráti Társaság titkára,

Társulási ülés

A Körmend és Kistérsége Ön­kormányzati Területfejlesztési Társulás a körmendi polgármes­teri hivatalban tartotta meg leg­utóbbi ülését, melyen a szervezet­be tömörült települések polgár­mesterei, képviselõi vettek részt. Rábavidék

Elbontják az öreg épületet

Körmend, Deák Ferenc utca. Több más nevezetessége mellett érdekes, hogy e nevét kétszer kapta! Eredetileg Kis köz utza volt, egészen 1900-ig. Ekkor lett Deák utca. 1952-ben Rákosi Mátyás politikus, miniszterel­nök nevét kapta, melyet 1957-ig viselt. Aztán újra mai nevét vet­te

Felhívás! Luca-napi Fesztivál

Körmend Város Önkormányzata , pénteken és szombaton rendez a város Fõ terén, a Szabadság téren, melynek programjában fellép a három általános iskola tanulói mellett Black Angels jazz-balett együttes, a Turmix és a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság, valamint

Kábeltelevíziós közgyűlés

A Kábeltelevíziós Polgáijogi Társság 2004. december 3-án pénteken 16.30 órakor a Városháza nagytermében KÖZGYÛLÉST TART. 2. A 2005. évi feladatok meghatározása 4. Egyebek Jelenlétével Ön is járuljon hozzá az eredményes közgyûlés megtartásához. 2004. december 3. 17.00 óra

Beszélgetés Tóth Imre önkormányzati képviselővel

Ha kell, társadalmi munkát szervez - Mikor döntött úgy, hogy aktívan is bekapcsolódik a város politikai életébe? - Melyik ciklusban tudott eredménye­sebben dolgozni? - Végeztek más társadalmi munkát is a körzetében?

Magyar-holland diákcsere gimnazistáknak

Partnerkapcsolat II. A magyar-német-holland partnerváro­si kapcsolat kialakulása idején egy nagy létszámú, Hollandiába utazó körmendi csoport tolmácsa volt Szirmai Judit gimnáziumi tanárnõ, aki más alkalom­mal is segített idegennyelv-tudásával. Október tizennegyedikén a Városházán ta­lálkozott a csoporttal Bebes lstván polgármes­ter. A

Buszpályaudvar rekonstrukció

1969-tõl, immár 36 éve üzemel a Kos­suth Lajos utcában a vasútállomás közelé­ben az autóbusz-pályaudvar. Elodázhatalkanná vált a felújítás, mivel a Vasi Volán nívósabb szolgáltatást szeretne kínálni az utazóközönségnek, illetve jobb munkakö­rülményeket biztosítani munkatársainak. telezésének lehetõségét. A beruházás ok­tóber közepére el

Indulhat a próbaüzem

Körmend szennyvízhálózatának fej­lesztésérõl volt közmeghallgatás októ­ber 21-én a Polgármesteri Hivatal nagy­termében, ahol kiderült, az önkormány­zatnak a 2002 és a 2006 közötti évek­re vonatkozó ciklusprogramja is az egyik legfontosabb prioritásként tartja számon a szennyvízhálózat fejlesztését, hiszen ez az alapja

Hogyan tovább?

A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban délelõttre várták a látogatókat- szülõket és gyerekeket -, és több év után most újra lehetõséget ad­tak óralátogatásra. Soós István igazgató elé­gedetten nyugtázta, hogy az elõzõ évhez ké­pest is nagy volt az

1,2 milliárd forintos fejlesztés és szakmunkásképzés

Ennek a kétezer négyzetméternyi bõvítés­nek az építészeti, épületgépészeti költsége 1,2 milliárd forint a berendezések nélkül. A megvalósítását két-három év alatt akarják el­érni. A hosszabb idõtartamot egyrészt a be­ruházás nagysága, másrészt a három évre

Kedvezmény vezetékes telefonnal rendelkezőknek

Körmend város Jegyzõje tájékoztatja a lakosságot, hogy az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény értelmében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a MATÁV közremûködésével csökkenteni kívánja a nehezebb körülmények között élõ, egyetemes hírközlési szolgáltatást elõfizetõk vezetékes telefonnal kapcsolatos kiadásait. A

Miért történt változás a helyi autóbusz-közlekedésben?

Utánajártunk... - A képviselõ-testület határozott arról, hogy nem kívánja a továbbiakban a he­lyi járatos buszközlekedés üzemeltetését a Körmend Kft.-nek, az eddigi fenn­tartónak kezelésében hagyni. Ennek az az oka, hogy a cég jelentõs köztartozást halmozott fel, az APEH és

A város kitüntetettjei

dr. Gûnter Höllerlt, Fürstenfeld polgármestere (jobbra) Néhai Boda János a város környezetvédelme és építészeti hagyományainak megõrzése érde­kében tett 40 éves kimagasló munkájáért posz­tumusz kitüntetésben részesült.[xx] Körmend Város Ónkormányzata ezüst fokoza­tú kitüntetését vehette át Dröszler Ferenc a város lakosságának tájékoztatása

Holland és német tisztviselők Körmenden

Négy holland és három német, a he­lyi közigazgatásban dolgozó szakember töltött el közel egy hetet Körmenden. Héttõn dr. Stankovits György jegyzõ tartott számukra elõadást a magyar közigazgatás rendsze­rérõl, valamint a körmendi önkor­mányzat mûködésérõl, felépítésé­rõl. Másnap Tóthné Dudás Móni­ka

Hogy kerül az Eybl Körmendre?

Az Eybl 2003 végén Körmenden, a Színház­ban tartotta karácsonyi rendezvényét.[xx] A cég magyarországi telephelyeinek vezetõivel ez volt az elsõ találkozási lehetõség. Bebes István pol­gármester - nyilván nem véletlenül - kereste velük a kapcsolatot, hiszen akkor

A római katolikus egyházközség munkáját segítik

Eredményesen mûködik az alapítvány Mint arról elõzõ számunkban tudósítottunk, nemrég kredit­pontos továbbképzést tartottak Körmenden a város egészség­ügyi szakdolgozóinak. A polgármesteri hivatalban lezajlott szak­mai tanácskozás alkalmával beszámolt tevékenységérõl a prog­ramot szervezõ Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány is. A Magyar Katolikus Egyház,

Gyógyászati felszereléseket ajándékozott

Rábavidék

Tervezik a csatornahálózat további bővítését

Körmendi közmeghallgatás köz nélkül Az összejövetel fõ témája a város szennyvízhálózatának bõ­vítésérõl adott tájékoztató volt, melyet Bebes István polgármes­ter tartott. Elmondta egyebek kö­zött, hogy a több mint hétéves küzdelem végre eredményt ho­zott, hiszen október végére befe­jezõdik

Az időseket köszöntötték Körmenden

Ismeretterjesztõ elõadásokat is rendeztek Október 12-17. között a város idõs polgárainak rendezett programsorozatot a Vöröskereszt Területi Szervezete, az ÁNTSZ Városi Intézete az önkormányzattal és a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központtal közösen. Az idõsek hete záróren­dezvényét

Ünnepelt a város

Október 28-án a Városi Kiállítóremben kezdõdött a várossá nyilvánítás 760. évfordulóján és dr. Batthyány Strattmann László születésnapján rendezett ünnepségsorozat. A dr. Siklósi Gyula régész, kandidátus által rendezett "Körmend térképes ábrázolai idõszaki kiállítást Rápli Pál Körmend város fõépítésze

Nyilvános körű pályázat

(képviseli Bebes István polgármester, Körmend, Szabadság tér 7.), a.) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, c.) az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan, 2004. november 17. napjáig

Minden az alapoknál kezdődik

Az illendõség és a történelmi hûség azt kívánta volna, hogy eb­bõl az alkalomból az 1970-es, '80-as évek történéseit és az utób­bi 15 év eredményeit, eseményeit helyes, reális arányban mutassák be. A fotóanyag ehhez rendelke­zésre állt. Történelemhamisítás ugyanis egy

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2004. október 29. A lap tartalmából: * Lerakták az Eybl alapkövét * Környezetvédelmi roadshow * Az idõseket köszöntötték Körmenden * Körmendi közmeghallgatás köz nélkül * Tökfesztivált rendeztek az

760 éves a város

a várossá nyilvánítás 760. évfordulójára 2004. október 29-én 18 órai kezdettel . Bebes István Program * Ünnepi köszöntõt mond polgármester * A Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes és a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság mûsora

Felhívás a gimnázium volt diákjaihoz

Felhívás a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium ( és Szakközépiskola 1964-1985 ) volt diákjaihoz ! 2004. novemberében jelenik meg az iskolában eddig végzett osztályok érettségi csoport képeit bemutató Tablók Könyve. A szerkesztõk kérik az iskola öregdiákjait, hogy

Bázisiskolai kapcsolat

Az Apáczai Kiadó Körmenden 2002 óta a celldömölki Apáczai Kiadó bázisiskolája a körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. A kiadó rendszeresen meghívja és vendégül látja a kiadványaiból tanító iskolák nevelõtestületeit. Október 14-én a Kölcsey

Az idén is szorgalmasak voltak

Több mint két évtizedes hagyomány a körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetokatási Intézményben az õszi hulladékgyûjtés. Október elsõ két péntekjén és szombatján ismét felkerekedtek az oktatási intézmény diákjai a legkisebbektõl a legnagyobbakig, hogy az iskola udvarára

„A szív jól van csinálva itt benn...”

Jótékonysági mûsor Körmenden Tíz évvel ezelõtt, 1994 novemberében hunyt el Kardos István Gábor, a körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény biológia-technika-számítástechnika szakos tanára, az iskola számítástechnika oktatásának egyik megálmodója és elindítója. A rendezvényre

Megemlékezés a szabadságharcosok kopjafájánál

mert nem haltak hiába. úgy fekszenek vigyázzba.” A Hõsök terén felállított kopjafánál emlékeztek meg az 1956. október 23-án lezajlott eseményekrõl, valamint a forradalom és szabadságharc áldozatairól. A Himnusz hangainak felcsendülése után Bebes István mondott ünnepi beszédet,

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó 2004. október 27-én (szerdán) 14.00 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl Elõterjesztõ: dr. Stankovits György jegyzõ
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] (119) [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.